13 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

GDO ya da Ge­ne­ti­ği Dö­nüş­tü­rül­müş Oğ­lan­lar…

Bir za­man­lar 80 ön­ce­si­nin du­yar­lı nes­li­yiz diye ka­sı­lır­dık; Ül­ke­miz için, Ulu­su­muz için, Dün­ya­mız için ve Dün­ya­lı­lar için… Ül­ke­miz­de ya­şa­nan 12 Eylül 1980 ka­rı­şı­mı­nın, kar­ma­şa­sı­nın ar­dın­dan bu du­yar­lı­lık­lar genç ne­sil­ler­de oluş­ma­sın diye "Bal­kan­lar'dan gelen soğuk hava akım­la­rı gibi" dış kay­nak­lı pek çok kav­ram da­ya­tıl­dı, dev­şi­ril­di yeni ye­ti­şen ço­cuk­la­ra, genç­le­re ve ad bile koy­duk on­la­ra: ÖZAL VE­LED­LERİ…

Bu­gün­ler­de de 50 yaş üzeri nesil için yeni bir ka­sıl­ma ko­nu­su­nun var ol­du­ğu­nu dü­şün­mek­te­yim ki o da biz­le­rin ger­çek ka­dın­la­rın ve ger­çek er­kek­le­rin son ör­nek­le­ri ola­rak geçip,gi­de­ce­ği­miz­dir bu Dünya'dan… Neden mi der­se­niz ?...

Bi­lin­di­ği gibi Dünya'da çevre so­run­la­rı­nın ayır­dı­na ilk kez 60'lı yıl­la­rın so­nun­da va­rı­lı­yor, 1968 yı­lın­da Roma Ku­lü­bü "eko­no­mik bü­yü­me­nin sı­nır­la­rı" adlı bir ya­za­nak­la ko­nu­yu gün­de­me ge­ti­ri­yor… 1972 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler Stock­holm Kon­fe­ran­sı; BİR TEK DÜN­YA­MIZ VAR söy­le­miy­le top­la­nı­yor… 1987 yı­lın­da Dünya Çevre ve Kal­kın­ma Ko­mis­yo­nu "ortak ge­le­ce­ği­miz" ya­za­na­ğıy­la SÜR­DÜ­RÜ­LEBİLİR KAL­KIN­MA kav­ra­mı­nı or­ta­ya atı­yor… Daha son­ra­la­rı da "yer­yü­zü zir­ve­si" ola­rak; önce 92'de Rio Kon­fe­ran­sı (ki "yerel gün­dem 21" yerel de­mok­ra­si al­dat­ma­ca­sı bu­ra­da or­ta­ya atı­lı­yor), daha sonra 2002 Jo­han­nes­burg'da top­la­nı­yor Dünya'nın ege­men­le­ri ve on­la­rın öğüt­le­ri­ni din­le­ye­ne­le­ri… Der­ken 1997 de alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da 2005 yı­lın­da Kyoto'da bu­lu­şu­yor ül­ke­ler; "eyvah kü­re­miz ısın­dı, ısı­nı­yor" çığ­lık­la­rı eş­li­ğin­de… Şimdi de sı­ra­da Ko­pen­hag top­lan­tı­sı var; do­la­yı­sıy­la Ko­pen­hag'a er­te­le­ni­yor çö­zü­me iliş­kin umut­lar…

Bu arada hiç boş dur­mu­yor ya­ra­maz ço­cuk­lar; boz­duk­ça bo­zu­yor­lar Doğa'nın den­ge­si­ni…Kuş­ku­suz Doğa bir bütün tüm can­lı­la­rıy­la…Bu ya­ra­maz­lar, hay­laz­lar, us­lan­maz­lar; den­ge­si­ni boz­ma­dık ne ot, ne at, ne dana, ne kuzu, ne do­ma­tes, ne deniz tuzu bı­rak­mı­yor­lar el­leş­me­dik…Ne yer altı, ne yer üstü; ka­rış­tı­rıp, dep­reş­tir­me­dik…

Bunca ya­ra­maz­lık­la­rı ya­par­ken, bir de ço­ğa­lı­yor­lar sü­rek­li; kut­sal ki­tap­lar­da bu­yu­rul­du­ğu gibi… Ço­ğa­lın­ca in­san­lar, ço­ğal­dık­ça ço­ğa­lı­yor so­run­lar… Kıt kay­nak­la­rı kul­lan­ma, pay­laş­ma bi­li­mi eko­no­mi; çözüm bu­la­mı­yor so­run­la­rı­na, yanıt ve­re­mi­yor aç­la­rı do­yur­mak için ge­re­ken üre­tim ar­tı­şı­na… İşte o zaman işin içine ka­rı­şı­yor bi­yo­lo­ji, ge­ne­tik uz­man­la­rı; tar­la­lar­dan fış­kır­ma­ya baş­lı­yor bir çır­pı­da do­ma­te­sin, pa­ta­te­sin, çi­le­ğin az­man­la­rı… Kal­kın­ma ile bü­yü­me ara­sın­da­ki ni­te­lik ay­rı­mı­nı ya­pa­ma­ya­rak obez eko­no­mi­ler­de enf­las­yo­nist bas­kı­lar­la bo­ğu­lan, bo­ğu­şan az­ge­liş­miş ül­ke­ler; ko­la­yın­dan, ucu­zun­dan do­yur­ma düş­le­riy­le, pe­şi­ne dü­şü­yor bu yalan ve yapay ürün­le­rin, tür­le­rin… Ve el­le­ri­ni ovuş­tu­ra­rak ke­yif­le bek­le­yen var­sıl­la­rın bu­luş­la­rıy­la hal­kı­nı uyuş­tur­mak ve be­ce­rik­siz­ce ege­men­li­ği­ni sür­dür­dü­ğü ül­ke­sin­de açlık so­ru­nu­nu ya­tış­tır­mak için o gün­ler­de GÜLİSTAN adlı bir ül­ke­de­ki bu gün­ler­de TAYYİBİSTAN diye bi­li­nen ül­ke­de, bir yasa sü­rü­lü­yor pi­ya­sa­ya… Kı­sa­ca adı; GDO… Ve halk sa­nı­yor ki o; yal­nız­ca ge­ne­ti­ği de­ğiş­ti­ril­miş or­ga­niz­ma demek… Oysa işin ger­çe­ği çok başka; al­tın­da ne oyun­lar saklı bil­mek gerek…

Dedik ya nüfus ar­tı­şı almış ba­şı­nı gi­di­yor; in­san­lar ha bire ürü­yor, bun­la­ra durun ba­ka­lım biraz yavaş olun, çocuk yap­mak için değil, zevk için se­vi­şin de­mek­ten­se… Baş­lı­yor­lar ent­ri­ka­ya; ürün­le­ri hızla ço­ğalt­mak için on­la­rın ya­pı­sıy­la oy­na­ma­ya, seb­ze­le­rin, mey­ve­le­rin ge­ne­tik ya­pı­sı­na di­şi­lik hor­mo­nu kat­ma­ya… Eh karnı acı­kın­ca erkek mil­le­ti; yi­yi­ve­rin­ce bu ge­ne­ti­ğiy­le oy­nan­mış il­le­ti, el­bet­te­ki alı­yor bu di­şi­lik hor­mon­la­rı­nı be­de­ni­ne, bün­ye­si­ne… Ondan son­ra­sın­da siz bak­ma­yın onun kün­ye­si­ne… ERKEK diye yazsa da al­da­nır­sı­nız… Özel­lik­le de bo­zu­lan sper­mi­nin ni­te­li­ği­ne göre o di­şi­lik yo­lun­da bir yolcu…İster sağcı olsun, is­ter­se solcu; bu gi­diş­le ola­cak o femme fatal bir fe­mi­nist…

İşte tam bu­ra­da dev­re­ye gi­ri­yor RTE… Ve buy­ruk­lar ve­ri­yor her­ke­se:

-En az 3 çocuk yapın…

Çünkü bi­li­yor GDO'lu fe­la­ke­ti ve de bek­le­nen afeti… Çünkü ör­nek­ler or­ta­da; şimdi bizim ba­lık­lar "yani er­kek­ler" ol­ta­da… Fran­sız er­kek­le­ri­nin yüzde sek­se­ni­nin sperm ka­li­te­si olmuş mort, siz­le­re ömür… Ör­ne­ğin RTE ol­say­dı Fran­sa'da Baş­ba­kan; çocuk ya­pa­mı­yor­lar diye, seçim ön­ce­si on­la­ra ver­mez­di kömür…

Valla ben­den de söy­le­me­si; uyar­ma­dı de­me­yin… Yap­tı­nız, yap­tı­nız; bu son fır­sat, bu son şans… GDO'lu üre­tim sa­ye­sin­de artık ka­dın­lık hor­mon­la­rı öncü, sperm­ler yolcu…Bun­dan böyle Dünya'ya ka­dın­lar, ka­dın­lık ege­men ola­cak… Ve sizin sal­ta­na­tı­nız son bu­la­cak…Döv­dü­nüz, döv­dü­nüz ka­dın­la­rı… Ger­çek ka­dın­lar daha kı­dem­li ol­duk­la­rı için, bun­dan sonra siz dayak yi­ye­cek­si­niz… Kor­kuy­la kö­şe­le­re siz si­ne­cek­si­niz…

Ka­dın­lar ge­li­yor; hor­mon­la­rıy­la ban­gır, ban­gır...Bı­rak­maz­sa­nız Doğa'yı el­len­me­dik ve de bakir… Bun­dan böyle düzen bu, işi­ni­ze ge­lir­se…

Yıl­lar ön­ce­sin­de çi­zik­tir­miş­ti AL­DÜL­CAN­BAZ çi­ze­ri Tur­han SEL­ÇUK; ka­dın­la­rın ege­men ol­du­ğu, er­kek­le­rin süt dök­müş kedi gibi evde otur­du­ğu dü­ze­ni… Ve de Orhan Kemal; ondan çok daha ön­ce­sin­de yaz­mış­dı TERSİNE DÜNYA adlı bir ro­ma­nı, sanki bu gün­le­ri, o gün­ler­den sez­miş­çe­si­ne...

Ha­zır­la­yın ba­ka­lım GDO'lu ya­şa­ma ken­di­ni­zi…

RTE de çok iyi bil­di­ğin­den ba­şı­nı­za ge­lecek bu ger­çek­le­ri ve de tü­ken­me­sin onun oy stok­la­rı diye… Bu ne­den­le bu­yur­du size:

-De­ğil 3 çocuk "en az 3 çocuk yapın" …

Bo­zu­lan bu doğal den­ge­ler­de; kal­dıy­sa bir atım­lık ba­ru­tu­nuz… Yap­tı­nız, yap­tı­nız ço­cuk­la­rı… Çocuk yoksa, kim­ler oy ve­recek RTE'ye ?... Valla yı­ğıl­maz ka­pı­ya bul­gu­ru­nuz, no­hu­tu­nuz !...

GDO; Türk­çe me­aliy­le, Ge­ne­ti­ği De­ğiş­ti­ril­miş Or­ga­niz­ma­lı be­sin­ler­le bes­le­nen ve de "er­ke­ğim" diye ge­çi­nen ade­mo­ğul­la­rı… Tez­den sı­va­yın kol­la­rı; gi­ri­niz ger­de­ğe…GDO'lu bes­len­me dü­ze­ni iyice yer­leş­ti­ğin­de bu ül­ke­ye; bu gi­diş­le GENETİĞİ DÖ­NÜŞ­TÜ­RÜL­MÜŞ OĞ­LAN­LAR ola­rak pay­laş­mak zo­run­da ka­la­cak­sı­nız ya­şa­mı ADEMİN KA­BUR­GA KEMİĞİ'nden ya­ra­tıl­dı­ğı­nı ileri sür­dü­ğü­nüz şu kadın mil­le­ti ile…

Ve bir de PROS­TAT ol­ma­ya­sı­nız diye bolca ye­me­ni­zi öğüt­le­dik­le­ri do­ma­te­sin çe­kir­de­ği; san­ma­yı­nız ki ne kır­mı­zı, ne de la­ci­vert… Fe­mi­nist oğlum, fe­mi­nist; GDO'lu yaşam sa­ye­sin­de…

Eyyy 50 yaş üzeri nesil; di­le­di­ğin­ce kasıl… Şu yer­yü­zün­de kalan ger­çek ka­dın­lar ve er­kek­ler biz­le­riz diye…

 

Ve bun­dan böyle; tek söz söy­let­tir­mem Zeki MÜREN'ime… Özel­lik­le de 50 yaş al­tın­da olan­la­ra; tek söz söy­let­tir­mem, bu da böyle bi­li­ne…

Yayınlandığı yer Selma Erdal

Başkan Atabay Basın Buluşmalarına Yeniden Başladı

20 DÖNÜMLÜK ALANDA DİGEM PROJELENDİRİLİYOR

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın yaz sezonunda durdurduğu haftalık basın buluşmaları yeniden başladı.

Didim Belediye Meclis Salonunda Cuma günü yapılan toplantıda başkan Atabay, seçim taahhütleri arasında bulunan 4 proje ve yeni projelendirdikleri DİGEM hakkında bilgiler verdi.

Didim Belediyesinde 2 aydır  denetim yapan Maliye ve Mülkiye Müfettişlerinin raporlarını hazırladıklarını önümüzdeki günlerde bu raporlardan izin verilenleri basınla ve kamu oyuyla paylaşacaklarını belirtti ve “biz belediye olarak her zaman denetimlere açık şeffafız, müfettişler 2010 yılından bu yana yapılan belediye imar uygulamaları ve ihaleleri tek tek incelediler konuyla ilgili olarak bazı sonuçlar çıktı ancak bizim 3 buçuk yıllık uygulamalarımızla ilgili olarak tavsiye ve uyarılar var bunlar bizi ilgilendiren kısımlar ancak geriye doğru neler olduğu ilerleyen günlerde ortaya çıkacak, en çok sıkıntılı olan, geçmiş dönemde tek imza ile verilen ruhsatlar var bunlarla ilgili yaptırımlar olacak sanırım” dedi.

Atabay  seçim vaadlerinden olan Kültür Merkezi, Anfi Tiyatro, Otogar, Fevzi Paşa İmar planı ve Aytepe ile D-Marin’e kadar olan yolun düzenlenmesi konularından ilçe de ildeki resmi prosedürün tamamlandığını bu konuların ikisinin mera arazisi ile ilgili sorundan dolayı Tarım Bakanlığına diğer ikisinin de Hazine arazisinde olmasından dolayı Başbakanlık oluruna gönderildiğini belirtti ve bu projelerden Kültür Merkezi ile ilgili olarak imar değişikliği yapıldığını Maliye yanındaki arazide  bir kültür merkezi ve Milli Emlak Müdürlüğü için bina yapılacağını  Fevzi Paşa ile ilgili olarak ta askı süresi bitiminde varsa itirazların değerlendirileceğini ancak planın yürüyeceğini itirazların yalnızca parsel bazında  değerlendirileceğini itiraz olmayan bölgelerde  ana yolların açılması çalışmasının ardından Turistik tesis ve yeni bir kıyı düzenlemesi ile Didim’deki turizmin Altınkum ve merkezden çıkarılarak  yayılacağını açıkladı. “11 yıldır devam eden bu sorunun 2,5 yıl dibi bir sürede çözülmesinin 6 bakanın değişti bir dönemde halledilmesi Didim için çok önemliydi Projenin yürütülmesinin uzun soluklu bir iş,  Akbük’teki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden başlayan yol ve sahil şeridi düzenlemesi Didim Merkeze kadar devam edecek ve böylece Akbük başta olmak üzere o bölgeyi turizm cenneti haline getirecek” dedi.

Akbük’ün kanalizasyon ihalesi ile ilgili gelişmelerinde 4 Aralık Pazartesi günü yer teslimi yapılacağını ve müteahhit firmanın çalışmalara başlayacağını belirtti.  Bu çalışmalardaki koordinasyon ve kontrol işlerinin Didim Belediyesi tarafından yapılacağını da vurguladı.

Didim Belediyesinin ağaçlandırma ve yol yapım çalışmaların devam ettiğin de belirten Atabay bu rutin işlerin merkez dışındaki mahallelerde de devam ettiğini,  Balat Mahallesinde 13 bin metrekare yol yapıldığını Akyeniköy’de Zeytin alım merkezi yapılarak zeytin üreticilerinin tüccarla tek merkezde buluşarak zeytin borsası gibi işlediğini belirtti ve Kadın Uygulama Atölyesinde 200 kadar kadının parça zamanlı olsa da çalıştığını ve Doğuş Firmasının bu projeye ilk olarak Didim’de başladığını hatırlattı.

Bu güne kadar iktidardan bir engelleme ya da destek gördünüz mü sorusuna, 3,5 yıllık  çalışmalarımız ve projelerimiz konusunda hiçbir vekilden engelleme  görmedim, hizmet başka, siyaset başka sayın vekillerde böyle düşünüyorlar ve destek görüyoruz diyen Atabay  yeni projeleri DİGEM konusunda da bir engelin olabileceğini sanmıyorum” dedi.

Didim Gençlik Merkezi (DİGEM)’nin  20 dönümlük bir arazi içerisinde yapılacağını gençler için sosyal donatı alanları yanı sıra dinlenme ve eğlenme  fırsatları ve spor komplekslerinin bulunduğu ve ihtiyaç sahibi gençlerin 3 öğün yemek yiyebilecekleri Tales Matematik ve Felsefe  Okulu’nun da bu projenin içinde yapılacağı bir merkez olacağını belirti ve bu projeyle ilgili arazi tahsisi  ve avam projenin hazırlayıp dosya haline getirdiğini, Başbakanlık onayına gönderdikleri  belirten Atabay,  Otogar alanın mera arazisi içinde kaldığı için onunla ilgili olarak ta il ve ilçedeki raporların olumlu görüşlerle Tarım Bakanlığı onayı için ulaştırıldığını, yapmayı düşündükleri

Geçtiğimiz günlerde  Vali Yavuz Selim Köşger’in Didim buluşması öncesi kendisine Beleidyede birfing vererek yatırım planladıkları 5 proje için dosyayı da teslim ettiklerini, Vali Köşger İçişleri Bakanlığı  Mali İdareler Genel Müdürlüğünden gelmesinden dolayı belediye uygulamalarını ve mevzuata hakim olduğunu, dolayısıyla  projeler konusunda desteklerini beklediklerini kendisine ilettikleri açıklaması da yaptı ve yapılan toplantıdaki konulardan imar yönetmeliği ile ilgili olarak Aydın’dan ve Ankara’dan uzmanlardan  görüş aldıktan sonra uygulamanın başlayacağını belediyedeki teknik kadronun diğer belediyelerdeki uygulamalar konusunda diyaloglar kurduklarını da açıklayan Atabay; itiraz edenler ve engellendiğini söyleyen ve sektörde dinazor  olmuş bazı kişilerin uygulamadan rahatsız olduklarını ancak bunlara yetkileri çerçevesinde izin vermeyeceklerini” de belirtti. Yeni imar yönetmeliğine uygun olarak üçüncü koyda başlayacak imalatlarda Didim’in karakterini ortaya çıkaracak projeler hazırlandığını belirterek bu bölgenin Didim’in yapı karakterine uygun yapılacağını ve örnek bir bölge olacağını da söyledi.

20-23 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Vegfest için broşürlerin hazır olduğun ve bu yıl daha geniş ve daha kapsamlı katılımın olacağını uman başkan Atabay , 28 Ekim Günü İstanbul’da düzenlenen Dünya Vegan günü etkinliklerine tek resmi kurum olarak katıldıklarını ve bu etkinlikte Vegan ürünler üreten 300 kadar girişimciyle görüştüklerini bunlardan bazılarına Didim’deki olanakları anlattıklarını söyledi ve hazırlanan internet sayfası üzerinden katılımcıların rezervasyon benzeri sorunlarını bu kanaldan çözeceklerin de  açıkladı.

Bir çok turizm fuarına katılacaklarını da belirten Atabay İzmir’deki Travell Turkey fuarında Didim adına stand aldıklarını ve bazı otellerin bu stantta yer aldıklarını bu fuar sonrası ulusal ve uluslararası bir çok fuara  katılmak konusunda hazırlık yaptıkların da söyledi.

 

Yayınlandığı yer Didim
Cuma, 01 Aralık 2017 14:03

ŞAMPİYONLAR LİGİ DİDİM’DE

Şampiyon Develer 10 Aralık Pazar Günü Arenaya Çıkacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ DİDİM’DE

Didim Belediyesinin 6 yıl önce başlattığı ve Geleneksel hale gelen deve güreşleri  10 Aralık 2016 Pazar günü yapılacak.  Geçtiğimiz yıl  ülkemizde yaşanan terör olayları sebebiyle iptal edilen 6. Geleneksel Deve Güreşleri  belediye tarafından  düzenlemesi yapılan  Söke-Milas Karayolu üzerindeki Dalyan mevkii’de gerçekleşecek. Güreşler için alan düzenlemesi ve katılacak develerin belirlenmesi ile şenlik hazırlıkları da sürüyor.

Tertip Komisyonunda Ali Çağlar, Evren Erbudak, Cezmi Arslan ve Ulaş Karakaya’nın görev aldığı ve Didim Belediyespor yararına yapılacak olan güreşlerde bu sene 120 deve katılacak ve girişlerden elde edilecek gelir de Didim Belediyespor’a aktarılacak.

Giriş biletleri 20 Tl olan güreşlerin katılan develerin kazandığı maçlardan dolayı Aydın Bölgesi Deve Güreşleri Şampiyonlar Ligi olarak biliniyor. 10 Aralık günü bölgede hiç deve güreşi olmadığı için  duyurulduğu andan itibaren kayıtları alınan ve Deve Güreşleri Federasyonuna kayıtlı 120 devenin katılmasına karar verildi.

Didim Belediye Başkanı Cezmi Arslan “Deve güreşi kültürünü devam ettirmek için güreşleri düzenlediklerini belirterek “Ege yöresinin çok önemli kültürü, yerleşik olarak bir çok yerde yapılıyor. Bu yıl da yine 120 deve ve devecilerin Didim’e gelecekler. Bu bizim için önemli, devecilik ve deve güreşleri,  kendi kültürü kendi içerisinde yaşatan bir durum. Son derece güzel bir ortam, yaşanıyor. Bu yıl da yine güzel güreşler seyredip eğleneceğiz diye umuyorum ve şimdiden tüm güreş severleri alana bekliyorum” dedi. Arslan ayrıca: “Bu organizasyonu Didim’in tanıtılması ve kaynaşması için fırsata dönüştürmek istiyoruz.  Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkanı Deniz Atabay olmak üzere emeği geçen herkese Ana sponsorumuz Aksubaşı İnşaat şirketinin sahibi İbrahim Subaşı’na çok teşekkür ederim” dedi.

Deve güreşlerinin .

27 Ağustos günü Aydın Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter – Şükran Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Aytekin Kaya’nın da  bir panelde  2017/2018 yılındaki Ege Bölgesinde İzmir, Aydın, Muğla Denizli bölgesinde yapılacak olan deve güreşi takvimi açıklanmıştı.

Didim’de yapılacak güreşlerin ardından “17 Aralık'ta Buharkent, Kuşadası, Ödemiş, Ayvalık ve Lapseki'de, 24 Aralık'ta Aydın, Dikili, Ezine ve Demre'de, 31 Aralık'ta Çine, Gömeç ve Sarayköy'de” yapılacak güreşlerle 2017 yılı güreşleri tamamlanmış olacak.

2018 yılında ise 7 Ocak'ta İncirliova, Bodrum ve Harmandalı'nda, 14 Ocak'ta Germencik, Menemen, Bayramiç'te, 21 Ocak'ta Yatağan, Selçuk, Çanakkale'de, 28 Ocak'ta Sultanhisar, Selimiye, Tire ve Kumluca'da, 4 Şubat'ta Söke, Yenipazar, Torbalı ve Biga'da, 11 Şubat'ta Kuyucak, Milas ve Edremit'te, 18 Şubat'ta Nazilli, Çine, Poyracık ve Havran'da, 25 Şubat'ta Bozdoğan, Salihli, Çan ve Denizli'de, 4 Mart'ta Köşk, Altınova ve Karacaören'de, 11 Mart'ta Bağarası, Etili, Çal ve Buldan'da, 18 Mart'ta Ortaklar ve Gökova'da gerçekleştirilecek ve son olarak da 25 Mart'ta Salihli ve Yazıdere'de yapılacak güreşlerle bu yılın organizasyonları bitmişi olacak.

 

Yayınlandığı yer Didim

Didim’in En Eski Derneği Didim Derneği Mücadelesini Sürdürüyor

Didim’de kentsel yaşamın kalitesini arttırmak amacıyla kurulan ve ilçemizin en eski derneği olan Didim Derneği, günümüzde de Didim’in yeşilini, kültürünü ve tarihini korumak, sahip çıkmak adına faaliyet göstermeye devam ediyor.

1994-1999 yılları arasında Didim’in Belediye Başkanlığını yapan Mehmet Soysalan’ın, kurucu başkanlığını yaptığı Didim Derneği 1986 yılında kuruldu. Didim’de kurulan ilk dernek olmasının yanı sıra; kurulduğu günden beri (eski adıyla) Yenihisar’ı Didim ilçesi yapmak için çok uğraş vermiş ve başarılı olmuşlardır. Yenihisar, 1997 yılından itibaren Didim olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde Didim’i kültürel bir yer yapma çalışmaları başladı. Halk Evleri’nin çalışma sistematiğini kendine örnek alarak, Halk Evleri tüzüğü ile kurulan dernek ilk olarak; ‘Didim Turizm Geliştirme Derneği’ olarak kuruldu. Dernek, Didim’in turizm potansiyelini görerek, Didim’in turizm kenti olması yolunda kenti ve insanları buna hazırlamayı amaç edinmiş, sonrasında daha geniş kapsamlı bir çalışma alanına sahip olunca derneğin ismi ‘Didim Derneği’ olarak değiştirilmiş.

Günümüzde 145 üye sayısı bulunan derneğin Yönetim Kurulu; Başkan Ali Budak, Leyla Eker, Ekrem Gençarslan, Nurettin Koçak, Dilek Eker, Sibel Kaya ve Aşkın Atlı’dan oluşuyor.

Gerçekleştirdiği faaliyetler arasında; Didim’de ilk uçurtma şenliği, ilk folklor ve tiyatro kursları ve ilk satranç ve dama şampiyonası düzenleyen ve ‘Ege Barış Şenlikleri’ni ilk kez düzenleyen dernek; Didim Derneği.  1995 yılında, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ilk kez gerçekleşen ‘Ege Barış Şenlikleri’ 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle sürüyor,  2004 yılına kadar ‘Ege Barış Şenlikleri’ Didim Derneği tarafından gerçekleşiyordu, 2004’ten sonra Barış şenliklerini Didim Belediyesi tarafından yürütülmeye başladı ve günümüzde de devam ediyor.

Didim Derneği tarafından, Didim’de bu yıl ikincisi gerçekleşen ‘Tales Festivali’ etkinliği düzenlendi. Ulusal bir yarışma olan Tales Festivalinde değerlendirilmek üzere Türkiye Zeka Vakfı soruları hazırladı. 70 kişinin katıldığı ‘Tales Festivali’ nde, Manisa ve Didim’den olmak üzere toplam 2 çocuk dereceye girerek, ödül aldı. Yarışmanın ödülü olarak yine Didim Derneği tarafından çocuklar; İzmir uzay kampında 3 günlük kamp etkinliklerine katıldı.

Didim’de sergilenen ilk Devlet Tiyatrosu oyunu yine Didim Derneği tarafından gerçekleştirildi. Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde daha önce Didim Derneği’nin yaptığı görüşmeler sonucu Devlet Tiyatrosu oyunu “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye” adlı oyun sahne almış ve sahne çok küçük olduğu için, dekorların tamamının yerleştirilememesi sebebiyle oyunun bazı bölümleri kesilerek oynanmak zorunda kalınmıştı. Daha öncede Didim Derneği, Kültür Merkezi’nin daha büyük bir yer olması için bazı talep çalışmaları yürütmüş fakat olumlu sonuç alamamışlardı.

Didim Derneği’nin Tüzüğündeki en önemli madde: Didim’in kentsel ve çevresel sorunlarını konu alarak, ilgili kurumlara çözüm öneren bir dernek olması.

Didim Derneği’nin 4 yıldır Başkanlığını yapan Ali Budak’ın gazetemize yaptığı açıklamaya göre; Didim’in kent yaşamını çağdaş, modern ve kültürel seviyesi yüksek bir hale dönüştürmek amacıyla etkinlikler yapan ve çevreye duyarlı olarak kentin imar planlarıyla ilgili sorumluluk alan bir dernek yapısı içerisinde olduklarını ifade etti.

Ali Budak: “Son zamanlarda ağırlıklı olarak; Didim’in imar planlarına odaklandık. Özellikle 3. Koy için bir imar planı yapılmıştı. Bu plana göre; 3. Koy’a 13 otel ve 8-10 tane de günübirlik tesis planı yapıldı. Bu imar planlarının kamu yararına olmadığı düşüncesindeyiz. Bu sebeple biz bu duruma karşı çıktık, imza kampanyaları düzenledik, eylemler yaptık, dava açtık, idari mahkemesinden Danıştay’a kadar davayı taşıdık ve haklıyken davayı kaybettik. 3. Koy mücadelesinde ciddi bir kamuoyu oluştu. Didim Demokrasi Platformu da bize destek verdi.” Dedi.

3. Koy’un yanı sıra; Resmi anlamda bir kanun olan imar planlarına göre; 1020 parsellik alanın planında da yeşil alan görülmüş olmasına rağmen Özelleştirme İdaresi’nin buraya el koyduğunu dile getiren Budak; “ Özelleştirme İdaresi 1020 parsellik alanı bünyesine alarak, buraya el koydu. Belki de planını değiştirerek burayı satacak. 1020 parsel, kent içerisinde kalmış tek yeşil alan. Kentsel park olma niteliğinde bir yer. Bununla ilgili mücadele başlattık ve başta; Didim Çevre Platformu, Eğitimsen, Haziran Hareketleri, KİBELE olmak üzere Demokrasi Platformu içerisinde yer alan hemen hemen bütün Sivil Toplum Örgütleri de bize destek oldular ve mücadelede aktif rol aldılar. 1020 parsel ile ilgili imarın planlarındaki parselasyon numaraları verilmiş onlara itiraz edeceğiz. Yine Fevzipaşa ile ilgili bir çalışmamız var. Orada 10 yıldır imar bekleyen binlerce insan var. Sahibi olduğu arsalarda bir şey yapamıyorlar. Buranın da imar planları geldi. Onlarla ilgili plan sonuçlanınca hükümet aynı planda kamu alanlarında hazine arazilerini de planlamış ve ikisini aynı planda gösteriyor. Planda tarım ve zeytinlik alanları otel alanlarına dönüştürülmüş. Buna karşı çıkmak istiyoruz fakat binlerce insanın hakkı gelmiş bunun iptali söz konusu olduğu için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Onun tartışması içerisindeyiz.” Şeklinde konuştu.

“Ege Kararmasın, Barış Denizi Olsun”

Didim Belediyesi’nin Barış şenliği etkinlikleri vardı fakat Belediye üstlenmeyince Didim Derneği’nin üstlendiği ifade eden, Didim Derneği’nin Kurucu Başkanı Mehmet Soysalan: “Barış şenliği etkinlikleri Didim Derneği ve bazı Sivil Toplum Örgütleri öncülüğünde yapıldı. İlk olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, 1995’te gerçekleştirdiğimiz ‘Ege Barış Festivali’ ilk olarak eğlence amaçlı değildi. Çünkü o dönemde Türk ve Yunan Devletleri arasında savaş çıktı çıkacak durumu vardı. Devletler savaş çıkaracak, biz halklar dostuz anlamında ‘Ege Kararmasın, Barış Denizi Olsun’ sloganı adı altında 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gelin Türk-Yunan’lar beraber Altınkum sahilinde kol kola girip yürüyelim diye çağrıda bulunduk. Korku vardı o dönemde Yunanistan’dan kimse gelemedi. Bunun üzerine biz teknelerle epeyce denize açıldık, şişeler içerisine Türkçe- Yunanca barış mesajlarını koyduk. Hem zeytin dalları attık, hem de mesajlı şişeleri attık. Bir zaman sonra Milliyet gazetesinden beni çağırdılar: Abdi İpekçi Barış Ödülünü aldığımı bildirip, ödül törenine çağırdılar. Ödül töreninde Yunan Jürisi ödül verdi. Ondan sonraki sene gerçekleştirdiğimiz ‘Ege Barış Festivali’ ne çok kalabalık geldiler; müzik guruplarıyla ve folklor ekipleriyle geldiler. Bazı derneklerin temsilcileri ve milletvekilleri de etkinliğe geldi.” Dedi. Mehmet Soysalan sözlerine şu şekilde devam etti: “Didim ile ilgili ne varsa Didim Derneği olarak hep içinde olundu. Örneğin; İmar planıyla ilgili veya yapılaşmayla ilgili bir problem olduğunda dernek itiraz ediyor. Siyasetin başaramadığı birlikteliği, siyasi ayrım gözetmeksizin kent kültürü üzerinden yapmaya çalışıyor. Partide yapıldığı zaman başka parti gelmeyebiliyor ama Didim Derneği yaptığı zaman, kamu yararına ise her görüşten insan geliyor. Toplum geneli için bir takım şeyleri bu dernekte yapıyoruz. Sosyal anlamda bir boşluk varsa eğer Didim Derneği onu yapar. Çocuklara yönelik bir şey yapılmazken, biz çocuklara yönelik işler yapıyorduk. Halk oyunları ekiplerimiz vardı. Sonra bir takım ekipler kurulunca biz bıraktık. Son dönemlerde de imar planları üzerine odaklanmış durumdayız.” Dedi.

 

Yayınlandığı yer Didim

HELP IN HANS’İN YARDIM ETTİĞİ MUSTAFA KEMAL YÜRÜYECEK

Geçtiğimiz Ekim ayında Cerebra Palsililer (Beyin Felçi) gününde Didim Yöresi engelliler Derneği  tarafından Didimde düzenlenen seminerde hastalığın tedavi yöntemleri ve yeni uygulamalar anlatılmış ve doğumdan g kaynaklı bu tür rahatsızlıkları olan çocuklarının bakım ve tedavilerinin nasıl yapılacağı konusunda yapılan bilgilendirmeler sonunda Didim’de yaşayan Mustafa Kemal  Çelik’in hastalığının seyrinin bu tedaviye olumlu yanıt verebileceğinin tespiti üzerine hastaya botoks ve kas gevşetme operasyonu yapılmasına karar verilmişti.

Didim Yöresi Engelliler Derneği tarafından düzenlenen seminerde özellikle bu hastalığın tedavisi üzerine çalışmalar yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  Prof. Dr. Muharrem İnan  ve Doç.Dr. Umut Baki Tugay , Dr. Ozan Ali Erdal, Fzt. M.Zafer Pınarer’den oluşan uzman ekip  katılımcılara bilgiler aktarmışlardı.

Cerebre Palsili Mustafa Kemal’in  annesi Kamuran Çelik’in evinde yaprak sarma benzeri yemekleri internet üzerinden satarak tedavi masraflarının bir kısmını temin ettiği ve bunu kendisi gibi hasta çocukları olan 4 kadınla birlikte yaptığı ulusal basında da yer almıştı.

DİYED’in düzenlediği “6 Ekim Serebre Palsililer  Günü’nde düzenlenen semineri izleyen Didimli İngilizlerden oluşan Help in Hands gurubu Mustafa Kemal’in tedavisinin bir kısmını üstlenmek istemiş ve hastaneden kendilerine gönderilen masraflara 10 bin liralık bir katkı ile destek olmuşlar ve geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Muharrem İnan  ve ekibi yapılan operasyonla Mustafa Kemal Çelik’e botoks ve kas gevşetme ameliyatı yapıldı.  İstanbul’da yapılan operasyon sonrası tedavisi devam eden hastanın alçıları alındıktan sonra yoğun bir fizik tedavi sürecinin ardından yürüyecek hale gelmesi ve kendi ihtiyaçlarını kendisi giderecek hale gelmesi bekleniyor.

Yaz aylarını Didim’de geçiren Mustafa Kemal Çelik’in annesi Kamuran Çelik  çocuğunun tedavi sürecinde, özellikle internet üzerinden yemek siparişi ile başlayan  süreci  şöyle anlattı “Haber yapılmadan önce yakın çevremizden küçük siparişler alıyorduk. Şimdi şehir dışından sipariş almaya başladık. Bazı kişiler de arayarak bağış usulü istiyor. Biz sarmaları onların  istedikleri yerlere götürüyoruz. Bu gelirlerle  Oğlumun yurtdışından 1 yıllık ilaçlarını aldım.

Tıpdaki gelişmeleri de aileler olarak takip ediyoruz konuyla ilgili olarak edindiğimiz bilgileri ve tıbbi gelişmeler Didim’de Didim yöresi Engelliler Derneği tarafından 6 Ekim Serebra Palsililer gününde bir seminerle ailelere ve duyarlı vatandaşlara uzmanlar tarafından anlatıldı. Bunun üzerine  Didim’de İngilizler tarafından kurulan Help in Hands gurubu 10 bin TL tutarındaki kas gevşetme ve botoks ameliyatımızın tüm masraflarını karşıladı. 3-4 hafta sonra alçıları çıkarılacak olan Mustafa Kemal’in Fizik tedavinin ardından yürüyebilecek olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Didim’de bu konuda duyarlı olan Engelliler Derneği DİYED’e ve Help in Hands gurubuna çok teşekkür ediyorum” dedi.

DİYED Başkanı Bedri Altıntaş, “6 Ekim günü düzenlenen seminerin ardından derneklerinin de üyesi olan aileye İngiliz yardım gurubunun yardım etmesi ve sonucunda Mustafa Kemal’in yürüyor olabileceği ihtimaline çok sevindik dernek olarak böyle bir gelişmeye vesile olmak bizleri de çok mutlu etti. Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka bir etkinlikte Prof. Dr. Muharrem İnan, Doç.Dr. Umut Baki Tugay , Dr. Ozan Ali Erdal, Fzt. M.Zafer Pınarer’den oluşan uzman ekibi Didim’de yeniden ağırlamak istiyoruz, kendilerine de müteşekkiriz ve ekip olarak başarılarının devam etmesini diliyorum. Biliyoruz ki doğan 1000 çocuktan 5 tanesi Serebre Palsili doğuyor tıpdakki gelişmelerle bu çocuklarımız ve aileleri daha rahat bir hayat geçirecekler. Hocalarımızın ellerine sağlık, Help in Hands gurubuna da çok teşekkür ediyor, derneğimizin de üyesi olan Kamuran Hanıma ve Mustafa Kemal’e acil şifa diliyorum” dedi.

 

Yayınlandığı yer Didim

ASKİ’DEN YAĞMUR SUYUNA PALYATİF ÇÖZÜM

Didim’de yağmur sonrası çalışmayan yağmur suyu kanalları ya da usulüme uygun eğimde yapılmayan yol çalışmaları sonucu cadde ve sokaklarda göl haline gelen sular ASKİ ekipleri tarafından vidanjörlerle çekilerek halledilmeye çalışılıyor.

 

Ancak bu çözüm ne zaman ve ne kadar yağacağı belli olmayan yağmur mevsiminde geçici bir yol olmaktan öteye gidemiyor. Ekipler suları çekmek için önce yağmurun dinmesini bekliyor, daha sonra ana caddelerden başlamak üzere ara sokaklarda çalışıyorlar. Bu durum teknik olarak yeterli eğim verilmeyen yollarda ya da kaldırımlarda meydana geliyor. 1 metre uzağında yağmursuyu kanalına ulaşamayan sularla birlikte biriken çamur ve çöpler in ekipler tarafında çekilmesi çözüm üretmek yerine geçici çözüm üretmesi vatandaşlar tarafından anlamsız bulundu.

Yayınlandığı yer Didim
Cuma, 01 Aralık 2017 14:01

ASKİ ÇALIŞIYOR DİDİM KAZANIYOR

ASKİ ÇALIŞIYOR DİDİM KAZANIYOR

4 Aralık günü yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak olan  23 milyon liralık bütçesi ile  82 km’lik kanalizasyon çalışması için Aydın büyükşehir Belediyesi gün sayıyor.

İl genelinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla adından söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yatırımı daha Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde hayata geçirecek.

İLK ETAPTA 18 KİLOMETRE HAT YAPILDI

Eşsiz denizi ve kumsalıyla yerli - yabancı turistlerin vazgeçilmezi Akbük’ün yıllardır kanayan yarası olan kanalizasyon sorununu çözmek için adım atan ASKİ Genel Müdürlüğü,  bugüne kadar ilk etapta 18 kilometrelik kanalizasyon hattı yaptı. Geçmişte belde olmasına ve ilimizde deniz turizmi için önemli cazibe merkezleri arasında bulunmasına rağmen, alt yapı hizmetlerinden beklediğini bulamamış olan Didim,  Akbük Mahallesi’nde kanalizasyon alt yapısı tesisi için çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.  Ön çalışmaları tamamlanan ve kısa zamanda başlayacak olan 82 kilometrelik ikinci etap için gün sayılıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

“23 MİLYON YATIRIM 82 KİLOMETRE HAT”

Denetimlerini ve Koordinasyonunun Didim Belediyesi görevlileri tarafından yapılacak olan  ve tarihinin gördüğü en büyük yatırım ve hizmet hamlesini yaşayan Akbük’ün 23 milyon liraya mal olacak. Kanalizasyon projesinin ikinci etabı 82 kilometrelik kanalizasyon hattı ile terfi merkezi yapımını içeriyor.  Doğrudan Didim Atıksu Arıtma Tesisine bağlanacak olan Akbük, kanalizasyon hattına kavuşmasıyla birlikte fosseptik ve kokudan kurtulacak. Proje imar düzenlemesi yapılan Fevzi Paşa mahallesi içinde hizmet verecek

AKBÜK’TE BÜYÜK SEVİNÇ HAKİM

 

Kanalizasyon sorununu kökten çözecek büyük projeyi hayata geçiren ASKİ’nin çalışmalarından memnuniyet duyan Akbük sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hazırladıkları pankartla teşekkür ettiler.

Yayınlandığı yer Didim