18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 06 Eylül 2017 13:49

MUT­LU­LUK

Yazan  Gündüz Murgul

MUT­LU­LUK

Bir köy dü­ğü­nüy­le dünya evine yol­la­dı­ğım bi­ri­cik kı­zı­mı ar­ka­da bı­ra­kır­ken, ka­fa­mın içini tek bir soru ke­mi­rip durdu:

Acaba di­le­di­ğin­ce mutlu ola­cak mı, mut­lu­luk su­la­rın­da yı­ka­na­cak mı?

Her ölüm­lü için mut­lu­lu­ğun iki ana et­ke­ni var; ruhu kaba ve duy­gu­suz olan­lar ve bir de sağ­lı­ğı ve dü­şün­ce­si ye­rin­de ol­ma­yan­lar için mut­lu­luk diye bir şey yok­tur.

İlkçağ dü­şü­nür­le­rin­den Ho­ra­ti­us şöyle diyor:

“Ev, mal, mülk, yı­ğın­la tunç ve altın;

Ya­ra­sı­na mer­hem olmaz

Vü­cu­dun­da, ru­hun­da dert olan ada­mın.

El­de­ki ni­met­le­ri ta­da­bil­me­si için

Keyfi ye­rin­de ol­ma­lı in­sa­nın.

Ev bark neye yarar dert­li, kor­ku­lu olana

Göz­le­ri çi­pil­li olan ne yap­sın tab­lo­yu?”

Di­ye­lim şid­det­li böb­rek ağ­rı­la­rı çe­ki­yor­su­nuz. En rahat dö­şek­ler olsa bile rahat bir uy­ku­ya da­la­bi­lir miyiz?

Yine di­ye­lim, sa­ray­lar­da otu­rup mil­yon­la­ra hük­me­di­yor­su­nuz. Sahip ol­du­ğu­nuz ni­met­le­rin haz­zı­nı ta­da­bi­lecek bir ruh ge­re­kir. Biz­le­ri mutlu eden köşk­le­re, sa­ray­la­ra, mil­yar­la­ra sahip olmak değil, ha­ya­tın ta­dı­na va­ra­bil­mek­tir.

İnsa­noğ­lun­da gem­le­ne­mez bir hırs var­dır; baş­ka­la­rı­na hük­met­mek. Cez­be­di­ci bir olgu gibi gö­zü­kür, ancak baş­ka­la­rı­nı dü­ze­ne sok­mak kadar insan ya­şa­mı­nı zehir eden bir şey yok­tur. Çi­zil­miş bir yolda yü­rü­mek ve yal­nız kendi ha­ya­tın­dan so­rum­lu olmak ruh sağ­lı­ğı için büyük bir ra­hat­lık­tır. Ruh sağ­lı­ğı ye­rin­de olan bir insan için mut­lu­luk yol­la­rı so­nu­na kadar açık­tır.

Yine Ho­ra­ti­us’a dö­ne­lim:

“Miden iyi, ci­ğer­le­rin ayak­la­rın sağ­lam­sa

Kral­la­rın ha­zi­ne­le­ri, daha fazla mutlu ede­mez seni.”

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul Hakkında