13 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 15 Kasım 2017 09:17

Söz­ler

Yazan  Selma Erdal

Söz­ler

La­ik­lik söz ko­nu­su olun­ca, DEV­LET'in dini olmaz der­ler...

Zorda ka­lın­ca da; DEV­LET BABA'dan yar­dım is­ter­ler...

DEV­LET insan mı ki din­dar ya da laik olsun gibi eleş­ti­ri ge­ti­ren­le­re sor­mak ge­re­kir;

DEV­LET insan mı ki "baba" olsun?...

DEV­LET insan mı ki "şef­kat, mer­ha­met, acıma" duy­gu­la­rı olsun?...

Daha an­la­şı­lır bir an­la­tım­la; "laik" ta­nım­la­ma­sı ya­kış­tı­rıl­ma­yan DEV­LET'e, nasıl "şef­kat, mer­ha­met, acıma" duy­gu­la­rı ya­kış­tı­rı­lı­yor?...

İste­rim ki so­ru­ma ya­nı­tı; özel­lik­le beleş ya­şa­mak için her türlü ent­ri­ka­ya baş­vu­ran­lar ver­sin...

Ay­rı­ca Dev­let Bah­çe­li konu dı­şı­dır; iyi bi­lin­sin...

Gerçi bu gi­diş­le her alan­da ve her an­lam­da konu dışı, kayıt dışı, kayıp....

Ama bu­gün­ler­de DEV­LET ki o Saint Tay­yip Efen­di ola­rak kar­şı­mız­da dur­mak­da ve ATA­TÜRK­ÇÜ­LÜK oy­na­mak­ta­dır bi­lin­di­ği gibi...

 

İstan­bul kö­ken­li İsrail yurt­daş­la­rı; 1942 yı­lın­da uy­gu­la­nan Var­lık Ver­gi­si ve neden ol­du­ğu za­rar­la­rı gün­de­me ge­ti­rip, Dev­let'den (şu an için RTE'den) özür ve son­ra­ki aşa­ma­da kuş­ku­suz taz­mi­nat bek­li­yor­lar.

Sal­kım Ha­nı­mın Ta­ne­le­ri ro­ma­nı ve filmi; bir çeşit özür gi­biy­di Özal dö­ne­min­de...

 

Ve bu uy­gu­la­ma­lar ya­pı­lır­ken; Hit­ler'le "iyi ge­çin­me pe­şin­de" Milli Şef İnönü olun­ca ik­ti­dar­da, do­la­yı­sıy­la Saint Tay­yip Efen­di Ata­türk­çü­lük oy­na­mak­dan sı­kı­lın­ca, Der­sim­li Kemal'e bi­raz­cık da bu ko­nu­dan çakar...

Ve Musa'nın ço­cuk­la­rı­nı da böy­le­si mu­hab­bet­ler bi­raz­cık olsun mutlu eder zan­nım­ca...

Bo­şu­na de­me­miş biz­den ön­ce­ki­ler; Ya­hu­di tüc­car yok­sul­la­şın­ca, eski def­ter­le­ri ka­rış­tı­rır diye...

Ne yap­sın­lar ?...​Ortadoğu'da diner gibi olun­ca fır­tı­na; or­ta­lık ka­rış­tır­mak için yeni kar­ma­şa­lar gerek Musa'nın şu ya­ra­maz ço­cuk­la­rı­na...

Ulu­sal ve yerel ba­sın­da "nef­ret söy­le­mi" araş­tır­ma­sı ya­pıl­mış ve so­nuç­la­rı ya­yın­lan­mış.Bu araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­na göre;masum köylü gibi, MASUM YAHUDİLER...​En çok NEF­RET SÖY­LEMİ sı­ra­la­ma­sın­da; ilk sı­ra­da­lar...​Acaba kipa'la­rı­nı el­le­ri­ne alıp da NEDEN, NİÇİN diye sor­gu­şa­ma­yı hiç dü­şün­mez­ler mi?...

Han­gi­mi­zin geç­mi­şin­de bir Ya­hu­di ka­zı­ğı yok­tur ki özel­lik­le Bursa ve İstan­bul kö­ken­li ipek­çi, do­ku­ma­cı ba­ba­la­rın ço­cuk­la­rı ola­rak?...

Nef­ret edecek o kadar çok anım­sa­dı­ğı­mız ka­zık­lar var...​ama biz göm­mü­şüz, üze­ri­ne kül dök­mü­şüz...​Ama onlar zü­ğürt Ya­hu­di­lik yapıp, eski def­ter­le­ri ka­rış­tır­mak­dan asla bık­maz­lar, usan­maz­lar. Eee kolay mı din­le­ri­ni, inanç­la­rı­nı dü­ze­ne so­ka­na kadar kaç pey­gam­ber­le­ri olmuş adam­lar onlar...​Değil ki biz­ler­le iyi ge­çi­ne­cek­ler...

12 Kasım 2017 ge­ce­si Irak ve İran sal­lan­dı; büyük bir dep­rem ya­şan­dı Or­ta­do­ğu top­rak­la­rın­da...​Hani Müs­lü­ma­nın bol ol­du­ğu ül­ke­ler­de...

Pısst Mol­la­lar, ka­ran­lık he­rif­ler!...Ül­ke­miz­de; açık gezen ka­dın­lar, La­ik­ler ne­de­niy­le dep­rem olu­yor di­yor­su­nuz da, ya Müs­lü­man Arap ül­ke­le­rin­de olan dep­rem­le­rin ge­rek­çe­si­ni neden açık­la­mı­yor­su­nuz ya da hangi ge­rek­çe­ye bağ­la­ya­rak açık­lı­yor­su­nuz?... Acaba neden dep­rem oldu ora­lar­da?...Çok merak edi­yo­rum ben...Söy­le­se­ne sen...

Bazı (B)ilim adam­la­rı; 12 Kasım 1999 Düzce Dep­re­mi'ni neden an­mı­yor­lar diye so­ru­yor­lar. 1999 Ko­ca­eli dep­re­mi; ATA­TÜRK­ÇÜ­LER, la­ik­ler, açık gezen ka­dın­lar yü­zün­den oldu de­di­ler.Düzce; bil­di­ğin tek­ke­ci, ta­ri­kat­çı...​Buradaki dep­re­min ge­rek­çe­si­ni aynı se­çe­nek­le­re nasıl bağ­la­ya­cak­lar?...Öy­ley­se anma,unut git­sin kur­naz­lı­ğı...

Ve bu arada Rasim Ozan Kü­tah­ya­lı'nın ATA­TÜRK­ÇÜ oluşu da ül­ke­de dep­rem et­ki­si ya­rat­tı.Yav­şak­lar, kav­şak ta­nı­maz...​Arabasına bin­dik­le­ri­nin tür­kü­sü­nü söy­le­mek için "on­la­rın" dü­şün­ce­le­riy­le fo­re­ver sla­lom ya­par­lar.İşte Kü­tah­ya­lı, Fetoş kızı Na­ge­han'ın ko­ci­şi...​Topaç mü­ba­rek, topaç...

Daha ne di­ye­lim?...​ROK da ATA­TÜRK­ÇÜ ol­muş­sa...​Ya kı­ya­met ko­pa­cak ya da Ame­ri­ka em­per­ya­list emel­le­rin­den, kü­re­sel efen­di­lik­den geri duracak...​Var, var; bun­la­rın kor­ku­su var, Meral katun ikame edi­lecek Saint Tay­yip Efen­di­le­riy­le, bun­lar da kı­vır­ma­ğa baş­la­dı­lar efe­mi­ne­ce...

Bi­lin­di­ği gibi kor­ku­nun ecele fay­da­sı yok­tur," ama AK­BA­BA­LAR ken­di­le­ri­ne göre "de­ni­ze düş­müş­ler, yı­la­na sa­rı­lı­yor­lar" ki bunun an­la­mı nef­ret et­tik­le­ri ATA­TÜRK'e, O'nun var­lı­ğı­na sı­ğı­nı­yor­lar, ken­di­le­ri­ni ATA­TÜRK­ÇÜ diye pa­zar­lı­yor­lar.

Ey­val­lah; ta­nım­la­sın­lar, daha da ötesi gel­sin­ler ara­mı­za ATA­TÜRK­ÇÜ ol­sun­lar.Dış­la­ma­yız, ya­dır­ga­ma­yız. Ama on­lar­dan daha da gü­lünç olan­lar var.​Kimler mi?...​Bugün­ler­de ATA­TÜRK­ÇÜ­LÜK oy­na­ma­ğa baş­la­yan PKK gö­nül­daş­la­rı...

Dünün ül­kü­cü ma­fi­ası AKGÜN aşi­re­tin­den olup da buna kar­şın sol ce­nah­da fin­gir­de­yen, PKK'ya büyük aşk bes­le­yen bu ha­tun­lar,bir ATA­TÜRK­ÇÜ ol­muş­lar ki, sor­ma­yın gitsin.​ATATÜRK ilke ve dev­rim­le­rin­den yana; yana, ya­kı­la ya­zı­lar yaz­dı­ğım için beni ırkçı fa­şist ol­mak­la suç­la­yan bu aşif­te­ler...​AKBABALAR nedir ki on­lar­dan daha da hızlı ATA­TÜRK­ÇÜ ol­muş­lar şa­şı­la­cak derecede...​Belli ki AK­BA­BA­LAR'ın hış­mın­dan, ATA­TÜRK­ÇÜ­LER'in hır­sın­dan ve hın­cın­dan kor­kan bu PKK ke­leş­le­ri Os­man­lı'nın Sa­be­tay dön­me­le­ri kadar kan­dı­rık­çı­lar. Sakın on­la­ra da al­dan­ma­yı­nız !...

AMERİKA ATA­MIZ'I SEVİYOOO...​Birisinin pa­buç­la­rı­nı dama atmış ola­bi­lir ya da kim bilir ne ay­rı­ca­lık­lar sağ­la­mak için ATA­MIZ'ı se­vi­yor ola­bi­lir. Ellen Musk; yü­zün­de bir mask ve ak­lın­da türlü çe­şit­li fı­rıl­dak, ba­ka­lım al­tın­da neler çı­ka­cak?

Ame­ri­ka­lı Ellen MUSK dün bu­ra­day­dı.Bugün de Alman Üwe Hück...​Elektrik­li ara­ba­la­rı­nı pa­zar­la­mak için em­per­ya­liz­min ne­fer­le­ri, ül­ke­mi­ze se­fer­le­ri,her gün biri aşın­dı­rı­yor ka­pı­mı­zı...​Recep Efen­di de Rusya ile mu­hab­be­ti ko­yul­turken; belli ki iliş­ki­le­re çomak sok­mak amaç­la­rı...

Ame­ri­ka­lı; ATA­TÜRK­ÇÜ­LÜK'de AKA­BA­BA­LAR'ı bile sol­lar. Alman olanı; Türk­ler'i Al­man­ya'da ezil­mek­den "sözüm ona" kollar...​Dostluk için boks maçı dü­zen­le­mek ister; yeter ki Türk'ü al­da­ta­bil­sin diye, nu­ma­ra­dan dayak bile yer...​Neyler­si­niz; ka­ça­nı ko­va­lar­lar dün­ya­sı...

Biz so­ku­lu­ruz iterler...​Biz ar­ka­mı­zı dö­ne­riz; pe­şi­mi­ze dü­şer­ler. Ne ol­du­rur­lar, ne öl­dü­rür­ler; iki yüzlü dost­luk­la­rıy­la ne de tır­nak uzat­tı­rır, yü­zü­mü­zü gül­dü­rür­ler şu süzme O.Ç. em­per­ya­list­ler...

Ve son­söz ola­rak...

ATA­TÜRK­ÇÜ ol­du­lar, haydi şimdi İNÖ­NÜ­Cü de ol­sun­lar. Ve "yeni bir dünya ku­ru­lur, Tür­ki­ye de orada ye­ri­ni alır" desinler.​Kurtulup şu Ame­ri­kan em­per­ya­liz­min­den, şu­ra­da komşu Rusya, İran ile dost­ça ya­şa­mak var­ken, ne işin var New York so­kak­la­rın­da seni yaya yü­rü­ten­le­rin ya­nın­da?... di­ye­rek ko­ya­lım bir nokta söz­le­ri­mi­ze...