18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 09 Eylül 2017 07:22

ZO­RUN­LU GÖÇ (BİR)

Yazan  Ferhan Ercan

ZO­RUN­LU GÖÇ (BİR)

Do­ğa­nın doğal ku­ral­la­rın­dan bi­ri­dir. De­ği­şim hız­la­nın­ca, geç­miş de hızla uzak­la­şır şim­di­ler­den. Böyle bir ya­ban­cı­laş­ma sü­re­ci­ni ya­şa­mak­ta­yız. De­ği­şim­ler sa­de­ce ya­pı­la­rı değil, de­ği­şen ya­pı­la­rın ta­nım­la­rı­nı da de­ğiş­ti­rir. Ta­nım­lan­ma­mış veya ta­nı­mı gün­cel­len­me­miş hiç­bir şey temel ola­rak yada ön kabul ola­rak alın­ma­ma­lı ve ileri sü­rül­me­me­li­dir. Ya­şa­dı­ğı­mız kü­re­sel­leş­me sü­re­ci ulus dev­let­le­rin bi­çi­mi­ni ve içe­ri­ği­ni de­ğiş­ti­re­rek on­la­ra yeni iş­lev­ler yük­le­miş­tir. Kimi dev­let­ler küre üze­rin­de yer be­lir­le­mek için kul­la­nı­lan ad­res­le­re dö­nüş­tü­rül­müş­tür. Dev­let, ulus­lar üstü ser­ma­ye­nin ko­lay­laş­tı­rı­cı­sı ola­rak bir an­laş­ma plat­for­mu gibi kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu an­laş­ma­la­rın önem­li bir ke­si­mi halk­tan sak­la­nan gizli an­laş­ma­lar­dır. Bunun yanı sıra, kendi emek­çi­le­ri­ni zap­tu­rapt al­tın­da tutan; zor kul­lan­ma te­ke­li­ne sahip olan ve is­te­di­ği ke­sim­ler­den is­te­di­ği kadar ada­let­siz ver­gi­le­ri top­la­yan, kendi gü­ven­li­ği için bi­rey­le­rin öz­gür­lük­le­ri­ni sı­nır­la­yan bir kurum ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir. Bu de­ne­tim­siz ya­pı­lar tüm alan­la­rı et­ki­si al­tı­na al­mak­ta­dır ve de­mok­ra­tik bir firen me­ka­niz­ma­sı(de­ne­tim) yok(!)..

Dev­let gün­cel gö­rün­tü­sün­den do­la­yı bu şe­kil­de ta­nım­la­nın­ca, va­tan­daş­lı­ğı da ye­ni­den ta­nım­la­mak ge­re­ke­cek­tir. Va­tan­daş­lık, dev­let ya­pı­sı için­de özgür iradi ka­tı­lım­lı bir ya­pı­da an­la­mı­nı bul­mak­ta­dır. Ancak, ulus dev­let çö­zü­lür­ken, ondan eski iş­lev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni bek­le­mek ola­nak­sız­dır. Yani; eği­ti­mi, sağ­lı­ğı, sa­vun­ma­yı, ada­le­ti, can ve mal gü­ven­li­ği­ni eski be­lir­len­miş­lik­ler doğ­rul­tu­sun­da sağ­la­ma­sı­nı ve bu gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni bek­le­mek ola­nak­lı gö­zük­me­mek­te­dir(!) Zaten kü­re­sel­leş­me sü­re­ci için­de karar me­ka­niz­ma­la­rı ulus dev­let­le­rin dı­şı­na kay­dı­rıl­mış­tır. Bütçe ve ya­tı­rım ka­rar­la­rı ülke dı­şın­da alın­mak­ta ve il­gi­li hü­kü­met­ler bu doğ­rul­tu­da gö­rev­len­di­ril­mek­te­dir­ler. Bu ba­ğım­lı­lı­ğın da ek­len­me­siy­le, ulu­sal Pazar ege­men­li­ği bazı dev­let­le­rin de­ne­ti­min­den çık­mış­tır. Ama, aynı sü­reç­te ulus üstü ser­ma­ye­nin çı­kar­la­rı­nı yasal ve ku­rum­sal gü­ven­ce­le­re ka­vuş­tur­mak ve yerel güç­ler­le re­ka­bet­te avan­taj­la­rı­nı ko­ru­mak için yasal yap­tı­rım­la­ra zor­lan­mak­ta­dır­lar(kanun hük­mün­de ka­rar­na­me­ler ve yeni ana­ya­sa).Bu yolla yerel ka­yır­ma­lar, teş­vik­ler ve erk ay­rım­cı­lı­ğı ya­pıl­ma­sı­nın önüne ge­çil­mek is­ten­mek­te­dir. Kı­sa­ca vur­gu­la­mak ge­re­kir­se; ulu­sal ve yerel alan­lar­da­ki ser­ma­ye­nin kaçak ve ka­yıp­la­rı­nı ön­le­mek için (eği­tim ve sağ­lık için ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın, sa­de­ce ser­ma­ye­nin tur­ni­ke­sin­den geç­me­si için), ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı is­ten­mek­te­dir. Bu is­tem­ler kimi zaman oto­ri­ter ton­lar­da ya­pıl­mak­ta ve şan­taj kok­mak­ta­dır(!)..

Gü­ven­lik, ül­ke­nin ve va­tan­da­şın gü­ven­li­ği­ni öte­le­ye­rek, pazar gü­ven­li­ği­ni ön plana çı­kar­mak­ta­dır. İçi bo­şal­tı­lan kılıf dev­let­ler, ön­ce­lik­li ola­rak pa­za­rın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar. Üs­te­lik, pazar gü­ven­li­ği­ni sağ­la­yan gö­rev­li­le­rin ma­aş­la­rı ve gi­der­le­ri ülke yok­sul­la­rı ta­ra­fın­dan fi­nan­se edil­mek­te­dir. Yani fark­lı bir bi­çim­de ifade eder­sek: mal gü­ven­li­ği va­tan­daş­la­rı­mı­zın can gü­ven­li­ğin­den önde gel­mek­te­dir. Gü­ven­lik den­di­ğin­de sa­de­ce dı­şa­rı­dan ge­lecek düş­man­la­rın sal­dı­rı­la­rı an­la­şıl­ma­ma­lı­dır. Bi­re­yin var­lı­ğı­nı teh­dit eden her şey (iş­siz­lik, sağ­lık­sız bes­len­me, yok­sul­lu­ğun neden ol­du­ğu ge­çim­siz­lik­ler ve gü­ven­ce­siz bir ge­lecek kor­ku­su vb.) yaşam gü­ven­li­ği ola­rak al­gı­lan­ma­lı­dır. So­ru­na bu şe­kil­de yak­laş­tı­ğı­mız­da ;iş­siz­li­ğin, yok­sul­luk ve yok­sun­luk­la­rın da gü­ven­lik so­ru­nu ola­rak ele alın­ma­sı ge­re­kir. Hatta ka­mu­sal var­lık­la­rın ye­ter­siz ve tu­tar­sız ge­rek­çe­ler­le elden çı­ka­rıl­ma­sı da…

Özel­lik­le hal­kın emek ve bi­ri­kim­le­riy­le vücut bul­muş olan ik­ti­sa­di ku­ru­luş­lar, bi­linç­li tah­rip­ler­le bir­lik­te ya­nıl­tı­cı ge­rek­çe­le­rin ar­dı­na sı­ğı­nı­la­rak ha­raç-me­zat sa­tıl­mak­ta­dır. Bu sa­tış­lar sı­ra­sın­da kimi çev­re­le­re çıkar sağ­la­yan­lar ter­cih edil­mek­te­dir. Ay­rı­ca erk ay­rım­cı­lı­ğı uy­gu­la­na­rak yakın çev­re­le­re hak­sız ka­zanç­lar sağ­lan­mak­ta­dır. Da­ha­sı, özel­leş­tir­me­ler son­ra­sın­da tek­no­lo­ji ye­ni­le­me­le­ri ya­pıl­ma­mak­ta, ek is­tih­dam sağ­lan­ma­mak­ta ve mül­ki­ye­tin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı sav­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­me­mek­te­dir. Blok sa­tış­lar­la te­kel­leş­me­le­re, ça­lı­şan­lar azal­tı­la­rak is­tih­dam da­ral­ma­la­rı­na neden olun­mak­ta­dır. Aynı sü­reç­te ka­mu­sal alan da­ral­mak­ta ve bi­rey­le­rin ya­şa­ma ka­tı­lım ola­nak­la­rı do­lay­lı bir bi­çim­de el­le­rin­den alın­mak­ta­dır!..

Bir yan­dan dev­let elin­de­ki hiz­met ku­rum­la­rı­nı elden çı­ka­rır­ken, öte yan­dan bu hiz­met­le­ri pa­ra­lı hale dön­dür­mek­te­dir. Dev­let ge­ri­ye kalan iş­lev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için ağır­lık­lı ola­rak do­lay­lı ver­gi­le­ri ve emek ge­lir­le­rin­den alı­nan ver­gi­le­ri ön plana çı­kar­mak­ta­dır. Emeği ile ge­çi­nen­ler ve emeği ile ge­çi­nen­le­rin sır­tın­dan ge­çi­nen­ler­den olu­şan bir yapı ege­men kı­lın­mak­ta­dır!.. Ülke yok­sul­la­rı ön­ce­lik­le sırt­la­rın­dan ge­çi­nen ege­men­le­ri­ni ve sonra da aç­la­rı­nı do­yur­mak zo­run­da­dır­lar(!) Bu ol­gu­lar ışı­ğın­da va­tan­daş­lı­ğı ye­ni­den ta­nım­la­mak ka­çı­nıl­maz hale gel­miş­tir.

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan Hakkında