Didim'de denetimler sırasında 2 tutuklama


Aydın’ın Didim il­çe­sin­de, polis ekip­le­ri­nin ger­çek­leş­tir­dik­le­ri de­ne­tim­ler sı­ra­sın­da ya­ka­la­nan ara­la­nan 6 şüp­he­li­den 2’si tu­tuk­lan­dı. Edi­ni­len bil­gi­y

 Paylaş


Aydın’ın Didim il­çe­sin­de, polis ekip­le­ri­nin ger­çek­leş­tir­dik­le­ri de­ne­tim­ler sı­ra­sın­da ya­ka­la­nan ara­la­nan 6 şüp­he­li­den 2’si tu­tuk­lan­dı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­ler sı­ra­sın­da hak­la­rın­da ya­ka­la­ma emri olan şa­hıs­la­rın ya­ka­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­da “Konut do­ku­nul­maz­lı­ğı­nı ihlal” su­çun­dan aran­ma kaydı bu­lu­nan T.B., “Borç­lu­nun ödeme şar­tı­nı ih­la­li” su­çun­dan aran­ma kaydı bu­lu­nan M.Y., “Borç­lu­nun ödeme şar­tı­nı ih­la­li” su­çun­dan aran­ma kaydı bu­lu­nan Ö.S., “Basit ya­ra­la­ma” su­çun­dan aran­ma kaydı bu­lu­nan Y.T., “Tak­sir­le ölüme neden olma” su­çun­dan aran­ma kaydı bu­lu­nan H.M.K., “Basit ya­ra­la­ma” su­çun­dan aran­ma kaydı bu­lu­nan İ.O., “Teh­dit” su­çun­dan ya­ka­la­ma ka­ra­rı bu­lu­nan T.C. isim­li şüp­he­li­ler ya­ka­lan­dı.Em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan adli ma­kam­la­ra sevk edi­len şüp­he­li­ler­de Ö.S., Y.T., H.M.K., İ.O. ser­best bı­ra­kı­lır­ken, M.Y. ve T.C. ise tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne sevk edil­di.(iha)