Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Çığlık uçakları

  • 22 Kasım 2018 PerşembeÇığ­lık, var­lı­ğı­nı du­yur­ma amaç­lı bir yar­dım çağ­rı­sı­dır. Yar­dım is­te­yen birey ya­şa­mı­nı sür­dür­mek açı­sın­dan zor du­rum­da ol­du­ğu­nu öteki ki­şi­le­re du­yur­mak ister. Çok basit bir örnek; nü­fu­sun %1’i ulu­sal ge­li­rin %56’sına el ko­yar­ken; ge­ri­ye kalan %99’u, %44’ü pay­laş­mak zo­run­da ka­lı­yor. Bu pay­la­şı­mın­da adil ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz.

Çığ­lık tut­sak­la­rı; iş­siz­ler(ata­na­ma­yan­lar), çift­çi­ler, esnaf, me­mur­lar. Ge­ri­ye kim ka­lı­yor ki?

YURT­SE­VER­LER.

Sevme ol­gu­su, özün­den baş­la­yıp, gör­dü­ğü, bil­di­ği, duy­du­ğu, ta­nı­dı­ğı ve al­gı­la­dı­ğı nok­ta­la­ra dek uza­nır. Yurt­se­ver insan olmak; iyi­den, gü­zel­den, doğ­ru­dan, hak­lı­dan, ada­let­ten, ba­ğım­sız­lık­tan, öz­gür­lük­ler­den, la­ik­lik­ten yana ol­ma­yı ge­rek­ti­rir.

Mil­li­yet­çi­ler ken­di­le­ri­ni ve oto­ri­te­le­ri­ni sev­me­yi aşa­ma­dı­ğı an, yurt­se­ver olma şan­sı­nı yi­tir­miş olur. Sevgi kendi ro­ta­sın­da kendi ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­maz ise nok­san kalır. Bu nok­san­lık yaşam ve dünya al­gı­sı­nı(ide­olo­ji) be­lir­ler.

Yurt­se­ver­lik, fark­lı­lık­la­rı kabul eden ve haz­me­den bir yet­kin ko­num­da ol­mak­tır. Bu ne­den­le; din, dil, ırk, cin­si­yet ve tür ay­rım­cı­lı­ğı­nı be­nim­se­ye­mez. Ya­şa­ya­rak tanık ol­du­ğu­muz somut ger­çek; ül­ke­mi­zin var­lık­la­rı­nın ve kay­nak­la­rı­nın elden çı­ka­rıl­dı­ğı bir sü­reç­te, ken­di­le­ri­ne mil­li­yet­çi­yim diyen ke­sim­ler fark­lı yol ve yön­tem­ler­le ül­ke­nin yağ­ma­lan­ma­sı so­run­la­rıy­la hiç il­gi­len­me­miş­ler­dir. Ak­si­ne, özel­leş­tir­me adı al­tın­da sür­dü­rü­len yağ­ma­la­ra karşı dur­ma­ya ça­lı­şan(sol, yurt­se­ver) ke­sim­le­re karşı ha­re­ket et­miş­ler­dir. 6. Filo’nun pro­tes­to edil­me­sin­de ya­şa­nan olay­lar unu­tul­ma­dı! Bu do­na­tı­la­rak sal­dı­rı­la­rı­na ola­nak­lar su­nu­lan kesim, o gün, iki ki­şi­nin ölü­mü­ne ve yüz­den fazla ki­şi­nin ya­ra­lan­ma­sı­na neden ol­muş­lar­dır!

Mil­li­yet­çi­lik adı al­tın­da ABD’nin ve em­per­ya­list­le­rin çı­kar­la­rı­nın gö­nül­lü ko­ru­yu­cu­lu­ğu­nu yap­mak­ta­dır­lar. Ben­zer bir sap­ma­yı ken­di­ni inanç­lı ola­rak ta­nım­la­yan ke­sim­de gö­re­bi­li­riz. İnanç adı al­tın­da Arap ge­ri­ci­li­ği­nin sa­vu­nul­ma­sı­nın kabul edi­le­bi­lir bir yanı yok­tur.

Bu kısa de­ğin­me­ler­den sonra yurt­se­ver kim­dir so­ru­su­nu ya­nıt­la­mak gerek. Ken­di­si­ni, aile­si­ni, ya­kın­la­rı­nı ve ta­nı­dık­la­rı­nı, ül­ke­si­nin in­san­la­rı­nı, tüm var­lık­la­rı­nın yanı sıra do­ğa­sı­nı, seven özgür ve bi­linç­li bi­rey­ler­dir.

Gü­ze­li, doğ­ru­yu seven ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne saygı duyan; ül­ke­si­nin ve dünya in­san­lık aile­si­nin bi­re­yi ol­ma­nın bi­lin­ci­ne sahip olan kişi yurt­se­ver­dir.

Sür­dü­ler ol­maz­lık­la­rı en ol­maz­lık­la­ra…

Tö­kez­le­miş umut­lar me­zar­lı­ğın­da iken;

Sil­kin­di kalk­tı ayağa ve bir yü­rü­dü ki,

Kendi kül­le­rin­den do­ğa­rak ya­şa­ma­ya!