18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 06 Eylül 2017 07:59

Her şeyin be­da­va ol­du­ğu bir se­zo­nu daha ta­mam­la­dık.

Yazan  Konuk Yazar

Her şeyin be­da­va ol­du­ğu bir se­zo­nu daha ta­mam­la­dık. Artık sezon bitti. Ya­ban­cı tu­rist zaten yoktu. Türk­le­ri de tem­muz ağus­tos dı­şın­da arada bu­la­sın. Koca bir sezon topu topu 35 - 40 gündü. O da bitti.

 

Her şey be­da­vay­dı. Yük­sek se­zon­da,tem­muz ağus­tos ay­la­rı­nın or­ta­sın­da Rus acen­ta­nın yet­ki­li­si gün­lük 20 do­lar­dan (70 lira) Her­şey Dahil otel arı­yor­du. Yok artık de­me­yin,bu­la­bil­di,hem de bir çok otel­ci oda ve­re­bil­mek için sı­ra­ya girdi. Şa­şır­ma­nın an­la­mı yok; Türk­le­rin kapı müş­te­ri­le­ri­ne 80 li­ra­dan Her şey Dahil ve­ri­len bir yerde,el­bet­te grup ha­lin­de gelen Rus­la­ra 70 li­ra­dan Her şey Dahil ve­ri­lir.

Hani,halk ara­sın­da denir ya,"so­nun­da şe­yi­ni çı­kar­dık". Biz bunu Didim için söy­le­ye­bi­li­riz,so­nun­da bk."unu çı­kar­dık. Yet­miş li­ra­ya Her­şey Dahil yatak verip,son­ra­da tu­rizm yap­tık di­yo­ruz. Bir Rus için Didim adeta cen­net, 20 dolar ve­ri­yor,bir anda Her şey Be­da­va olu­yor. Gece oda­sın­da ya­tı­yor,ban­yo­su­nu ya­pı­yor,kli­ma­sı­nı ça­lış­tı­rı­yor,sabah kah­val­tı­sı,öğle ye­me­ği,akşam ye­me­ği,günün her saati meş­ru­bat,çay kahve,içki,hatta su bile hepsi için­de 20 dolar. Yani,20 do­la­ra yat­tı­ğı yer­den elini uza­tı­yor,ne is­ter­se be­da­va. Zaten ona cen­ne­ti de böyle tarif et­miş­ler­di.

Rus"a böy­le­de,yer­li­ye fark­lı mı. Ondan sa­de­ce 10 lira fark alı­nı­yor. O da kapı müş­te­ri­si ol­du­ğu için,tek tek gel­di­ğin­den. Grup ha­lin­de gel­se­ler,60 li­ra­ya bile yer bu­la­bi­lir­ler. Koca koca beş yıl­dız­lı otel­le­rin,Mayıs Ha­zi­ran ay­la­rın­da dok­tor­lar,kır­ta­si­ye­ci­ler,ec­za­cı­lar gibi ka­la­ba­lık grup­la­ra,Bul­gar­la­ra,Ro­men­le­re kaç li­ra­ya Her şey Dahil ver­dik­le­ri­ni bil­me­yen mi var. Or­ta­la­ma 60 - 70 li­ra­nın üs­tün­de fiyat duyan mı var?

 

Bat­mı­şız­da ha­be­ri­miz yok. Bu yüz­den şehir için­de­ki küçük otel­ler birer birer apart­man olu­yor. Sa­hi­bi ba­kı­yor,mas­ra­fı­nı bile çı­ka­ra­mı­yor,mü­te­ah­hi­de verip kur­tu­lu­yor. Sıra beş yıl­dız­lı büyük otel­le­re gel­di­ğin­de ne ola­cak. On­lar­da şimdi yerli tu­ris­te kal­dı­lar. Ya­ban­cı yok artık. Olsa bile çok ucuza ge­li­yor. O da sa­de­ce yük­sek se­zon­da. Yerli tu­rist kime yeter,pa­ra­sı kı­sıt­lı ga­ri­ban hal­kı­mız dev te­sis­le­ri bes­le­ye­bi­lir mi? O otel­ler mü­te­ah­hi­de ve­ri­le­mez. Okul mu olur,has­ta­ha­ne mi olur,çü­rü­me­ye mi ter­ke­di­lir,ya­şa­yıp gö­re­ce­ğiz.

Es­ki­den de İngi­liz tu­ris­te otel­ler ucuza ve­ri­li­yor­du. Yük­sek se­zon­da 10 pound,düşük se­zon­da 5 - 6 po­un­du geç­mi­yor­du. Ama bunun bir man­tı­ğı vardı,bir ka­zan­dı­ran farkı vardı. İngi­liz,klima için 4 pound,kasa için 2 pound fark ödü­yor­du. İngi­liz müş­te­ri para har­car. Ye­mek­le­ri­ni yer,bütün gün iç­ki­si­ni içer. Ona bira,votka be­da­va de­ğil­di. Ye­mek­te be­da­va de­ğil­di. Meş­ru­bat ta be­da­va de­ğil­di. Hatta su bile üc­ret­liy­di. İyi bir Barı ,düz­gün bir res­to­ra­nı olan otel para ka­za­nı­yor­du. Ote­lin gi­de­ri azdı. Ver­di­ği­nin pa­ra­sı­nı ala­bi­li­yor­du. Hiç­bir şey be­da­va de­ğil­di. Sa­de­ce otel­ci değil,çevre es­naf­ta para ka­za­nı­yor­du. Ama şimdi Her­şey Dahil icad edil­di. Es­ki­den üc­ret­li olan her­şey şimdi be­da­va oldu. Ka­za­nan kal­ma­dı. Hatta öyle bir nok­ta­ya ge­lin­di,her­kes kay­be­den ha­li­ne geldi. Ba­tı­yo­ruz da,hep bir­lik­te ba­tı­yo­ruz. Küçük otel­le­rin müş­te­ri­le­ri­ne göz dikip,her şeyi be­da­va ya­pa­rak ken­di­le­ri­ni kur­ta­ra­cak­la­rı­nı sanan büyük otel­le­rin du­rum­la­rı­nı önü­müz­de­ki yıl­lar­da gö­re­ce­ğiz. Artık bil­me­yen mi kaldı ;Mayıs - Ha­zi­ran otel­ler boş veya çok ucuza grup müş­te­ri­si bu­la­bi­li­yor­lar. Sezon yerli tu­ris­tin gel­me­ye baş­la­ma­sıy­la 15 tem­muz­da baş­lı­yor,20 ağus­tos­tan sonra gi­riş­ler ke­si­li­yor,ey­lül­le bir­lik­te yerli tu­rist bi­ti­yor. Hem de öyle bir bi­ti­yor ki,kimse kal­mı­yor. Yerli tu­ris­tin tem­muz - ağus­tos dı­şın­da tatil alış­kan­lı­ğı yok. İşi var,ço­cuk­la­rı­nın okulu var. Yaz­lı­ğın­da bile dur­maz. Para verip,otel­de ne ara­sın. Artık koca koca otel­ler eylül so­nu­na doğru ka­pa­nır ha­li­ne geldi. Sezon iki aya düştü.

Büyük otel­le­rin yerli tu­ris­ti kap­mak için kış in­di­rim­le­ri % 40"ları bu­lu­yor. Beş yıl­dız­lı bir ote­lin,tem­muz ağus­tos ay­la­rı için ultra Her­şey Dahil kış ay­la­rın­da alı­nan re­zer­vas­yon fi­ya­tı or­ta­la­ma kişi başı 150 TL"yi geç­mez. Buna 12,hatta 14 ya­şın­da kazık kadar iki ço­cuk­ta dahil. Yani dört ki­şi­lik bir aile yük­sek se­zon­da 300 li­ra­ya whis­ki­nin bile ve­ril­di,24 saat açık bü­fe­li bir otel­de ka­la­bi­lir. Evden ucuz.

Böyle bir iş­let­me­ci­lik an­la­yı­şı sür­dü­rü­le­mez. Bu otel­le­rin öden­me­si ge­re­ken kre­di­le­ri var. Otel­le­rin yedi yılda bir ye­ni­len­me­si ge­rek­mek­te­dir. Gi­der­le­ri çok faz­la­dır. Böyle iş­let­me­ler çark­la­rı­nı bir kaç yüz li­ray­la dön­dü­re­mez. Onlar ka­ra­ya vu­rur­ken peş­le­rin­den çok ki­şi­yi,te­si­si,iş­let­me­yi de sü­rük­ler­ler. 22 yıl­dır bu işi ya­pı­yo­rum. Böyle bir tu­rizm­ci­lik sür­dü­rü­le­mez. Hele kavga edip,Av­ru­pa­lı tu­ris­ti ka­çı­ra­rak hiç devam et­ti­ri­le­mez. So­nun­da ote­li­ni tem­muz ba­şın­da açıp,ağus­tos so­nun­da ka­pa­tır­sın veya ka­pat­mak­tan beter olur­sun.

FERDA AYKAN