Didim Gelişim Platformu Basın Açıklaması


Son gün­ler­de gerek ba­sın­da gerek halk ar­sın­da BALIK ÇİFTLİKLERİ ile il­gi­li ko­nu­lar gün­de­mi oluş­tur­mak­ta­dır.Konu Ağus­tos 2018 ayın­dan beri takip edil­mek­te olup çe­şit­li top­lan

 Paylaş


Son gün­ler­de gerek ba­sın­da gerek halk ar­sın­da BALIK ÇİFTLİKLERİ ile il­gi­li ko­nu­lar gün­de­mi oluş­tur­mak­ta­dır.Konu Ağus­tos 2018 ayın­dan beri takip edil­mek­te olup çe­şit­li top­lan­tı­lar­da ve plat­form­lar­da dile ge­ti­ril­miş de­tay­lı ola­rak gö­rü­şü­lüp tar­tı­şıl­sa da top­lu­mun kay­gı­la­rı­nı gi­de­recek bir açık­la­ma­nın ko­nu­nun mu­ha­tap­la­rı ta­ra­fın­dan bu­gü­ne kadar ya­pıl­ma­sı sağ­la­na­ma­mış­tır.SU ÜRÜN­LERİ ORGANİZE SANAYİ BÖL­GESİ ku­rul­ma­sı ça­lış­ma­sı için GEKA (GÜNEY EGE KAL­KIN­MA AJAN­SI) ile de pro­to­kol im­za­lan­dı­ğı ba­sın­dan öğ­re­nil­miş­tir.Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nın Fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­sı için onay ver­di­ği bu proje için her ne kadar ”bu pro­je­nin kar­şı­sın­da­yız” şek­lin­de be­ya­nı ol­muş­sa da ba­sı­na yan­sı­yan veya ti­ca­ret odası ola­rak yö­ne­tim ku­ru­lun­dan bu pro­je­ye karşı ol­du­ğu­na dair bağ­la­yı­cı bir karar alın­dı­ğı­na yö­nün­de bir bil­gi­ye ula­şı­la­ma­mış­tır.Didim hal­kı­nın yaşam alan­la­rı­nı da­ral­tan, de­niz­le­ri­ni kir­le­ten, pis ko­ku­la­rın ya­yıl­dı­ğı ay­rı­ca Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­rin­de olu­şa­cak atık­la­rı­nın da insan ya­şa­mı­nı teh­dit eden bu gibi pro­je­le­rin fay­da­dan çok za­ra­rı ol­du­ğu açık­tır.Bu tür üre­tim sa­ha­la­rı­nın milli park­lar gibi özel ko­ru­ma sta­tü­sün­de­ki alan­la­rın ya­kın­la­rın­da oluş­tu­rul­ma­sı­nın iş­le­ten­ler­den başka kim­se­ye ya­ra­rı bu­lun­ma­mak­ta­dır.Ko­nu­nun mu­ha­tap­la­rı her ne kadar tek­no­lo­ji­nin ge­liş­ti­ği­ni, konu ile il­gi­li önem­le­rin alın­dı­ğı­nı ve is­tih­dam ya­ra­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­se de, he­pi­mi­zin bil­di­ği üzere hali ha­zır­da fa­ali­yet­te olan balık çift­lik­le­ri dahi de­ni­zi ve sa­hil­le­ri­mi­zi geri dö­nül­mez bi­çim­de kir­let­mek­te­dir.Taş­bu­run mev­ki­in­de bu­lu­nan balık çift­lik­le­ri­nin de­ni­zi nasıl kir­let­ti­ği ha­va­dan çe­ki­len gö­rün­tü­ler­de açık­ça gö­rül­mek­te­dir. Bugün bu kir­li­lik Ma­vi­şe­hir kı­yı­la­rı­na gelip da­yan­mış­tır.Ka­ra­da ku­ru­la­cak olan balık iş­le­me te­sis­le­ri­nin bes­le­me kay­na­ğı ise de­niz­de ya­pı­la­cak olan ye­tiş­tir­me te­sis­le­ri­dir.Şu anda 66 bin ton üre­tim ka­pa­si­te­li te­sis­ler ku­ru­lu 13 balık ha­vu­zu­nun ya­nı­na 13 balık ha­vu­zu daha ilave edi­le­ce­ği ve yıl­lık ka­pa­si­te­nin ar­tı­rı­la­ca­ğı bil­gi­le­ri gel­mek­te­dir. Daha bu te­si­sin kir­let­ti­ği deniz te­miz­le­ne­mez­ken ka­ra­da ku­ru­la­cak iş­le­me te­si­si için ek çift­lik­le­re ih­ti­yaç du­yu­la­ca­ğı ke­sin­dir.Te­si­sin ku­ru­la­ca­ğı ala­nın Didim’in ka­ra­dan de­ni­ze esen rüz­ga­rı yö­nün­de ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­de bütün kötü ko­ku­lar rüz­ga­rın et­ki­si ile doğ­ru­dan Didim üze­ri­ne ge­le­ce­ği aşi­kar­dır.Or­ta­da bir kamu ya­ra­rı gö­rül­me­di­ğin­den DİDİM’e ya­pıl­mak is­te­nen Su Ürün­le­ri Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin il­çe­miz için ya­rar­lı ol­ma­ya­ca­ğı de­ğer­len­di­ril­miş olup bu pro­je­ye karşı ol­du­ğu­nuz ka­mu­oyu­na saygı ile du­yu­ru­lur.