18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 11 Eylül 2017 09:23

Böyle gi­der­se yan­dık

Yazan  Erol YILDIZ

Böyle gi­der­se yan­dık

Hadi şimdi di­ye­lim ki, mem­le­ke­tin işsiz oranı çok ve gi­de­rek ar­tı­yor. Bunun so­nu­cu­nu hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin ayar­la­ma­sı ge­re­ki­yor. İşsiz­li­ğin büyük sorun ol­du­ğu ül­ke­miz­de, dı­şa­rı­dan ge­len­ler ile bu sa­yı­nın git­tik­çe art­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ne­re­dey­se be­da­va­cı­la­rın me­ka­nı ha­li­ne gel­dik. İsta­tis­tik ku­rum­la­rı­nın yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­ra göre, biz­ler­den daha ge­liş­miş olan bir çok ülke, ya­ban­cı işçi ça­lış­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da cazip hale gel­miş.

Av­ru­pa bazı ül­ke­ler­den işçi alı­mın­da ol­duk­ça tem­kin­li yak­la­şır­ken, özel­lik­le Uzak­do­ğu ül­ke­le­rin­den bir çoğu ve güney Ame­ri­ka ül­ke­le­ri ko­nu­ya daha sıcak ba­kı­yor­lar. Bah­reyn bu işin ba­şı­nı çeken ül­ke­ler­den biri ha­li­ne gel­miş. Yani ça­lış­mak is­te­yen için ha­ri­ka bir yer. Ben merak için­de­yim. Ül­ke­miz­de ya­ban­cı faz­la­lı­ğı var. Var ol­ma­sı­na var da, be­da­va­dan ge­çi­nen­le­rin sa­yı­sın­da­ki artış göz önüne alı­nır­sa, böyle yer­le­ri her­kes ter­cih edi­yor.

Özel­lik­le Su­ri­ye’den ül­ke­mi­ze ge­len­ler, böyle bir cez­be­di­ci ül­ke­den asla ay­rıl­mı­yor­lar. Bay­ram­lar­da sınır ka­pı­la­rın­da ya­şa­nan iz­di­ham­la­ra rağ­men, tek­rar geri dö­ne­rek, adeta ora­la­rı tatil yö­re­si gibi gö­rü­yor­lar. Ne ola­cak, be­da­va hayat olan yeri kim sev­mez. Ce­bi­ne para ko­nu­yor. Okul be­da­va. Üni­ver­si­te­ye gi­riş­ler be­da­va. Orada okur­ken ve­ri­len burs kar­şı­lık­sız. Bizim öğ­ren­ci­miz kı­sıt­lı mik­tar­lar­da ve borç­la­na­rak al­dı­ğı bursu, bun­lar daha rahat alı­yor­lar. Gıda be­da­va. Yaşam be­da­va. Ne işin olur ça­lı­şıp da başın ağ­rı­ya­cak.

İsten­me­yen bir yerde asla du­rul­maz diye bir tabir var­dır. Ben şah­sen dur­mam. Adam­lar­da yüz yok. Orada savaş ola­bi­lir. Bu savaş es­na­sın­da bizim eli tut­ma­yan­la­ra, ço­cuk­la­ra, yaş­lı­la­ra, ka­dın­la­ra el­bet­te bak­mak gö­re­vi­miz. Genç­ler, mem­le­ket­le­ri bi­ri­le­rin­ce zapt edil­miş, bu­ra­da zevk ve sefa için­de­ler. Va­ta­nı­mı kur­tar­mak için gidip sa­va­şa­yım diyen yok. Hani yurt sev­gi­si, hani ne­re­de va­ta­nı­na karşı des­tek. Bun­lar kendi zevk­le­ri için va­tan­la­rı­nı da sa­tar­lar.

Si­ya­set­çi­le­ri­miz aci­len karar al­ma­lı­dır. Ül­ke­miz sı­kın­tı içine gir­miş­tir. Enf­las­yon ca­na­va­rı almış ba­şı­nı gi­di­yor. Hal­kın sı­kın­tı için­de ya­şa­mı­nı sür­dür­dü­ğü or­ta­da. Sanki ye­ni­den milli mü­ca­de­le ön­ce­si yıl­la­ra geri dö­nül­müş gibi. İşsiz­lik or­ta­da. Para desen yet­mi­yor. İnsan­lar ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni ha­zır­la­ya­maz oldu. Ço­cuk­la­rı­nı ev­len­di­re­mi­yor. Al­dı­ğı zam ile enf­las­yo­na göğüs ge­re­mi­yor. Bir de ya­nı­mız­da, biz­ler­den daha iyi ve biz­le­ri sö­mür­mek­te olan ya­ban­cı­lar var. Ney­miş adı, mül­te­ci. Gön­de­rin bun­la­rı işçi alan ül­ke­le­re ça­lış­sın­lar. Düş­sün­ler sır­tı­mız­dan artık. Bu ül­ke­de bir çok genç iş bu­la­mı­yor. Bir çok gen­ci­mi­zin ata­ma­sı ol­mu­yor. Bir çok sa­yı­da öğ­ren­ci­miz sı­nav­dan al­dı­ğı so­nuç­la bile is­te­di­ği yere gi­re­mez­ken, onlar ra­hat­ça ve sı­nav­sız gi­re­bi­li­yor. Böyle bir hak­sız­lık so­nu­cun­da sı­kın­tı­lar her geçen gün biraz daha ar­tı­yor. Av­ru­pa kabul et­mi­yor­sa gön­de­rin bun­la­rı uzak do­ğu­ya mem­le­ke­ti­miz bize kal­sın. İnsa­nı­mı­za kal­sın, emek­li­mi­ze kal­sın, öğ­ren­ci­mi­ze kal­sın. Bu ül­ke­nin ger­çek sa­hip­le­ri­ne genç­le­re kal­sın.