Didim'de 68 göçmen yakalandı


Aydın Didim il­çe­si Taş­bu­run ba­lık­çı ba­rı­na­ğı açık­la­rın­da 48 dü­zen­siz göç­men las­tik bot ile Te­ka­ğaç Burnu açık­la­rın­da 20 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı. Edi

 Paylaş


Aydın Didim il­çe­si Taş­bu­run ba­lık­çı ba­rı­na­ğı açık­la­rın­da 48 dü­zen­siz göç­men las­tik bot ile Te­ka­ğaç Burnu açık­la­rın­da 20 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre Didim Te­ka­ğaç Burnu açık­la­rın­da las­tik bot için­de dü­zen­siz göç­men­le­rin bu­lun­du­ğu ih­ba­rı ya­pıl­dı. İhbar böl­ge­si­ne giden Sahil Gü­ven­lik Güney Ege Grup Ko­mu­tan­lı­ğı’na bağıl bot­lar las­tik bot için­de 14 So­ma­li ve 6 İran uy­ruk­lu dü­zen­siz göç­men ya­ka­la­dı.Sabah sa­at­le­rin­de ise böl­ge­de dev­ri­ye gö­re­vi yü­rü­ten Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri Didim Taş­bu­run ba­lık­çı ba­rı­na­ğı açık­la­rın­da bir grup dü­zen­siz göç­men ile kar­şı­laş­tı. Las­tik bot için­de 39 Su­ri­ye ve 9 Fi­lis­tin uy­ruk­lu top­lam 48 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı.İki grup­ta ya­ka­la­nan top­lam 68 dü­zen­siz göç­men iş­lem­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı için Didim’deki bir ma­ri­na­ya ora­dan da İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ne gön­de­ril­di. (İHA)