18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 11 Eylül 2017 09:23

Sil Baş­tan...

Yazan  Selma Erdal

Sil Baş­tan...

Anım­sı­yor mu­su­nuz “man­ken­cik” diye aşa­ğı­la­nan Aysun Ka­ya­cı ne de­miş­ti?…

-Dağ­da­ki ço­ba­nın oyu ile benim oyum aynı mı?…

 

Kıza ne yo­rum­lar ya­pıl­mış­tı; 7’den, 70’e her yaş­tan…Üs­te­lik bun­la­rın ara­sın­da aka­de­mis­ye­nin­den, pro­fes­yo­nel an­lam­da si­ya­set ya­pa­nı­na, usta yazar eti­ke­tiy­le kö­şe­le­ri ka­pa­nı­na, de­mok­ra­si al­gı­sı PKK ırk­çı­sı­na des­tek, HDP’ye oy ver­mek­le öz­deş­leş­miş aydın kad­ro­sun­dan kanal, kanal ge­zi­nip halkı ze­hir­le­ye­ni­ne, GOGOL oku­mak ye­ri­ne GO­OG­LE’da sörf ya­pa­rak en­te­lek­tü­el bes­len­me­si­ni sağ­la­yan genç ne­sil­le­re ve özel­lik­le de “hayat üni­ver­si­te­li” eği­tim­siz­ler bö­lü­ğü­ne kadar ne is­ter­sen vardı ara­la­rın­da… Ve el­bet­te ki bu­lun­du­ğu dağ­lar­dan bu yo­rum­la­ra ka­tıl­mak­tan geri dur­ma­yan davar güden çoban da vardı…

Yine de sonuç ola­rak elde ne var?… Kuş­ku­suz Aysun Ka­ya­cı’nın söz­le­ri doğru; dağ­da­ki ço­ban­la, kent­te­ki bil­ge­nin oyu aynı değil el­bet­te ki…Ama ülke olun­ca va­sa­tın ege­men­li­ğin­de; ille de ete­ğin­den çekip onu, man­ken deyip ya­ta­ğa ata­cak­lar…

Kız bir dönem man­ken­lik yap­mış ola­bi­lir ama orada kal­ma­mış ki…Bir üni­ver­si­te bi­tir­miş; ken­di­ni ye­tiş­tir­miş, bil­gi­len­miş ve bir şey­ler söy­le­miş si­ya­sal top­lum­sal­laş­ma bağ­la­mın­da…Ve bir soru sor­muş,te­le­viz­yon prog­ra­mın­da:

–Dağ­da­ki ço­ban­la, benim oyum bir mi?…

 

Üs­te­lik de bu soru; onun bey­ni­nin ürünü, üre­ti­mi değil ki… Yal­nız­ca si­ya­set bi­li­mi ki­tap­la­rın­dan öğ­ren­dik­le­ri­nin dışa vu­ru­mu… Kız ne yap­mış?…Aris­to’dan beri tar­tı­şı­lan bir ol­gu­yu; ül­ke­nin oy­daş­ma ge­le­ne­ği bağ­la­mın­da gün­de­me ge­tir­miş.

Çünkü…

Bu ül­ke­de oy­daş­ma söz ko­nu­su ol­du­ğun­da; ten­ce­re ve kapak da­ğı­tı­mı ya da ayak­ka­bı­nın sağ ve sol tek­le­ri­nin du­ru­mu, hangi ka­pı­nın önüne erzak, kömür yı­ğı­la­ca­ğı­nın ko­nu­su hep sorun olmuş, bu da­ğı­tım­dan pay al­ma­nın ön­ko­şu­lu da ve­ri­lecek oy­lar­la iliş­ki­len­di­ril­miş­tir.

Çünkü…

Sos­yo-eko­no­mik ve sos­yo-kül­tü­rel dü­ze­yi yük­sek olan­la­rın; oy­daş­ma dö­ne­min­de­ki tutum ve dav­ra­nış­la­rı da yük­sek dü­zey­de olur…Ve bu gu­rup­ta­ki bi­rey­le­rin yurt­daş­lık bi­lin­ci de ge­liş­miş olur. Do­la­yı­sıy­la oy­la­rı­nı pa­zar­lık ko­nu­su et­mez­ler böy­le­si yurt­daş­lar…

Man­ken ola­rak aşa­ğı­lan­mak is­te­nen Aysun Ka­ya­cı’nın söz­le­ri­nin ardı bu söz­ler­le dol­du­ru­la­ma­dı­ğı için ve ge­nel­de de bu ül­ke­de pek çok ki­şi­nin “bi­lim­sel an­lam­da” si­ya­set bil­gi­si ol­ma­dı­ğı için kızın ne söy­le­di­ği­ni; an­la­ma­dı­lar, an­la­ya­ma­dı­lar, an­la­ya­maz­lar­dı da…Çünkü ön­yar­gı­la­rı bu man­ken kızı ya­ra­la­dı, yok saydı, yar­gı­la­dı, ka­ra­la­dı…

 

Man­ken­lik böy­le­si­ne kötü bir uğraş ise…

 

Son yıl­lar­da bir man­ken kız daha attı ken­di­ni ka­mu­sal alana; ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul bir ka­na­at ön­de­ri gibi ko­nuş­ma­lar ya­pı­yor te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da…ki o da Tuğçe Kazaz…Ve ona hiç kim­se­cik­ler sal­dır­maz…Kim­se­cik­ler onu man­ken es­ki­si diye hor­la­maz, aşa­ğı­la­maz… Bir za­man­la­rın dan­sö­zü Leyla Sayar da; kart­la­ma­ya baş­la­dı­ğın­da te­set­tü­re girip, kö­şe­si­ne otu­run­ca ne­re­dey­se ka­dı­na “ev­li­ya” pa­ye­si ve­re­cek­ler­di…İşte man­ken es­ki­si Tuğçe Kazaz da ikin­ci bir Leyla Sayar va­ka­sı…Oysa her biri uya­nık­lar sil­si­le­si ki ard­la­rı­na ta­kıl­dı “uyuş­tu­ru­cu­lar kra­li­çe­si” Niran Ünsal…Bun­lar baş tacı; ör­tü­le­ri ka­pa­tı­yor her türlü ka­ra­la­rı­nı…

 

Oysa Aysun Ka­ya­cı; bir za­val­lı…

 

Çünkü…

 

O; di­ğer­le­ri gibi işin ko­la­yı­na, kur­naz­lı­ğı­na, fır­sat­çı­lı­ğı­na kaç­ma­dı, ay­dın­lık yol var­ken ka­ran­lı­ğa sap­ma­dı…

O; aklın, bil­gi­nin, bi­li­min yo­lun­da akıl­lı­ca bir söz etti, ama belki ye­te­rin­ce söz­le­ri­nin içini dol­du­ra­ma­dı…Olsun; si­ya­se­ti bi­lim­sel ola­rak bi­len­ler onun ne de­di­ğin pek ala da an­la­dı…

An­la­ma­yan­lar mı?… Ki onlar; ca­hil­ler sü­rü­sü… İşte o ca­hil­le­rin ce­ha­le­ti; onu afo­roz etti…

Ve şimdi; yine seçim ola­cak 2019 yı­lın­da, belki de erken ve bas­kın bir seçim …

Ve şimdi; her şey sil baş­tan…Ül­ke­nin ku­ru­luş de­ğer­le­ri­ne iliş­kin ne varsa her şey toz duman...​Yobazlı­ğın sığ­lı­ğın­da, ka­ran­lı­ğın kör çu­ku­run­da ülke ve ulus...

Ve bu ya­şa­dık­la­rı­mı­zın da so­rum­lu­su; el­bet­te ki oy ve­ren­ler ve on­la­rın ni­te­lik-siz­li­ği­dir biz­le­re bu so­nu­cu ha­zır­la­yan­lar...

Ve işte onlar çok ya­kın­da yine biz­le­rin yaz­gı­sı­nı be­lir­le­ye­cek­ler; daha açık bir de­yiş­le oy ve­re­cek­ler…Ba­ka­lım bu kez oy­la­rı­nı neyin kar­şı­lı­ğın­da sa­ta­cak­lar?…Ve biz­le­ri hangi kör ku­yu­la­ra ata­cak­lar?...

Bir kez daha se­çim­ler ya­pı­la­cak 2019 yı­lın­da ve belki de çok daha yakın bir za­man­da…

Ve bir kez daha her şey sil baş­tan…

Cen­de­re­ye sı­kış­ma­ya az kaldı…Haydi ha­yır­lı­sı…Aysun Ka­ya­cı’nın dağ­da­ki ço­ba­nı…Ma­hal­le­nin ka­ba­da­yı­sı ve ka­rı­sı…Te­set­tür­lü artiz, pav­yon ar­tı­ğı şar­kı­cı ta­kı­mı da diğer ya­rı­sı…PKK des­tek­çi­si aydın ge­çi­nen ülke sa­tı­cı­sı…Haydi bul ka­ro­yu, al pa­ra­yı... Bi­ti­rin Tür­ki­ye’nin işini… El bir­li­ğiy­le çekin fi­şi­ni; olsun mort !…