18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 05 Eylül 2017 07:46

DİDİM’DE BARIŞ BAY­RA­MI

Yazan  Musa Dinç

Musa DİNÇ / Sağlık İletişim Uzmanı, Yazar Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

DİDİM’DE BARIŞ BAY­RA­MI

Kur­ban Bay­ra­mı sem­ti­mi­ze uğ­ra­ma­dan, gelip geçti.

Ya­ban­cı uy­ruk­lu İngi­liz, Nor­veç, İsveç, Fran­sız, Alman va­tan­daş­la­rı­nın yo­ğun­luk­lu ola­rak ya­şa­dı­ğı sem­ti­miz­de ve si­te­miz­de; ya­ban­cı uy­ruk­lu ol­ma­yan­la­rın da bir kıs­mı­nın eş­le­ri ya­ban­cı uy­ruk­lu, ge­ri­ye ka­lan­la­rın ise yaz­lık­çı.

Benim gibi yaz –kış sü­rek­li ya­şa­yan­la­rın sabit ge­lir­li ol­ma­sı veya emek­li zar zor ay­ba­şı­nı ge­ti­re­bi­li­yor ol­ma­sı; varın - yokun ge­ri­si­ni siz dü­şü­nün, kimin kur­ban ke­se­ce­ği malum!

Kur­ban kesme şan­sım ve im­kâ­nım ol­ma­dı­ğı­na göre, kim­se­ye de: “ Kur­ban bay­ra­mı­nız kutlu olsun di­ye­me­dim, de­nil­me­si­ni de is­te­me­dim.

Var­sıl­la­rın bir kısmı; kur­ban kesti hayır ni­ye­ti­ne, bir kısmı da derin don­du­ru­cu ni­ye­ti­ne…

Yok­sul­la­ra göre çok de­ği­şen bir şey yoktu. İhti­mal­le bir iki gün mi­de­si bay­ram etse de bur­nun­dan gelir. Ete alış­ma­yan bir mi­de­yi ter­bi­ye etmek çok zor­dur dost­lar.

Her bay­ram­da alı­şık ol­du­ğu­muz man­za­ra­lar, acemi ka­sap­lar has­ta­ne­le­rin acil ser­vis­le­ri­ni dol­dur­du. Ke­sil­me­ler, ya­ra­lan­ma­lar, trav­ma­lar…

Acı­ma­sız­ca, mer­ha­met ve vic­dan­dan yok­sun, hiç de in­san­lı­ğa ya­kış­ma­yan man­za­ra­lar; hay­van­la­ra bal­yoz­lar­la ka­fa­la­rı­na vura vura ko­ma­ya sokup, ondan sonra kes­tik­le­ri­ne tanık olduk. Bu man­za­ra­la­rı kök­ten ret edi­yo­ruz, böyle ke­sim­ler ola­ca­ğı­na kur­ban bay­ram­la­rı olmaz olsun!

Kur­ban ke­sim­le­rin­de de ih­ti­yaç sa­hip­le­ri fakir fu­ka­ra­ya da­ğı­tıl­ma­sı lazım, öyle kur­ba­nı kesip, et­le­ri­ni altı ay derin don­du­ru­cu da is­tif­le­yip, sonra pik­nik­te man­gal yapma ha­ya­li ya­şa­yan adam­la­rın kur­ban kesme ha­yır­la­rı Allah ka­tın­da kabul olmaz zaten.

1 Eylül Dünya Barış Günü ve kur­ban Bay­ra­mı­nın aynı güne denk gel­me­si, tam da bir­bi­ri­ne zıt ve te­zat­lık oluş­tu­ru­yor.

Didim’de 1 Eylül Barış Günü do­la­yı­sıy­la Didim Be­le­di­ye­si’nin or­ga­ni­ze et­ti­ği et­kin­lik­te Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda Ku­ze­yin Oğlu Sa­nat­çı Vol­kan Konak rüz­gâ­rı esti. Sevgi seli vardı. İnsan­la­rın ba­rı­şa, hu­zu­ra öz­le­mi vardı. Ba­rı­şa su­sa­mış halk mey­da­nı

tıka basa dol­dur­du ve coştu. Sa­yı­sı­nı tah­min etmek zor, az veya çok mey­dan da yer yoktu; ka­la­ba­lık cad­de­le­re taş­mış­tı.

Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın A. Deniz Ata­bay ve Yu­na­nis­tan Leros Be­le­di­ye Baş­ka­nı Misc­ha­lis Ko­li­as’da ka­la­ba­lı­ğa hi­ta­ben birer ko­nuş­ma yap­tı­lar. Halk­la­rın kar­deş­li­ği­ne vurgu yap­tı­lar. Ata­türk’ün en önem­li, veciz sö­zü­nü bir kez daha hay­kır­dı­lar:

“Yurt­ta Sulh Ci­han­da sulh.”

Gün­düz eta­bın­da, Didim 22. Barış Şen­li­ği yü­rü­yü­şü dü­zen­len­di, Barış Hey­ke­li'nin açı­lı­şı ya­pıl­dı.

Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen şen­lik, Yu­na­nis­tan Leros Be­le­di­ye Baş­ka­nı Misc­ha­lis Ko­li­as'ın da ka­tıl­dı­ğı yü­rü­yüş ile baş­la­dı.

Yalı Cad­de­si'ndeki yü­rü­yü­şe bazı va­tan­daş­lar, Türk ve Yunan yö­re­sel kı­ya­fet­le­ri ile ka­tıl­dı.

Şen­lik­te Ay­te­pe mev­ki­in­de Didim Be­le­di­ye­sin­ce yap­tı­rı­lan Barış Hey­ke­li'nin de açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Açı­lış­ta Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A. Deniz Ata­bay ve Misc­ha­lis Ko­li­as, bir­lik­te me­şa­le yaktı, barış gü­ver­cin­le­ri uçur­du.

Ege’de, Ak­de­niz’de ve hatta ül­ke­mi­zin hemen her ye­ri­ni gez­dim, do­laş­tım; en coş­ku­lu ve en içten büyük pun­to­lar­la: “YURT­TA SULH CİHANDA SULH“ Ya­zı­sı­nın ya­zıl­dı­ğı tek yer DİDİM’DİR. Onun için Didim’i çok se­vi­yo­rum; mık­na­tıs gibi çek­miş beni ve yer­leş­me­me ve­si­le ol­muş­tur.

 

 

DİDİM, tüm gü­zel­lik­le­ri hak edi­yor.

Bence, Ege’nin en par­la­yan yıl­dı­zı ‘DİDİM’ dir.

Temiz de­ni­ziy­le, geniş bul­var­la­rı ve cad­de­le­riy­le, ha­ri­ku­la­de koy­la­rıy­la bizim için bir cen­net­tir.

Cen­net il­çe­mi­zi temiz tut­mak, he­pi­mi­ze görev yük­lü­yor. Onun du­yar­lı­lı­ğı ve bi­lin­ciy­le ha­re­ket etmek, her va­tan­da­şın gö­re­vi ol­ma­lı­dır.

Dı­şar­dan gelen ko­nuk­la­rın da Güzel Didim’i kir­let­me­me­si te­men­ni­miz­dir.

Ya­şa­sın hakça pay­la­şım.

Ya­şa­sın dost­luk.

Ya­şa­sın halk­la­rın kar­deş­li­ği.

Ya­şa­sın barış.

Ya­şa­sın ada­let.

Ya­şa­sın ger­çek de­mok­ra­si.

Ya­şa­sın in­san­lık!

Kir­len­me­sin Cen­net Didim’in pırı pırıl, ber­rak turku­az, mavi de­ni­zi…

Şeh­ri­mi­zin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 95. Yıl dö­nü­mü ve­si­le­siy­le Kur­tu­luş Sa­va­şı şe­hit­le­ri­mi­zin ve ga­zi­le­ri­miz anısı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­rum, ruh­la­rı şad olsun. Bu güzel cen­net va­ta­nı bize miras bı­rak­tık­la­rı için, ne kadar te­şek­kür etsek azdır.

6 Eylül’ de de Sa­nat­çı Haluk Le­vent’in şar­kı­la­rıy­la co­şa­ca­ğız.

Son değişiklik Salı, 05 Eylül 2017 09:23