Didim Add Genel Kurul Yaptı


Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Didim Şu­be­si Genel Ku­ru­lu 23 Şubat Pazar günü ya­pıl­dı.Der­nek bi­na­sın­da ya­pı­lan genel kurul, Ata­türk ve Silah ar­ka­daş­la­rı anı­sı­na saygı du

 Paylaş


Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Didim Şu­be­si Genel Ku­ru­lu 23 Şubat Pazar günü ya­pıl­dı.
Der­nek bi­na­sın­da ya­pı­lan genel kurul, Ata­türk ve Silah ar­ka­daş­la­rı anı­sı­na saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan oku­nan İstik­lal Mar­şıy­la baş­la­dı.
Der­ne­ğin ça­lış­ma ra­po­ru ve gelir gider ra­po­ru okun­duk­tan sonra de­ne­tim ku­ru­lu ra­po­ru da okun­du ve oy bir­li­ği ile ibra edil­di.
Yö­ne­tim ku­ru­lu se­çim­le­ri­ne başka aday ol­ma­yın­ca Tür­ker Ba­cak­sız Baş­kan­lı­ğın­da yeni yö­ne­tim ku­ru­lu lis­te­si di­va­na tes­lim edil­di.
Yö­ne­tim ku­ru­lu asil üye­le­ri Tür­ker Ba­cak­sız, Hasan Baran, Hasan Fahri Alkış, Ece Eş­ki­nat, Yusuf Dur­muş, Sevim Çınar, Sumru Çi­lek­di­ken, De­net­le­me ku­ru­lu­na Ali İhsan Ak­ti­mur, Mur­ta­za Ansen, Tur­gut Gül­ten, Di­sip­lin Ku­ru­lu­na Cü­neyt Cabi, Tev­fik Cen­net, Hay­dar Aycan, Genel Mer­kez De­le­ge­li­ği­ne de Tür­ker Ba­cak­sız ve Murat Torun aday oldu. Ya­pı­lan se­çim­ler­de Di­va­na ve­ri­len liste ye­ni­den se­çil­di.
Yeni yö­ne­tim hafta için­de top­la­na­rak görev da­ğı­lı­mı yap­tık­tan sonra yeni pro­je­ler üze­rin­de ça­lı­şı­la­ca­ğı da be­lir­ti­len top­lan­tı­da der­nek or­gan­la­rı­na se­çi­len asil ve yedek üye­ler der­nek üye­le­rin­ce teb­rik edil­di.