Didim Galatasaray Taraftarlar Derneği Şampiyonluk maçına 3 otobüsle gitti


Maç­tan bir gün önce Didim’den yola çıkan 150 ta­raf­tar, Ga­la­ta­sa­ray - Ba­şak­şe­hir ma­çı­na gitti. Didim Ga­la­ta­sa­ray Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı, Ga­la­ta­sa­ray Ta­raf

 Paylaş


Maç­tan bir gün önce Didim’den yola çıkan 150 ta­raf­tar, Ga­la­ta­sa­ray-Ba­şak­şe­hir ma­çı­na gitti.
Didim Ga­la­ta­sa­ray Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı, Ga­la­ta­sa­ray Ta­raf­tar Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Genel Sek­re­te­ri ve Didim ult­rAs­lan Didim Tem­sil­ci­si Hakan Arı, “Her hafta ol­du­ğu gibi bu haf­ta­da Ga­la­ta­sa­ray-Ba­şak­şe­hir ma­çı­nı or­ga­ni­ze ettik. Didim Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar Der­ne­ği ola­rak Arena önün­de ve tür­bin­ler­de “MUS­TA­FA KEMAL’İN AS­KER­LERİYİZ” pan­kar­tı astık.
Didim Ga­la­ta­sa­ray Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Hakan Arı
Didim Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar Der­ne­ği­ne özel, Dron­la çekim yapıp klip ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor. Çok ya­kın­da sos­yal med­ya­da ve Didim Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar Der­ne­ği fa­ce­bo­ok’un da ya­yı­na gi­recek.
Ga­la­ta­sa­ray’ın hemen hemen her ma­çı­na or­ga­ni­zas­yon dü­zen­li­yo­ruz. Bu hafta son ma­çı­mı­za çı­kı­yo­ruz. Se­ne­ye yine aynı şe­kil­de her maça Der­nek ola­rak or­ga­ni­zas­yon­la­rı­mız devam ede­cek­tir.
Bizler,
“Tüm maç­la­ra git­tik mi? Git­tik.
Bize her yer dep­las­mana git­tik mi? Git­tik.
Yo­rul­duk mu? Yo­rul­duk.
Hak ettik mi? Ettik.
Didim Ga­la­ta­sa­ray’dır,
de­me­dik mi? Dedik.
Şam­pi­yon Ga­la­ta­sa­ray dedik,
Yap­tık mı? Yap­tık.
Son olarak, “Bizim sev­da­mız Ga­la­ta­sa­ray” dedi.