13 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 06 Aralık 2017 08:58

GERÇEK YARGI...

Yazan  Ferhan Ercan

GERÇEK YARGI...

Suç­la­yan­lar, karar ver­dik­le­ri sü­re­ce suç­la­nan­la­rın ak­lan­ma­sı ola­nak­sız­dır. Hukuk, ege­men­le­rin sü­pür­ge­si­dir. Ge­rek­ti­ğin­de pis­lik­le­ri­ni ve ih­ti­yaç duy­duk­la­rın­da da is­te­me­dik­le­ri­ni( mu­ha­lif­le­ri) te­miz­ler­ler.

Reza’nın da­va­sın­dan bir milli sorun üret­mek ola­nak­sız­dır. Ancak Reza, am­bar­go­yu del­di­ği için suçlu de­ğil­dir çünkü; am­bar­go suç­la­ma­sı haklı de­ğil­dir. Maz­lum ve haklı olan ül­ke­le­re karşı uy­gu­la­nan zor­ba­ca bir da­yat­ma­dır. Reza ken­di­si­ni ABD suç­la­dı­ğı için suçlu de­ğil­dir ama, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ya­sa­la­rı­nı çiğ­ne­di­ği için suç­lu­dur. T.C bu son­ra­dan olma va­tan­da­şı­nı yar­gı­la­ma­lıy­dı. Reza’yı yar­gı­lar gibi yapıp ak­la­mak fır­sat­çı ya­ban­cı­la­ra is­tis­mar ed­bi­le­cek­le­ri bir koz ver­miş­tir.

Reza, am­bar­go su­çu­nu iş­le­me­miş ol­say­dı ve be­lir­len­di­ği gibi usu­lü­ne uygun ti­ca­ret ya­pıl­mış ol­say­dı ül­ke­mi­zin tüc­car ve sa­na­yi­ci­le­ri mil­yon­lar­ca dolar ka­za­na­cak­lar­dı. Bir çı­kar­cı ve ona dev­let ola­nak­la­rı­nı sunan çıkar çe­te­si kara pa­ra­dan pay ala­rak ül­ke­mi­zin çı­kar­la­rı­na engel ol­muş­lar­dır. Reza’dan pay veya bağış alan­lar ül­ke­mi­ze karşı suç iş­le­miş­ler­dir. Kirli iliş­ki­ler eş­li­ğin­de suç iş­le­yen­ler ve ki­şi­sel men­fa­at sağ­la­ya­rak suça ortak olan­lar yar­gı­lan­ma­lı­dır. Göre göre ka­şı­nır yara bı­ra­kan­la­rın suç­suz­lu­ğun­dan söz edi­le­mez ve bu ki­şi­sel çı­kar­lar­dan bir milli dava ya­ra­tı­la­maz. Ki­şi­sel veya grup­sal çı­kar­la­rı için suça zemin sağ­la­ya­rak ortak olan­la­rın öde­me­si ge­re­ken ce­za­yı bir mil­le­tin suç­suz ve gü­nah­sız va­tan­daş­la­rı­nın öde­me­si hu­kuk­la ve ada­let­le bağ­daş­maz. Mil­yon­luk saati ko­lu­na takan, mil­yon­la­rı he­di­ye pa­ket­le­riy­le alan ve ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da ser­vet sak­la­yan­lar­da en sı­ra­dan bal­dı­rı çıp­lak, işsiz ve yok­sul kadar ceza öde­ye­cek­se, ada­let­ten söz ede­bi­lir miyiz?

Ki­şi­sel çıkar sağ­la­yan ki­şi­lik­siz çı­kar­cı­la­rın sağ­la­mış ol­du­ğu hak­sız re­fa­hın be­de­li­ni biz­ler niye öde­ye­lim?!... Bu gibi yak­la­şım­lar için­de olan­lar vatan ha­in­li­ği ile suç­la­na­bi­lir­ler oysa onlar en büyük yurt­se­ver­ler­dir. Kı­lıç­ta­roğ­lu’nun vur­gu­la­dı­ğı gibi; “Dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de hır­sız­lık milli sorun de­ğil­dir!”

İnanç ve etnik te­mel­li kav­ga­lar özün­de hedef şa­şır­tan kav­ga­lar­dır. Bu gibi kav­ga­lar­da, azın­lı­ğın çı­ka­rı, ço­ğun­lu­ğun sır­tın­dan gü­ven­ce­ye alı­nır ve böy­le­ce ger­çek hedef giz­len­miş olur. Ada­let, ger­çek suç­lu­la­rın ce­za­la­rı­nı öde­me­le­riy­le ger­çek­leş­ti­ril­miş olur. Reza gibi, tüm suça ka­rı­şan­la­rın ve on­la­rın kuş­ku­lu ya­kın­la­rı­nın var­lık­la­rı­na el ko­na­rak; olası ce­za­la­rı el ko­na­cak olan var­lık­lar­la öde­mek ge­re­kir.

Genel ku­ral­dır, var­sıl bir teh­li­ke kar­şı­sın­da ge­ri­ye çe­ki­lir­ken( bu var­lık sür­dür­me­nin en kısa yo­lu­dur) ka­zanç­tan kay­be­der, yok­sul yaşam sa­va­şın­da geri çe­ki­lir­se var­lık ne­de­ni­ni kay­be­der.

 

Bu tür iş­le­re bu­la­şan­la­rın inanç­lı gibi gö­zü­ken mu­ha­fa­za­kar­lar ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Mu­ha­fa­za­kar­lık, var­sıl için vaz­ge­çil­me­yecek bir se­çe­nek; yok­sul­lar için ise, var­sı­lın çı­ka­rı­nı gü­ven­ce­ye alan bir se­çe­nek­siz­lik­tir!...

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan Hakkında

Bu kategorideki diğerleri: « GERÇEK YARGI…