13 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 01 Aralık 2017 16:59

GDO ya da Ge­ne­ti­ği Dö­nüş­tü­rül­müş Oğ­lan­lar…

Yazan  Selma Erdal

GDO ya da Ge­ne­ti­ği Dö­nüş­tü­rül­müş Oğ­lan­lar…

Bir za­man­lar 80 ön­ce­si­nin du­yar­lı nes­li­yiz diye ka­sı­lır­dık; Ül­ke­miz için, Ulu­su­muz için, Dün­ya­mız için ve Dün­ya­lı­lar için… Ül­ke­miz­de ya­şa­nan 12 Eylül 1980 ka­rı­şı­mı­nın, kar­ma­şa­sı­nın ar­dın­dan bu du­yar­lı­lık­lar genç ne­sil­ler­de oluş­ma­sın diye "Bal­kan­lar'dan gelen soğuk hava akım­la­rı gibi" dış kay­nak­lı pek çok kav­ram da­ya­tıl­dı, dev­şi­ril­di yeni ye­ti­şen ço­cuk­la­ra, genç­le­re ve ad bile koy­duk on­la­ra: ÖZAL VE­LED­LERİ…

Bu­gün­ler­de de 50 yaş üzeri nesil için yeni bir ka­sıl­ma ko­nu­su­nun var ol­du­ğu­nu dü­şün­mek­te­yim ki o da biz­le­rin ger­çek ka­dın­la­rın ve ger­çek er­kek­le­rin son ör­nek­le­ri ola­rak geçip,gi­de­ce­ği­miz­dir bu Dünya'dan… Neden mi der­se­niz ?...

Bi­lin­di­ği gibi Dünya'da çevre so­run­la­rı­nın ayır­dı­na ilk kez 60'lı yıl­la­rın so­nun­da va­rı­lı­yor, 1968 yı­lın­da Roma Ku­lü­bü "eko­no­mik bü­yü­me­nin sı­nır­la­rı" adlı bir ya­za­nak­la ko­nu­yu gün­de­me ge­ti­ri­yor… 1972 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler Stock­holm Kon­fe­ran­sı; BİR TEK DÜN­YA­MIZ VAR söy­le­miy­le top­la­nı­yor… 1987 yı­lın­da Dünya Çevre ve Kal­kın­ma Ko­mis­yo­nu "ortak ge­le­ce­ği­miz" ya­za­na­ğıy­la SÜR­DÜ­RÜ­LEBİLİR KAL­KIN­MA kav­ra­mı­nı or­ta­ya atı­yor… Daha son­ra­la­rı da "yer­yü­zü zir­ve­si" ola­rak; önce 92'de Rio Kon­fe­ran­sı (ki "yerel gün­dem 21" yerel de­mok­ra­si al­dat­ma­ca­sı bu­ra­da or­ta­ya atı­lı­yor), daha sonra 2002 Jo­han­nes­burg'da top­la­nı­yor Dünya'nın ege­men­le­ri ve on­la­rın öğüt­le­ri­ni din­le­ye­ne­le­ri… Der­ken 1997 de alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da 2005 yı­lın­da Kyoto'da bu­lu­şu­yor ül­ke­ler; "eyvah kü­re­miz ısın­dı, ısı­nı­yor" çığ­lık­la­rı eş­li­ğin­de… Şimdi de sı­ra­da Ko­pen­hag top­lan­tı­sı var; do­la­yı­sıy­la Ko­pen­hag'a er­te­le­ni­yor çö­zü­me iliş­kin umut­lar…

Bu arada hiç boş dur­mu­yor ya­ra­maz ço­cuk­lar; boz­duk­ça bo­zu­yor­lar Doğa'nın den­ge­si­ni…Kuş­ku­suz Doğa bir bütün tüm can­lı­la­rıy­la…Bu ya­ra­maz­lar, hay­laz­lar, us­lan­maz­lar; den­ge­si­ni boz­ma­dık ne ot, ne at, ne dana, ne kuzu, ne do­ma­tes, ne deniz tuzu bı­rak­mı­yor­lar el­leş­me­dik…Ne yer altı, ne yer üstü; ka­rış­tı­rıp, dep­reş­tir­me­dik…

Bunca ya­ra­maz­lık­la­rı ya­par­ken, bir de ço­ğa­lı­yor­lar sü­rek­li; kut­sal ki­tap­lar­da bu­yu­rul­du­ğu gibi… Ço­ğa­lın­ca in­san­lar, ço­ğal­dık­ça ço­ğa­lı­yor so­run­lar… Kıt kay­nak­la­rı kul­lan­ma, pay­laş­ma bi­li­mi eko­no­mi; çözüm bu­la­mı­yor so­run­la­rı­na, yanıt ve­re­mi­yor aç­la­rı do­yur­mak için ge­re­ken üre­tim ar­tı­şı­na… İşte o zaman işin içine ka­rı­şı­yor bi­yo­lo­ji, ge­ne­tik uz­man­la­rı; tar­la­lar­dan fış­kır­ma­ya baş­lı­yor bir çır­pı­da do­ma­te­sin, pa­ta­te­sin, çi­le­ğin az­man­la­rı… Kal­kın­ma ile bü­yü­me ara­sın­da­ki ni­te­lik ay­rı­mı­nı ya­pa­ma­ya­rak obez eko­no­mi­ler­de enf­las­yo­nist bas­kı­lar­la bo­ğu­lan, bo­ğu­şan az­ge­liş­miş ül­ke­ler; ko­la­yın­dan, ucu­zun­dan do­yur­ma düş­le­riy­le, pe­şi­ne dü­şü­yor bu yalan ve yapay ürün­le­rin, tür­le­rin… Ve el­le­ri­ni ovuş­tu­ra­rak ke­yif­le bek­le­yen var­sıl­la­rın bu­luş­la­rıy­la hal­kı­nı uyuş­tur­mak ve be­ce­rik­siz­ce ege­men­li­ği­ni sür­dür­dü­ğü ül­ke­sin­de açlık so­ru­nu­nu ya­tış­tır­mak için o gün­ler­de GÜLİSTAN adlı bir ül­ke­de­ki bu gün­ler­de TAYYİBİSTAN diye bi­li­nen ül­ke­de, bir yasa sü­rü­lü­yor pi­ya­sa­ya… Kı­sa­ca adı; GDO… Ve halk sa­nı­yor ki o; yal­nız­ca ge­ne­ti­ği de­ğiş­ti­ril­miş or­ga­niz­ma demek… Oysa işin ger­çe­ği çok başka; al­tın­da ne oyun­lar saklı bil­mek gerek…

Dedik ya nüfus ar­tı­şı almış ba­şı­nı gi­di­yor; in­san­lar ha bire ürü­yor, bun­la­ra durun ba­ka­lım biraz yavaş olun, çocuk yap­mak için değil, zevk için se­vi­şin de­mek­ten­se… Baş­lı­yor­lar ent­ri­ka­ya; ürün­le­ri hızla ço­ğalt­mak için on­la­rın ya­pı­sıy­la oy­na­ma­ya, seb­ze­le­rin, mey­ve­le­rin ge­ne­tik ya­pı­sı­na di­şi­lik hor­mo­nu kat­ma­ya… Eh karnı acı­kın­ca erkek mil­le­ti; yi­yi­ve­rin­ce bu ge­ne­ti­ğiy­le oy­nan­mış il­le­ti, el­bet­te­ki alı­yor bu di­şi­lik hor­mon­la­rı­nı be­de­ni­ne, bün­ye­si­ne… Ondan son­ra­sın­da siz bak­ma­yın onun kün­ye­si­ne… ERKEK diye yazsa da al­da­nır­sı­nız… Özel­lik­le de bo­zu­lan sper­mi­nin ni­te­li­ği­ne göre o di­şi­lik yo­lun­da bir yolcu…İster sağcı olsun, is­ter­se solcu; bu gi­diş­le ola­cak o femme fatal bir fe­mi­nist…

İşte tam bu­ra­da dev­re­ye gi­ri­yor RTE… Ve buy­ruk­lar ve­ri­yor her­ke­se:

-En az 3 çocuk yapın…

Çünkü bi­li­yor GDO'lu fe­la­ke­ti ve de bek­le­nen afeti… Çünkü ör­nek­ler or­ta­da; şimdi bizim ba­lık­lar "yani er­kek­ler" ol­ta­da… Fran­sız er­kek­le­ri­nin yüzde sek­se­ni­nin sperm ka­li­te­si olmuş mort, siz­le­re ömür… Ör­ne­ğin RTE ol­say­dı Fran­sa'da Baş­ba­kan; çocuk ya­pa­mı­yor­lar diye, seçim ön­ce­si on­la­ra ver­mez­di kömür…

Valla ben­den de söy­le­me­si; uyar­ma­dı de­me­yin… Yap­tı­nız, yap­tı­nız; bu son fır­sat, bu son şans… GDO'lu üre­tim sa­ye­sin­de artık ka­dın­lık hor­mon­la­rı öncü, sperm­ler yolcu…Bun­dan böyle Dünya'ya ka­dın­lar, ka­dın­lık ege­men ola­cak… Ve sizin sal­ta­na­tı­nız son bu­la­cak…Döv­dü­nüz, döv­dü­nüz ka­dın­la­rı… Ger­çek ka­dın­lar daha kı­dem­li ol­duk­la­rı için, bun­dan sonra siz dayak yi­ye­cek­si­niz… Kor­kuy­la kö­şe­le­re siz si­ne­cek­si­niz…

Ka­dın­lar ge­li­yor; hor­mon­la­rıy­la ban­gır, ban­gır...Bı­rak­maz­sa­nız Doğa'yı el­len­me­dik ve de bakir… Bun­dan böyle düzen bu, işi­ni­ze ge­lir­se…

Yıl­lar ön­ce­sin­de çi­zik­tir­miş­ti AL­DÜL­CAN­BAZ çi­ze­ri Tur­han SEL­ÇUK; ka­dın­la­rın ege­men ol­du­ğu, er­kek­le­rin süt dök­müş kedi gibi evde otur­du­ğu dü­ze­ni… Ve de Orhan Kemal; ondan çok daha ön­ce­sin­de yaz­mış­dı TERSİNE DÜNYA adlı bir ro­ma­nı, sanki bu gün­le­ri, o gün­ler­den sez­miş­çe­si­ne...

Ha­zır­la­yın ba­ka­lım GDO'lu ya­şa­ma ken­di­ni­zi…

RTE de çok iyi bil­di­ğin­den ba­şı­nı­za ge­lecek bu ger­çek­le­ri ve de tü­ken­me­sin onun oy stok­la­rı diye… Bu ne­den­le bu­yur­du size:

-De­ğil 3 çocuk "en az 3 çocuk yapın" …

Bo­zu­lan bu doğal den­ge­ler­de; kal­dıy­sa bir atım­lık ba­ru­tu­nuz… Yap­tı­nız, yap­tı­nız ço­cuk­la­rı… Çocuk yoksa, kim­ler oy ve­recek RTE'ye ?... Valla yı­ğıl­maz ka­pı­ya bul­gu­ru­nuz, no­hu­tu­nuz !...

GDO; Türk­çe me­aliy­le, Ge­ne­ti­ği De­ğiş­ti­ril­miş Or­ga­niz­ma­lı be­sin­ler­le bes­le­nen ve de "er­ke­ğim" diye ge­çi­nen ade­mo­ğul­la­rı… Tez­den sı­va­yın kol­la­rı; gi­ri­niz ger­de­ğe…GDO'lu bes­len­me dü­ze­ni iyice yer­leş­ti­ğin­de bu ül­ke­ye; bu gi­diş­le GENETİĞİ DÖ­NÜŞ­TÜ­RÜL­MÜŞ OĞ­LAN­LAR ola­rak pay­laş­mak zo­run­da ka­la­cak­sı­nız ya­şa­mı ADEMİN KA­BUR­GA KEMİĞİ'nden ya­ra­tıl­dı­ğı­nı ileri sür­dü­ğü­nüz şu kadın mil­le­ti ile…

Ve bir de PROS­TAT ol­ma­ya­sı­nız diye bolca ye­me­ni­zi öğüt­le­dik­le­ri do­ma­te­sin çe­kir­de­ği; san­ma­yı­nız ki ne kır­mı­zı, ne de la­ci­vert… Fe­mi­nist oğlum, fe­mi­nist; GDO'lu yaşam sa­ye­sin­de…

Eyyy 50 yaş üzeri nesil; di­le­di­ğin­ce kasıl… Şu yer­yü­zün­de kalan ger­çek ka­dın­lar ve er­kek­ler biz­le­riz diye…

 

Ve bun­dan böyle; tek söz söy­let­tir­mem Zeki MÜREN'ime… Özel­lik­le de 50 yaş al­tın­da olan­la­ra; tek söz söy­let­tir­mem, bu da böyle bi­li­ne…