18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 08 Eylül 2017 13:36

Ağus­tos Ayın­dan Ka­lan­lar

Yazan  Selma Erdal

Ağus­tos Ayın­dan Ka­lan­lar

ATA­TÜRK'ün Türk Tarih Ku­ru­mu'na çö­ken­ler; bi­li­niz ki Os­man­lı'yı ARAP kurdu di­ye­cek­ler, TÜRK'ü hadım edip, harem ağası ilan ede­cek­ler!...

 

AFGAN;buz­ka­şi oy­na­dı­ğı Rus'u yen­di­ği gibi,Ame­ri­ka­lı'yı da ters yüz etti.

Artık buz­ka­şi­yi oğ­lak­la değil;Rus ya da Ame­ri­kan ce­set­le­riy­le oynar...

 

Vatan Şaş­maz...

Vatan sa­sir­mış işte.. .Kadın olun­ca şu tes­ti­si şu yo­lun­da kı­rıl­mış der­si­niz erkek olun­ca dut yemiş bül­bül olur­su­nuz.​adam bal gibi ji­go­lo işte...​sonuc pa­ra­nın in­ti­ka­mi...

 

30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı'nı kut­la­ya­cak mı, kut­la­ma­ya­cak mı diye pa­pat­ya falı açar­ken biz

Vatan Şaş­maz'ın şaş­kın ya­şa­mı; gün­de­mi de­ğiş­tir­di...

Ce­na­ze tö­re­ni ve son­ra­sı için 3 gün yas...30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı iptal edi­lir­se sakın şa­şır­ma de­dirt­di bana...

 

Vatan'ı par­ça­la­yan­la­rı unut­tuk, Vatan Şaş­maz'ın der­di­ne düş­tük...Öy­le­si­ne ki ki­mi­le­ri ci­na­ye­ti iş­le­dik­den sonra in­ti­har eden ka­dı­nın sanal ad­res­le­ri­ne "neden öl­dür­dün"? diye yaz­mış­lar...

Güler misin, ağlar mısın bunca ap­ta­lı bu ülke nasıl ba­rın­dır­mak­ta diye?...​Bun­la­rın her biri Reha MUH­TAR olmuş:))))

Yur­dum in­sa­nı de­dik­le­ri bu işte...

O yur­dum in­sa­nı­dır ki Çakır için mev­lid oku­tup, Ka­nu­ni'yi sav­cı­lı­ğa şi­ka­yet et­miş­dir Mus­ta­fa'yı boğ­durt­tu­ğu için... GDO'lu ve fos­fat­lı ek­mek­le bes­le­ne, bes­le­ne ve de AK­BA­BA­LAR'ın yö­ne­ti­min­de/de­ne­ti­min­de böyle oldu bu ke­ra­ta­lar..​Hoş­gör agası...

 

Sonuç ola­rak Vatan Şaş­maz...Gün­de­mi şa­şırt­mış ve de kim bilir ne­le­ri gö­zü­müz­den ka­çırt­mış­dır?...

 

 

Türk Bü­yü­ğü VATAN ŞAŞ­MAZ'a son görev ya­pıl­dı,top­lum­sal kir­len­me bağ­la­mın­da yap­tı­ğı hiz­met­le­rin­den ötürü...

Neyse top­ra­ğı bol olsun...

Yaşar Alp­te­kin'den sonra; ji­go­lo­lu­ğun ta­ri­hi­ni ya­za­cak büyük adam kim der­se­niz?...

Kadın ol­say­dı; su tes­ti­si su yo­lun­da kı­rıl­dı der­di­niz...

 

29 Ağus­tos 2017 günü yine İstan­bul'da yağ­mur vardı ama Maz­har-Fu­at-Öz­kan şar­kı­sın­da­ki gibi değil; ara­ba­la­rı, ev­le­re yu­tar­ca­sı­na akan sel­le­riy­le kor­ku­tu­cu bir yağ­mur vardı...

 

Av­ru­pa'dan, Asya'ya geç­tik, yağ­mur­dan kaç­tık...

Vatan için ağ­lı­yor­du yer, gök derse artiz ta­kı­mı...​Ak­lı­nı­za ül­ke­miz gel­mez; bi­li­yo­rum...

İstan­bul yağ­mu­ru­nu;GÜNEŞ tu­tul­ma­sı­na da bağ­la­ya­bi­lir­ler,V. Şaş­maz için göğün ağ­la­dı­ğı­na da...​Ama kü­re­sel iklim de­ği­şik­li­ği vs düş­mez us­la­rı­na...

 

*Kör Niko'nun mey­ha­ne­si

CHP Ça­nak­ka­le'de ken­di­ni mi, yoksa va­ta­nı mı kur­ta­ra­cak diye sor­gu­lar­ken; bir mey­ha­ne mu­hab­be­ti sardı or­ta­lı­ğı...​Bursa'nın Arap Şük­rü­sü, İstan­bul'un Çiçek Pa­sa­jı biz­le­re baba ya­di­ga­rı­dır da Kör Niko'yu bil­mez­dik.​Meğer ken­di­si; Ada­na­lı­yık, Al­la­hın ada­mı­yık kö­ken­liy­miş.

Bah­çe­li aile lo­kan­ta­sı, par­don Tay­yi­ban des­tek­çi­si parti baş­ka­nın­dan öğ­ren­dik; mey­ha­ne kül­tü­rü­mü­zü ge­liş­tir­dik sa­ye­sin­de Allah razı olsun iki ci­han­da da...

Pas­cal bizi dis­ko­ya gö­tür­me­di ama bilin ba­ka­lım kim KÖR NİKO'nun mey­ha­ne­si­ne gö­tü­recek?...

Kur­ban ka­vur­ma­sı ya­nın­da rakı; hadi iyi­yiz...​Bah­çe­li aile lo­kan­ta­sı­na da­vet­li­yiz...

 

*Dün­ya­nın du­ru­mu:

 

AK­BA­BA­LAR'ın Fatih İlçe­sin­de­ki tı­fıl­la­rı­nın sürü başı demiş ki:

- Dünya düz­dür...

 

Dünya düz­dür diyen ger­zek ko­nu­yu Va­ti­kan'a bile da­yan­dı­rı­yor.Oysa Ki­li­se; Dünya dö­nü­yor dedi diye Galie Ga­li­leo'yu ölüme mah­kum et­miş­di.

 

USA'da 2029 yı­lın­da chip'le,150 yıl ya­şa­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak araş­tır­ma ya­pan­lar ve bizde ay­dın­lı­ğa öf­ke­si­ni kusa, kusa düz dün­ya­da ya­şa­yan­lar...

 

USA'da bilim diyor ki ya­şa­dı­ğı­nız son sa­ni­ye­ler bil­di­ği­niz dün­ya­ya iliş­kin, öyle bir de­ği­şim ya­şa­ya­cak­sı­nız ki...

 

Ne ya­şa­dı­ğı­nız olum­suz­luk­la­rı, ne de bun­la­ra neden olan­la­rı...​Bu de­ği­şim son­ra­sın­da anım­sa­ma­ya­cak­sı­nız...

Her şey başka bir düz­lem­de, dü­zen­de...

Yoksa AK­GENÇLİK bun­la­rı bir yer­ler­de duydu da,bi­linç al­tın­da yatan ce­ha­let ma­sal­la­rıy­la ör­tüş­tür­dü...​Ve dün­ya­nın düz­lü­ğü üze­ri­ne zır­va­la­dı...

Akıt­ma suyla de­ğir­men, kakma çivi, sokma akıl, dog­ma­lar

Ve ku­ram­lar ileri sür­me­ğe kal­kış­mış­lar.

Oysa kaçın;RO­BOT­LAR sizi tut­sak ala­cak­lar...