Didim'de Chp, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı


An­ka­ra Çubuk’ta şehit ce­na­ze­sin CHP genel baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’na yö­ne­lik sal­dı­rı­yı kı­na­mak için 23 Nisan Salı günü CHP ilçe ör­gü­tü­nün çağ­rı­sıy­la ilç

 Paylaş


An­ka­ra Çubuk’ta şehit ce­na­ze­sin CHP genel baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’na yö­ne­lik sal­dı­rı­yı kı­na­mak için 23 Nisan Salı günü CHP ilçe ör­gü­tü­nün çağ­rı­sıy­la ilçe bi­na­sı önün­de basın açık­la­ma­sı ya­pıl­dı.
Basın açık­la­ma­sı, CHP Mil­let­ve­ki­li Zey­nep Al­tı­ok, be­le­di­ye baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, İYİ Parti ilçe baş­ka­nı Ekrem Nuri Bü­yük­poy­raz ve yö­ne­ti­mi, CHP’li be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri, si­ya­si parti ve sen­di­ka tem­sil­ci­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­da­şın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.
Basın açık­la­ma­sı­nı CHP ilçe baş­ka­nı Nu­ret­tin Koçak okudu.
Koçak “Büyük ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve ar­ka­daş­la­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de 23 Nisan 1920’de açı­la­rak, Ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın, Mil­le­ti­mi­zin, Ege­men­li­ği­nin, Hu­ku­ka say­gı­nın, Laik ve De­mok­ra­tik de­ğer­le­rin sim­ge­si olan, Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­nin 99.Yıl dö­nü­mü he­ye­ca­nı­nı ya­şı­yo­ruz. Ba­ğım­sız­lı­ğa, De­mok­ra­si­ye ve öz­gür­lü­ğe olan inan­cı­mız ve önce mil­let ve mem­le­ket sev­da­mız23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve çocuk bay­ra­mı­mız kutlu olu­sun.
23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve çocuk bay­ra­mı­mız­da, mil­le­ti­mi­zin ira­de­si­ni oluş­tu­ran mec­li­si­mi­zi, Et­ki­siz­leş­tir­mek veiti­bar­sız­laş­tır­ma­ya kal­kı­şan, kendi ar­zu­la­rı­nı mil­le­ti­mi­ze da­yat­ma­ya ça­lı­şan zih­ni­ye­te karşı milli ira­de­ye sahip çık­ma­mız ve bas­kı­la­ra boyun eğ­me­di­ği­mi­zi gös­ter­mek için, bir arada ol­ma­mız, çok daha et­ki­li ola­ca­ğı inan­cı­nı ta­şı­yo­rum.KÖR CE­HA­LETİNİZDEN, KORK­MU­YO­RUZ…
Bu sal­dı­rı­nın az­met­ti­ri­ci­le­ri bel­li­dir. Adına ga­ze­te denen bir takım pa­çav­ra­lar­da kim­ler CHP ve CHP’li­le­ri hedef gös­ter­diy­se, bir takım ope­ras­yon ka­nal­la­rın­da kim­ler Sayın Genel Baş­ka­nı­mı­za idam teh­dit­le­rin­de bu­lun­duy­sa, CHP’li­le­rin şehit ce­na­ze­le­ri­ne alın­ma­ma­sı için ta­li­mat ver­diy­se, kim­ler sayın ar­ka­daş­lar me­sa­jı­nı­zı ver­di­niz de­diy­se, bu mey­dan­lar­da bu ül­ke­nin ku­ru­cu par­ti­si­ne, Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün iki büyük ese­rim­den biri de­di­ği CHP’ye kim­ler ağıza alın­ma­ya­cak ha­ka­ret ve teh­dit­ler­de bu­lun­duy­sa, bu sal­dı­rı­nın alt ya­pı­sın ha­zır­la­yan­lar on­lar­dır.
Top­lu­mu­mu­za kin ve nef­ret to­hu­mu eken, bun­dan si­ya­si rant bek­le­yen ze­hir­li dil ve dilin sa­hip­le­ri iki gün önce ya­pı­lan bu hain sal­dı­rı­da pay sa­hi­bi­dir­ler. Bu Sal­dı­rı­yı, şid­det­le kı­nı­yor, sal­dır­gan­lar ve az­met­ti­ri­ci­ler en ağır şe­kil­de ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz.
Ce­ha­let ve kaba kuv­vet­le bizi kor­ku­ta­maz­sı­nız, biz hak­lı­yız, biz dü­rüst ola­nız. CHP’nin doğru işler yap­tı­ğı dö­nem­ler­de önüne hep bu tip mev­zu­lar çı­ka­rıl­mış­tır. Genel baş­kan­la­rı­mız hedef alın­mış­tır. Geç­miş­te İsmet İnönü’nün ka­fa­sı­nı kır­dı­lar, Bü­lent Ece­vit’e silah sık­tı­lar,
Kemal KILÇ­TA­ROĞ­LU’NUN Önüne mermi at­tı­lar, doğu il­ler­de seçim ge­zi­sin­de pusu kurup mermi sık­tı­lar, İkti­dar ce­na­hın­da­ki­le­rin uzun sü­re­dir genel baş­ka­nı­mı­zı ve par­ti­mi­zi, terör ör­güt­le­riy­le iş tu­tu­yor­lar şek­lin­de­ki izan­sız söy­lem­ler­le hedef gös­ter­di­ler, şim­di­de Çubuk’ta Şehit ce­na­ze­sin­de Sayın genel baş­ka­nı­mı­za sal­dı­ra­rak linç et­me­ye kal­kış­mış­lar­dır. Çubuk’ta Ya­şa­nan­lar, seçim uğ­ru­na top­lu­mu geren ve ku­tup­laş­tı­rı­cı dil kul­la­nan­la­rın ese­ri­dir. Oluş­tur­duk­la­rı si­ya­si at­mos­fer­le, uyum­lu bir şe­kil­de pro­vo­ka­tör­ler so­ka­ğa sa­lın­mış­tır. Si­ya­si linç, Fi­zik­sel linçe dö­nüş­müş­tür.
Ancak LİDERİMİZİN DEDİĞİ GİBİ YIL­DI­RA­MAZ­LAR BİZİ. Şehit ce­na­ze­le­ri­ne ka­tıl­ma­ya ve halk­la bu­luş­ma­ya devam ede­ce­ğiz. SAL­DIR­GAN­LA­RI YÖN­LENDİREN­LER AÇIĞA ÇI­KA­RIL­SIN. Yeni bir Ma­dı­mak kat­li­amı ya­ra­tıl­mak is­ten­di. Bu suçu plan­la­yan­lar, şehit aile­le­ri­ni işa­ret ede­rek, on­la­rın acısı yet­mi­yor­muş gibi, kirli dil­ler, Öf­ke­li Şehit ya­kın­la­rı di­ye­rek bu olayı ka­pat­mak is­te­di­ler, Halbu ki şehit ce­na­ze tö­re­nin dü­zen­len­di­ği AK­KU­ZU­LU ma­hal­le sa­kin­le­ri linç gi­ri­şi­min­de bu­lu­nan­la­rı­nın ek­se­ri­ye­ti­ni ta­nı­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler. Sa­de­ce bir ki­şi­yi ta­nı­yo­ruz bil­gi­si ver­di­ler. O sal­dır­gan­la­rın Kim ol­du­ğu, kim­ler ta­ra­fın­dan oraya ge­ti­ril­di­ği ve kim­ler ta­ra­fın­dan yön­len­di­ril­di­ği açığa çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Tüm bu ya­şa­nan­la­ra karşı biz yine sü­ku­ne­te davet ettik par­ti­li­le­ri­mi­zi, ha­la­da edi­yo­ruz. Top­lu­mu bir­bi­ri­ne dü­şür­mek is­te­di­ler ama ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­lar. Bu oyunu BOZ­MAK İÇİN SAĞ DU­YU­LU DAV­RAN­DIK VE BOZ­DUK.
İKTİDARIN KUL­LAN­DI­ĞI DİL BU EY­LE­ME KATKI SAĞ­LA­DI. Terör in­san­lık su­çu­dur. Terör de­mok­ra­si ve hukuk düş­ma­nı­dır. Ayrım yap­mak­sı­zın te­rö­rün her tür­lü­sü­nü la­net­li­yo­ruz. Bu eylem or­ga­ni­ze edi­len, plan­lı, bi­linç­li, ta­sar­lan­mış pro­va­ka­tif bir ey­lem­dir.
Bu ey­le­min amacı, terör ör­güt­le­ri­nin amaç­la­rın­dan fark­sız­dır. İki­si­nin de he­de­fi top­lu­mu böl­mek ve par­ça­la­mak­tır. Milli bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi boz­mak­tır. Çubuk’ta ya­şa­nan eylem Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin var­lı­ğı­na, De­mok­ra­si­si­ne, Öz­gür­lük­le­ri­ne, Hukuk dev­le­ti­ne, Kar­deş­li­ğe, insan hak­la­rı­na ve da­ya­nış­ma ru­hu­na ya­pı­lan sal­dı­rı­dır. Bu sal­dı­rı, seçim sü­re­cin­de BİR ARAYA GE­LE­MEZ de­dik­le­ri ül­ke­nin milli bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne ya­pıl­mış­tır. Ay­rı­ca şunu be­lirt­mek ge­re­kir ki ik­ti­da­rın kul­lan­mış ol­du­ğu dil ve üslup bu ey­le­me katkı sağ­la­mış ve sal­dı­rı­yı ya­pan­la­rı ce­sa­ret­len­dir­miş­tir.
Cü­re­ti ar­tı­rıl­mış bir fa­şiz­min ya­pa­cak­la­rı­nın sonu yok­tur. Ay­rış­tır­ma­ya, ku­tup­laş­tır­ma­ya inat bir arada ya­şa­ma­yı, kar­deş­li­ği ve ba­rı­şı sa­vun­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Dev­let yet­ki­li­le­rin gözü önün­de, şehit ce­na­ze­sin­de or­ga­ni­ze bir gu­ru­bun al­çak­ça sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­yan, Genel Baş­ka­nı­mız SAYIN Kemal KI­LIÇ­TA­ROĞ­LU’NA ya­pı­lan al­çak­ça sal­dı­rı­yı kı­nı­yo­ruz, La­net­li­yo­ruz.
AYIR­MA­YA­CA­ĞIZ, AY­RIŞ­MA­YA­CA­ĞIZ, AY­RIL­MA­YA­CA­ĞIZ.
Kemal KI­LIÇ­TA­ROĞ­LU YAL­NIZ DEĞİLDİR.” dedi.