Didim Esnaf Odası, Esnafa Destek Paketini Açıkladı


Didim Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Şerif Erul, Hü­kü­me­tin vi­rü­se karşı çı­kar­dı­ğı son esnaf pa­ke­tiy­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Oda Baş­ka­nı Erul yap­t

 Paylaş


Didim Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Şerif Erul, Hü­kü­me­tin vi­rü­se karşı çı­kar­dı­ğı son esnaf pa­ke­tiy­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Oda Baş­ka­nı Erul yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da Esnaf des­tek pa­ke­tiy­le il­gi­li şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı; “Halk­bank’tan Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi­ne kredi borcu ol­ma­yan tüm es­naf­la­ra, 25 Bin li­ra­ya kadar li­mit­li, %4,5 fa­iz­li, 36 ay va­de­li, 6 aya kadar öde­me­siz kredi des­te­ği baş­la­mış­tır. Es­naf­la­rı­mız ; esnaf des­tek kre­di­siy­le il­gi­li ola­rak “Oda Bel­ge­si , Esnaf sicil Bel­ge­si, Kim­lik Fo­to­ko­pi­le­ri, Vergi Lev­ha­sı Bel­ge­le­ri ile Halk­ban­ka­sı­na mü­ra­ca­at ede­cek­ler­dir. Bu kap­sam­da ay­rı­ca iş­let­me­ler 3 ay öde­me­siz 12 aya kadar va­de­li 25 bin li­ra­ya kadar li­mit­li PARAF ESNAF KART ala­bi­le­cek­ler­dir. Üye­le­ri­mi­zin bu nok­ta­da geniş bil­gi­len­dir­me­le­ri banka yet­ki­li­le­rin­den edi­ni­le­bi­le­cek­ler­dir. “ifa­de­le­ri­ne yer verdi.