Didim’de Uyuşturucuya Geçit Yok


Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce Uyuş­tu­ru­cu Madde Ti­ca­re­ti­nin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da;Mo­to­sik­let ile seyir ha­lin­de ik

 Paylaş


Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce Uyuş­tu­ru­cu Madde Ti­ca­re­ti­nin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da;Mo­to­sik­let ile seyir ha­lin­de iken du­rum­la­rın­dan şüp­he­le­ni­le­rek dur­du­ru­lan Ö.Ç. ve S.Ö. isim­li şa­hıs­lar­dan Ö.Ç. isim­li şahıs yaya ola­rak kaç­ma­ya baş­la­mış ve bu es­na­da ce­bin­den çı­kart­tı­ğı cüz­da­nı­nı park ha­lin­de olan ara­cın al­tı­na at­tı­ğı gö­rü­le­rek, ko­va­la­ma­ca so­nu­cu Ö.Ç. isim­li şahıs ya­ka­la­na­rak söz ko­nu­su cüz­dan­da ele ge­çi­ril­miş­tir.Cüz­dan içe­ri­sin­de ya­pı­lan kont­rol­de 1.36 gram olan alü­min­yum folyo kâ­ğı­dı­na sa­rı­lı 10 adet me­tam­fe­ta­min mad­de­si, yine şah­sın ika­me­tin­de ya­pı­lan ara­ma­da el ya­pı­mı demir ka­sa­da bir adet has­sas te­ra­zi, bir adet uyuş­tu­ru­cu içme apa­ra­tı, alü­min­yum folyo kâ­ğı­dı­na sa­rı­lı 12.04 gram met­ham­fe­ta­min mad­de­si ve 70.500 TL para ele ge­çi­ril­miş olup, şüp­he­li Ö.Ç. ya­pı­lan iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan sevk edil­di­ği adli mer­ci­ler­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne tes­lim edil­di.