Didim Belediyesi Kültür Müdürü Didim Huzur evine Anneler günü ziyareti gerçekleştirildi


An­ne­ler günü mü­na­se­be­tiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­rett, Di­dim Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dü­rü Ba­de­ser Dum­lu­pı­nar’la bir­lik­te Chp Kadın Kol­la­rı Ba

 Paylaş


An­ne­ler günü mü­na­se­be­tiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­rett, Di­dim Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dü­rü Ba­de­ser Dum­lu­pı­nar’la bir­lik­te Chp Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Figen Çak­mak­gil ve ve CHP Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Sü­ley­man Çulha ka­tıl­dı­lar. Hu­zu­re­vi zi­ya­ret­le­rin­de Çiçek ve he­di­ye­ler ver­di­ler.Ba­de­ser : Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız A. Deniz Ata­bay'ın An­ne­le­re se­la­mı­nı ile­ten Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dü­rü Ba­de­ser Dum­lu­pı­nar, tüm an­ne­le­ri­mi­zin an­ne­ler gü­nü­nü kut­la­dı.