Didim Açıklarında 46 göçmen daha yakalandı


 Didim açık­la­rın­da, Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri­nin ger­çek­leş­tir­di­ği de­ne­tim­ler­de 46 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Aydın'ın Didim il­çe­si Te­k

 Paylaş


Didim açık­la­rın­da, Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri­nin ger­çek­leş­tir­di­ği de­ne­tim­ler­de 46 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Aydın'ın Didim il­çe­si Te­ka­ğaç Burnu açık­la­rın­da las­tik bot içe­ri­sin­de bir grup dü­zen­siz göç­men ol­du­ğu bil­di­ril­me­si üze­ri­ne gö­rev­len­di­ri­len Sahil Gü­ven­lik botu ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len ha­re­ket­li las­tik bot dur­du­rul­du. Bot içe­ri­sin­de­ki 35'i Su­ri­ye, 7'si Fi­lis­tin ve 4'ü Yemen uy­ruk­lu olmak üzere top­lam 46 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı. 18 erkek, 10 kadın ve 18 ço­cuk­tan olu­şan göç­men­ler iş­lem­le­ri için İl Göç İda­re­sin sevk edil­di.