18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 09 Eylül 2017 07:23

Kay­gı­lı­yız...

Yazan  Selma Erdal

Kay­gı­lı­yız...

Kay­gı­lı­yız çünkü...

 

TÜRKİYE’YE OR­TA­DO­ĞU­LU KİMLİĞİNİ; ONA ILIM­LI İSLAM ENTARİSİ BİÇEN AMERİKA VERDİ…MUS­TA­FA KEMAL’İN CUM­HURİYETİ VE ÇOK ÖNCESİNDE FATİH’İN OS­MAN­LI­SI BÜ­TÜ­NÜY­LE YÜ­ZÜ­NÜ BATI’YA DÖN­MÜŞ­TÜ, ARAB’A DEĞİL…

AMA OLUN­CA HALK KÜLLİYEN CAHİL; ÖZENİP DUR­MAK­TA ARA­BIN ENTARİSİNİ GİYMEYE…VE GİDEREK BU­LAŞ­MAK­TA CE­HA­LE­TE…ÜLKESİ ELDEN GİDİYOR, AMA TÜM DUY­GU­LA­RI KÖ­RELMİŞ; OLAN, BİTENİ GÖREMİYOR…

ŞU AK­BA­BA­LAR NEDENİYLE ACI­LAR DİNMİYOR, ACI­LAR BİTMİYOR…

Biz­ler de ya­kın­mak­dan başka ne ya­pa­bi­li­yo­ruz ki?...

*Ne zaman?...

Son onbeş yıl­dır ül­ke­nin ne ulus­la­ra­ra­sı say­gın­lı­ğı ve ne komşu ül­ke­ler­le iliş­ki­le­rin­de, ne de ülke için­de ba­rış­çıl ko­şul­lar kal­ma­dı…Her­kes “sözde” din­dar…Ama her­kes bir­bi­ri­ne kin­dar…

Ül­ke­nin kay­nak­la­rı ya­ba­na pa­zar­lan­dı, hesap soran halk azar­lan­dı…Er­ge­ne­kon­cu dendi dü­şü­nen be­yin­ler Si­liv­ri’den, kara top­ra­ğa me­zar­lan­dı…Sıra geldi; “be­del­li” öde­ye­me­ye­nin be­de­ni­ne…Ön­ce­le­ri kim­se­cik­ler akıl, sır er­di­re­me­di ne­de­ni­ne… Pro­te­in­den, vi­ta­min­den, sağ­lık­lı bes­len­me­den uzak kalsa da, fos­fat­lı ek­mek­ler­le, GDO’lu be­sin­ler­le beyni du­mu­ra uğ­ra­tıl­sa da canı yanan, yü­re­ği ka­na­yan halk so­nun­da uyan­dı…

Ama ne zaman?…Ülke olun­ca kan, revan; işte o zaman sor­mak geldi ak­lı­na, usuna “Be hey Tay­yi­ban; nedir senin davan?…Ne is­ti­yor­sun genç fi­dan­la­rım­dan?…” diye…

Bu ülke dibe vu­run­ca ancak sil­ki­nir, ken­di­ne gelir diye yıl­lar­ca umu­du­nu yi­tir­me­yen­ler; bu kez gör­dü­ler ki halk en so­nun­da uyan­dı, ama ne yazık ki ülke Edir­ne’den Kars’a kadar al kan­la­ra bo­yan­dı…Şimdi her­kes dip­ten, do­ru­ğa öfke dolu…Çünkü Türk ana­la­rı­nın öz­yur­du; ağ­lı­yor ANA­DO­LU…

* Mavi Didim, Yeşil Didim, Bol­luk be­re­ket yüklü Didim...

Nasıl ki kalem kı­lıç­tan kes­kin­se, bir kilo şef­ta­li ya da bir kilo do­ma­tes, bir kilo incir ya da çilek ge­re­ğin­de bir kilo al­tın­dan bile de­ğer­li­dir. Özel­lik­le zey­tin; ilk çağ­lar­dan beri SİYAH ALTIN diye bi­li­nir.Çünkü in­san­lar ya­şam­la­rı­nı sür­dü­re­bil­mek için ön­ce­lik­le ha­va­ya, bir başka de­yiş­le ok­si­je­ni bol ha­va­ya, suya ve do­ğal­dır ki be­sin­le­re ge­rek­si­nim du­yar­lar. Bu temel ge­rek­si­nim­le­rin­den bi­ri­nin yok­lu­ğun­da, in­san­lar ya­şam­la­rı­nı yi­tir­mek teh­li­ke­siy­le karşı kar­şı­ya ka­lır­lar. On­la­rı ya­şa­ma geri dön­dür­mek için ne ka­sa­la­rın­da­ki al­tın­la­rı, ne en ge­liş­miş tek­no­lo­jiy­le üret­tik­le­ri sa­na­yi ürün­le­ri, ne de son model ara­ba­la­rı ye­ter­li olmaz. Yal­nız­ca ve yal­nız­ca yılın oniki ayın­da gü­neş­le dans eden Tür­ki­ye’nin top­rak­la­rın­da, doğal ko­şul­lar­da üre­til­miş tarım ürün­le­ri kur­ta­ra­bi­lir. İşte bu ne­den­ler­di ki biz­ler bu güzel ülke Tür­ki­ye’nin, özel­lik­le de bol­luk, be­re­ket kenti Didim’in halkı ola­rak yeşil bir dün­ya­da ya­şı­yor ol­ma­nın ay­rı­ca­lı­ğı­nın ayır­dı­na va­ra­rak, ge­le­ce­ği­mi­ze gü­ven­le bak­ma­lı­yız.

Son gün­ler­de;Didim'de tu­rizm ölü­yor di­ye­rek, tu­rizm­ci ya­kı­nı­yor. Oysa tarım henüz öl­me­di, ya­şı­yor...​Zey­tin bağ­la­rı, be­re­ket yüklü tarım top­rak­la­rı bü­tü­nüy­le yok edil­me­di, ta­la­na uğ­ra­ma­dı...​Gelece­ği­mi­ze gü­ven­le bak­mak­la ye­tin­me­yip, bu yeşil dün­ya­mı­zı son­su­za dek ya­şa­ta­cak ön­lem­le­ri de al­ma­lı­yız.

*Ya­nı­yo­ruz...

Sı­cak­lar­dan değil el­bet­te...​Ciğer­le­ri­miz ya­nı­yor, or­man­la­rı­mız ya­nı­yor, ya­kı­lı­yor...Öz­kay­nak­la­rı­mız yok edi­li­yor...​Doymadı­lar ül­ke­ye zarar ver­me­ğe...​Bi­ri­le­ri yine arsa der­din­de ol­ma­lı ki ül­ke­nin en güzel yö­re­le­rin­de­ki or­man­lar ya­kı­lı­yor.Orman alan­la­rı ya­pı­laş­ma uğ­ru­na talan edi­li­yor...Çok iyi bi­li­yo­ruz ki Ba­ca­sız Sa­na­yi diye ad­lan­dı­rı­lan TURİZM SEK­TÖ­RÜ çok­dan öldü; ya­ban­cı gez­gin­ler artık ül­ke­mi­ze gel­mi­yor...​Konut ya­pım­la­rın­da arz o kadar çok ki, talep ye­ter­siz olun­ca yap-sat­çı­lar iflas bay­ra­ğı­nı çek­ti­ler.Ama yine de bi­ri­le­ri acı­ma­sız­ca or­man­la­rı­mı­zı ya­kı­yor­lar.

Bu nasıl bir yeşil düş­man­lı­ğı­dır?...​Ha PKK meh­met­çik­le­ri kat­let­miş, ha ül­ke­nin or­man­la­rı ya­kıl­mış.Böy­le­si bir acı­ma­sız­lık; ancak yedi düvel iş­bir­lik­çi­le­rin­de ola­bi­lir.

*Bi­li­yo­ruz...

Bi­li­yo­ruz bu gi­diş­le ül­ke­ye;

ŞERİATI, HİLAFETİ GETİRE­CEK­LER…

NAMUS, ŞEREF YERİNE KURAN’A EL BASIP, YEMİN DE EDE­CEK­LER …

Şim­di­lik okul­lar­da müf­re­dat de­ği­şik­li­ği ça­lış­ma­la­rıy­la hem tep­ki­mi­zi öl­çü­yor­lar, hem de bi­linç alt­la­rı­mı­za ile­ti­le­ri­ni gön­de­ri­yor­lar,usan­ma­dan ça­ba­lı­yor­lar…

Ve bu arada“YET­MEZ AMA EVET” DİYEN o şe­ref­siz, hay­si­yet­siz, vatan haini AY­DI­NIM­SI­LA­RA İÇTEN TE­ŞEK­KÜR­LER; DERİN FEL­SEFİK KAT­KI­LA­RIY­LA 6. YÜZ­YI­LA DÖ­NÜ­YO­RUZ SON HIZLA…