18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 09 Eylül 2017 07:23

Her­kes so­rum­lu­lu­ğu­nu bil­me­li

Yazan  Erol YILDIZ

Her­kes so­rum­lu­lu­ğu­nu bil­me­li

Hadi ba­ka­lım di­ye­rek, bu gün yerel yaz­ma­yı ka­fa­ma koy­dum. Bu­ra­sı din­go­nun ahırı değil. Her­kes is­te­di­ği gibi ha­re­ket etme yet­ki­si­ne sahip de­ğil­dir. Bu­ra­sı tu­rizm böl­ge­si­dir. Bu­ra­da yaz ay­la­rın­da bir çok in­sa­nın din­len­di­ği, özel­lik­le sahil şe­ri­din­de yaz­lık­la­rın çok ol­du­ğu ke­sim­ler­de in­san­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­di­ği bir din­len­me ye­ri­dir. Her­kes büt­çe­si­ne göre din­le­ne­rek daha sonra iş ha­ya­tı­na dö­ne­cek­tir.

Şimdi bun­la­rı niye ya­zı­yo­rum. Sahil şe­ri­din­de bir çok uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ken kural var­dır. Bu kural bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan çiğ­ne­nir­se, ilk ola­rak bu­ra­dan fay­da­la­nan in­san­lar zarar görür. Özel­lik­le Akbük mev­kii, her sezon insan ayır­ma­dan, her ke­sim­den in­san­la­rın ge­le­rek din­len­di­ği bir tatil yö­re­si­dir. Bu­ra­nın iyi bir koy ol­ma­sı, bazı ken­di­ni bil­mez­le­rin bu­ra­da zevk­le­ri­ni ku­ral­la­rın dı­şı­na ta­şır­ma­sı­nı sağ­lı­yor.

Bu­ra­la­rın artık daha fazla kont­rol al­tın­da tu­tu­lan ve ge­rek­li de­ne­tim­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bir yer olmak zo­run­da­dır. Bu yöre kışın az bir nü­fu­sa sahip olsa da, yazın en az yüz elli bine hitap edi­yor. Ye­ri­ne göre sa­hil­de yer bul­mak­ta güç­lük çe­ki­li­yor. Fakat de­niz­de, belli ku­ral­lar ol­ma­sı ge­re­kir­ken, zaman için­de in­san­la­rın de­ni­ze gir­di­ği ya­kın­lık­ta ve on­la­rın ara­sın­da tek­ne­le­rin geç­ti­ği­ni gör­mek müm­kün ol­ma­ya baş­la­dı. Tabi bun­la­rın do­laş­ma­sı ve art­ma­sı de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı­nın ek­sik­li­ği­dir diye dü­şün­mek­te­yim.

Bu işin so­rum­lu­su kim­ler­se, aci­len ele al­ma­lı­dır­lar. Yoksa kısa zaman so­nun­da bi­ri­nin canı çok fena ya­na­ca­ğı­nın işa­re­ti­ni ver­mek­te­dir. As­lın­da bu yazı suç du­yu­ru­su ni­te­li­ği ta­şı­ma­lı­dır. Özel­lik­le Akbük li­ma­nı ile otel­ler mev­kii ara­sın­da seyir eden tek­ne­le­rin, koy ol­ma­sı ne­de­niy­le çok açık­tan geç­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. İnsan­la­rın hemen ya­nın­dan ha­re­ket et­me­le­ri büyük so­run­la­rı or­ta­ya koy­ma­sı an me­se­le­si­dir. Bu bölge Bod­rum, Mar­ma­ris gibi gece ha­ya­tı olan bir yer ol­ma­yıp, ta­ma­men yaş oranı yük­sek olan ve ge­nel­de hasta ve bü­yük­le­ri­ni zi­ya­ret eden to­run­la­rın me­ka­nı ha­lin­de­dir. Ba­şı­boş halde bı­ra­kı­lan bu sa­hil­de, sürat tek­ne­si veya başka bir ge­zin­ti tek­ne­si­nin orada gez­me­si, atik bir şe­kil­de kaçma özel­li­ği ol­ma­yan yaş gru­bun­dan oluş­mak­ta­dır.

Sa­de­ce bu değil. Za­man­la de­ni­zin üze­rin­de yağ ta­ba­ka­sı oluş­mak­ta­dır. Bun­lar de­ne­tim­den eksik olan ko­nu­la­rı bir anda gün­de­me ta­şı­mak­ta­dır. Çünkü de­ne­ti­min iyi sağ­lan­dı­ğı ve ce­za­la­rın yoğun ol­du­ğu bir yerde bu asla olmaz. Bazı otel ve ti­ca­ri ku­ru­luş­la­rın daha dik­kat­li olun­ma­sı ve ge­re­ğin­de cezai yap­tı­rı­mın uy­gu­lan­ma­sı ile­til­me­li­dir. Böl­ge­de evi olan bir dos­tu­mun, liman ta­ra­fın­da la­ğı­mın de­ni­ze ak­tı­ğı­nı de­fa­lar­ca ilet­ti­ği­ni ve ken­di­si­ne mu­ha­tap bu­la­ma­dı­ğı­nı bana an­lat­tı. Üs­te­lik bu ko­nu­nun ya­şan­dı­ğı yerin hemen ya­nın­da bir res­to­ra­nın bu­lun­ma­sı işin daha cid­di­ye­ti­ni or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Her­kes gö­re­vi­ni yap­ma­lı ve yö­re­de ya­şa­yan­la­rın gerek sağ­lık ge­rek­se gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak yet­ki­li­le­rin en başta gelen so­rum­lu­lu­ğu­dur.