13 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 06 Aralık 2017 08:58

mış...mış...​miş...​miş...

Yazan  Selma Erdal

mış...mış...​miş...​miş...

Bir uçak düşdü, Rusya ile aşk bitti…Kü­sü­ver­di baş­kan­lar ve diğer yanda çı­ğırt­kan­lar baş­la­dı ko­nuş­ma­ğa…

Savaş mı çı­ka­cak­mış?…

Savaş çı­kar­sa; Rusya, Tür­ki­ye’yi mi yu­ta­cak­mış ?…

Bu sa­vaş­ta kim­ler, kimi tu­ta­cak­mış ?…

Or­ta­do­ğu hav­za­sın­da­ki pet­ro­lu en çok kim­ler içe­cek­miş?…

Ak­de­niz’de savaş ka­yık­la­rı mı ba­ta­cak­mış?…

Yine ga­ri­ban­la­rın oğul­la­rı şehid olup top­ra­ğın al­tın­da mı ya­ta­cak­mış?…

Son ker­te­de Türk halkı; PUTIN’e min­net­tar mı ka­la­cak­mış?…

Mış…mış…mış…

Bir sü­re­li­ği­ne ül­ke­de son durum oldu bu ci­het­de…Ki­mi­le­ri­nin gözü ci­hat­da… Ki­mi­le­ri­ni de bı­rak­san; he­men­ce­cik bir üye ola­cak Rusya ce­mi­ye­tin­de…

 

Bir dönem LENIN aş­kıy­la yanıp, tu­tu­şan­lar, o gün­ler­de pek is­tek­liy­dı­ler PUTIN’in el­le­riy­le ok­şan­ma­ya… Oysa bakın uzun yılar ön­ce­sin­den neler an­la­tı­yor At­ti­la İlhan amca?…

Gün­ler­den 15. Ağus­tos.1998At­ti­la İlhan; TRT2’de, ZAMAN İÇİNDE BİR YOL­CU­LUK’da di­yor­ki;

-El, elin eşe­ği­ni; Türkü ça­ğı­ra, ça­ğı­ra arar…

Neden söy­lü­yor bu ata­sö­zü­nü de­ğer­li insan At­ti­la İlhan?...

Çünkü...

Kur­tu­luş Sa­va­şı’n-da, Sov­yet­ler va­adet­tik­le­ri yar­dı­mın ancak yüzde 10’unu ye­ri­ne ge­tir­miş­ler…

Dışa umut bağ­la­yan­la­ra, ta­rih­ten alın­ma­sı ge­re­ken ders­le­ri anım­sa­ta­cak, on­la­rı uya­ra­cak At­ti­la İlhan artık yok…Kim bilir ara­mız­dan ay­rıl­dı­ğın­dan beri, kuş­ku­suz Kemal ATA­TÜRK ve ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te nasıl da kay­gıy­la iz­li­yor­dur ül­ke­mi­zi, ulu­su­mu­zu Ulu Ma­ni­tu'nun saf­la­rın­dan?…

 

Ve yine miş… miş… miş…

O gün­ler­de ne söz­ler duy­duk, çok bil­miş­le­rin ön­gö­rü bom­bar­dı­ma­nı al­tın­da?...​Anım­sa­ya­lım hep bir­lik­te:

 

Rusya do­ğal­ga­zı mı ke­se­cek­miş?…

Pet­rol ti­ca­re­ti yapan bi­ri­le­ri­nin sır­la­rı­nı mı ifşa ede­cek­miş?…

Ame­ri­ka is­te­miş diye; sı­nı­ra 3 metre aray­la asker mi di­zi­le­cek­miş?… Türk hal­kı­na ye­dir­me­yip, seb­ze­yi, mey­ve­yi Rusya’ya sa­tan­lar; kar­la­rın­dan zarar edip, çokça mı ezi­le­cek­miş?…

 

Aman ne güzel!…

Halk sı­kı­lıp, da­ra­lır­ken…

Yıl­lar­dır yi­tir­dik­le­ri­ni dü­şü­nüp, ya­ra­la­nır­ken…

Umu­ru­nuz­da mıydı AK-BEY­LER?…

Ne di­yor­du­nuz seçim alan­la­rın­da?…

-Halk Par­ti­si bu mil­le­ti aç bı­rak­tı, aç!…

Şimdi dümen siz-de…

Kay­gıy­la çan­lar ça­lı­yor yine ve ses­le­ni­yor siz­le­re “savaş ge­li­yor, haydi kaç”…Ama bu savaş yal­nız­ca kanlı, bom­ba­lı, si­lah­lı bir savaş değil. Bunun; ne­re­dey­se yüzde 13'lük enf­las­yon ne­de­niy­le mut­fak­lar­da ya­şa­na­nı var...Ört-bas edi­len 17-25 Ara­lık için ötüp duran Zar­rab ne­de­niy­le hukuk/gukuk sa­vaş­la­rı var...

 

An­la­şı­la­ca­ğı gibi gü­nü­müz­de ya­şa­na­cak her savaş; ille de kanlı ola­cak değil el­bet­te...

Da­la­şır­sa­nız bi­ri­le­riy­le; be­de­li­ni öder­si­niz ve­ri­lecek ödün­ler­le…

ABD'nın Dolar kıs­ka­cı yet­mez­miş gibi; bir de PYD'li­le­rin ara­sın­da gö­rün­ce Rus ge­ne­ra­li...İnsan bek­le­mez mi Rusya'dan yeni bir kal­leş­çe iliş­ki?...Özel­lik­le de yak­la­şır­ken kış mev­si­mi; sarar mı ül­ke­yi ener­ji yet­mez­li­ği kor­ku­su?...

Ar­dın­dan kay­gı­la­nır­sı­nız da “eyvah ke­se­cek­ler do­ğal­ga­zı, nasıl ısı­na­ca­ğız odun­lar­la?” diye…

Çünkü ne odun kaldı, ne de orman…Oca­ğın ba­şın­da pi­nek­le­me­ye has­ret kaldı sar­man… Dışa ba­ğım­lı eko­no­mi­ler kim­se­cik­ler­de bı­rak­ma­dı der­man… Katar’dan ge­le­cek­miş de ker­van…

Ölme eşe­ğim, ölme; şu AK­DÜ­ZEN'nin din­dar­lık dü­me­nin­de ,daha sap­kın­lar­la ger­de­ğe gi­re­cek­sin…

Ve böy­le­ce gün ge­lecek, dev­ran dö­necek; sizin için de söz­ler söy­le­necek:

-Hem aç bı­rak­tı­nız, hem de açık, üs­te­lik de sa­va­şın pen­çe­sin­de ve de hem de ya­kıt­sız bı­rak­tı­nız bu halkı kış, kı­ya­met­de…

 

Ha­zır­lık­lı olun; di­ye­cek­ler,size de di­ye­cek­ler…Bu işler sı­ray­la…

Çünkü...

Ba­rış­dık di­ye­rek Soçi'de elele tu­tuş­tu­ğu­nuz PUTİN'in ge­ne­ra­li; 4 Ara­lık 2017 günü, PYD'li­ler­le dost­ça bir­lik­de poz­lar verdi ulus­la­ra­sı ba­sı­na...​Ki onlar;sanki senin imam kı­lık­lı as­ker­le­ri­ni tez günde uğ­ra­ta­cak gi­biy­di­ler bas­kı­na...

ABD'li TRUMP; Zar­rab if­şa­at­çı­sı yar­dı­mıy­la Ame­ri­kan Do­la­rı üze­rin­den ül­ke­de enf­las­yo­nu las­tik top gibi ha­va­la­ra fır­la­tır­ken...​ Aman dik­kat; PUTİN de ke­di-fa­re oyunu oy­na­ma­sın zat-ı ali­niz­le çok say­gı­de­ğer haş­med­me­ap!... Ta­rih­den alı­nız der­si­ni­zi lüt­fen!...