13 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 12 Eylül 2017 10:41

Ah Şu Savaş Çığ­lık­la­rı

Yazan  Selma Erdal

Ah Şu Savaş Çığ­lık­la­rı

Sözüm ona Ber­lin Du­va­rı yı­kıl­dı, soğuk savaş dö­ne­mi ka­pan­dı, demir perde ül­ke­le­ri de­mok­ra­siy­le bu­luş­tu ve blok­laş­ma son buldu… Öyle sa­nı­yor­duk; oysa nasıl da ya­nı­lı­yor­duk… Ber­lin Du­va­rı yı­kıl­dı, yı­kıl­ma­sı­na ama insan ti­nin­de­ki/ru­hun­da­ki Savaş Tan­rı­sı ARES ne yazık ki bin­ler­ce yıl­dır ol­du­ğu gibi, bu­gün­ler­de de tüm sal­dır­gan­lı­ğıy­la ve kana su­sa­mış­lı­ğıy­la dim­dik ayak­ta Uk­ray­na'nın ka­pı­sı­nı çaldı, ça­lı­yor der­ken Rusya Uk­ray­na'dan Kırım'ı kaptı.Buna kar­şın Su­ri­ye'nin son yıl­lar­da başı be­la­day­ken Uk­ray­na'ya kan kus­tu­ran Rusya'nın yar­dı­mıy­la ke­fe­ni yırt­dı.

 

ECEVİT’in ül­ke­yi Irak se­rü­ve­ni­ne sü­rük­le­me­yi­şi­nin so­nu­cu; ala­ve­re, da­la­ve­re, Kürt Memed nö­be­te mi ?... Yok; Kürt Me­med­ler’in PKK’ya ka­tı­lan­la­rı dağda eş­kı­ya, ka­tıl­ma­yan­la­rı PKK ke­leş­le­ri­nin, kal­leş kur­şun­la­rıy­la ana­cık­la­rı­nın yü­re­ğin­de sızı ve o Me­med­çik Kürt de olsa kanı aynı kan kır­mı­zı, şe­hid­lik ke­fe­niy­le kara top­ra­ğın de­rin­le­rin­de… Kürt Me­med­ler’in du­ru­mu böy­ley­se; ala­ve­re, da­la­ve­re so­nu­cun­da ne oldu öy­ley­se ?... Anım­sa­ya­lım yakın geç­mi­şi­mi­zi…ECEVİT; hasta…Ölü­müy­le; se­ven­le­ri yasta… Er­ge­ne­kon bil­me­ce­siy­le; Kemal’in As­ker­le­ri ka­fes­te… Artık kü­rek­le­ri çek­mek­te ahes­te, ahes­te o günün Tay­yip Sad­ra­za­mı ve geri plan­da Gül Pa­di­şa­hı, en geri plan­da da Ok­ya­nus öte­sin­den Big Brot­her ve kuk­la­sı bir zat gön­der­mek­tey­di mem­le­ket­te oku­na­cak fer­man­la­rı…

 

One mi­nu­te fi­ya­ka­sı yapıp, BOP diye hop­la­dık­tan sonra; eş-baş­kan­lar iş­bö­lü­mü yapdı. Teori ve pra­tik ya da Türk­çe söy­le­yiş­le kuram ve uy­gu­la­ma bağ­la­mın­da…Do­la­yı­sıy­la eş-baş­ka­nın biri (ki Big Brot­her diye bi­li­ne­ni…İşte ona; em­per­ya­liz­min ya da daha an­la­şı­lır bir ta­nım­la­may­la USA çı­kar­la­rı ge­re­ği dün­ya­nın her ne­re­sin­de olur­sa, olsun onun ya­nın­da ve onun adına sa­va­şa gir­mek için söz ve­ri­lir­se, sad­ra­zam­lık, pa­di­şah­lık mer­te­be­si­ne ve hatta baş­kan­lık ik­ba­li­ne eri­şi­lir) işte o eş-baş­kan; kuram üre­tir, diğer eş-baş­kan uy­gu­lar…Daha da açar­sak; eş-baş­ka­nın bi­ri­si plan­lar em­per­ya­list emel­le­ri­nin do­yum­suz itici gü­cüy­le…Diğer eş-baş­kan da uy­gu­lar ego­ist hırs­la­rı­nın diz­gin­le­ne­mez et­ki­siy­le…

 

İşte o gün­ler­den beri; ül­ke­miz­de de­mok­ra­si ol­duk­ça ileri… Biz­ler için kay­gı­lan­mak­ta mü­te­ma­di­yen ab­la­mız Hil­lary…. Sözüm ona her daim NATO güç­le­ri ül­ke­mi­zin ya­nın­da…Amma ve lakin Kuzey’de, Doğu’da ve daha da Doğu’da düş­man… Diyor ki; bak uya­rı­yo­rum haaa !... Dalma ve de da­laş­ma bizim ufak­lı­ğa; ede­rim yoksa seni piş­man !...

Kim mi bu ufak­lık ?...​Bir za­man­lar Os­man­lı'nın hin­ter­lan­dın­da olan Su­ri­ye... Ve dü­şü­rü­len uçak­lar, atı­lan bom­ba­lar eş­li­ğin­de; savaş çı­ğırt­kan­la­rı iş­ba­şın­da… Kü­çü­cük bir ça­tış­ma­da bile kanla do­la­cak olsa da oluk­lar; hemen oluş­tu­rul­du blok­lar… Su­ri­ye’nin ar­dın­da; Rusya, İran ve Çin…Tür­ki­ye’nin ar­dın­day­sa; “sözde” tüm NATO ül­ke­le­ri var…

Düne kadar adam­dan say­ma­dık­la­rı Tür­ki­ye için; o gün­ler­de çok kaygı duy­du­lar… Sanki iliş­ki­le­ri can ciğer kuzu sar­ma­sıy­dı…O gün­ler­de pek merak et­miş­dim olası Su­ri­ye’ye yö­ne­lik sal­dı­rı­da tank­la­ra, uçak­la­ra, ge­mi­le­re ta­kı­la­cak olan hangi ül­ke­nin ar­ma­sı ola­cak­dı?…So­nun­da kime çı­ka­cak­dı bu işin fa­tu­ra­sı?... Ne de olsa bel­le­ği­miz­de tap­ta­ze dur­mak­tay­dı Yavuz ve Mi­dil­li zırh­lı­la­rı­na iliş­kin Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı ha­tı­ra­sı…Neyse ki ESED ye­ni­den ESAD oldu; Su­ri­ye'de dindi savaş ka­sır­ga­sı...

 

Bu bağ­lam­da sor­mak is­te­rim ki Tür­ki­ye kimin ma­şa­sı, kimin as­ke­ri, kimin pi­yo­nu ?... Kim için sa­va­şa­cak­dı; kim yö­ne­te­cek­di bu kanlı oyunu ?...

Henüz 1920’lerde top­rak­la­rı­nı işgal et­tik­le­ri için sa­vaş­tı­ğı em­per­ya­list­ler­le; bugün “sözde” yan­daş ve onlar için ve­re­cek­di savaş ve onlar için sa­va­şa­cak­dı ama kim­ler­le ?...​Her kur­ban bay­ra­mı gel­di­ğin­de sı­nır­da kes­ti­ği ko­yu­nu bir­lik­te ye­di­ği kar­deş­le­riy­le…Ola ki savaş çık­say­dı, top­rak­lar dur­mak­sı­zın kan kus­sasy­dı...Müs­lü­man ge­çi­nen bu zevat...​ge­ti­rip de se­la­vat bay­ram­lar­da, kur­ban diye ço­cuk­la­rı­nı mı kesip yi­ye­cek­di em­per­ya­list­ler is­te­di diye ?...

 

Os­man­lı’nın ar­dın­dan ku­ru­lan Yeni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’nin, Os­man­lı’dan ko­pa­rı­lan ve kağıt üze­rin­de gönye ve cet­vel­le sı­nır­la­rı be­lir­le­nen ül­ke­ler­de yurt­taş­la­rı­mı­zın pek çok ya­kın­la­rı, ak­ra­ba­la­rı ve hatta öz kar­deş­le­ri kaldı… Ve bugün; savaş çı­ğırt­kan­lı­ğı ya­pan­la­rın pek ço­ğu­nun ya­kın­la­rı bu ül­ke­ler­de, kuş­ku­suz Cum-Baş­kan Pa­di­şah Efen­di­miz Haz­ret­le­ri­nin zev­ce­le­ri­nin de pek çok ya­kın­la­rı var­dır bu ül­ke­ler­de ve de ka­bi­ne­sin­den pek çok ba­ka­nın ya da mec­li­sin­den pek çok ve­ki­li­nin…Em­per­ya­list­le­rin pi­yon­lu­ğu­nu ya­par­ken, sa­va­şı­la­cak ülke; din­da­şın, ırk­da­şın, kar­de­şin…

Bu du­rum­da; kar­de­şi, kar­de­şe kır­dı­ra­cak şu Savaş Tan­rı­sı ARES’e la­net­ler yağ­dı­rıp, us­la­rı­nı baş­la­rı­na dev­şir­me­le­ri­ni öner­mek ve um­mak­tan başka ya­pa­cak bir şey de kal­mı­yor­du biz­le­re… Ve de çağrı çı­kar­mak da ge­re­kir­di BM üye­le­ri­ne… İyi ni­yet­li ka­rar­la­rı, in­san­ca duy­gu­la­rı ve bi­raz­cık da dü­şün­sün­ler ço­cuk­la­rı diye... Çünkü her sa­vaş­da teh­li­ke­de olan en çok ka­dın­lar ve bir de ço­cuk­lar...​Emperya­list hırs­lar uğ­ru­na savaş çık­tı­ğın­da; ge­lecek miydi usu­nu­za şehid ba­ba­sın­dan arda kalan Kürt, Türk, Arap Me­med­ler’in ök­sü­zü ?...

Bu­gün­ler­de IRMA Ka­sır­ga­sı; Ame­ri­ka'da kent­le­ri yutsa da...​Neyse ki Rusun sö­zü­nü din­le­di­ler de şim­di­lik Su­ri­ye'de sustu tü­fek­ler...​Ve şimdi açıl­sın sınır ka­pı­la­rı;sü­rül­sün ül­ke­si­ne, ül­ke­si için sa­vaş­mak­dan ka­çı­nan Su­ri­ye'nin kor­kak­la­rı...Ül­ke­si­ne ya­ra­ma­yan, bize hiç ya­ra­maz; on­lar­dan medet uman AK­BA­BA­LAR bunu sakın unut­ma­sın­lar!...