Bu ay ki basın toplantısını Başkan Şerif Erul düzenledi


İlçe pro­to­ko­lü ile basın men­sup­la­rı­nın aylık ola­rak dü­zen­le­nen top­lan­tı, Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Şerif Erul ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.5 Kasım Cum

 Paylaş


İlçe pro­to­ko­lü ile basın men­sup­la­rı­nın aylık ola­rak dü­zen­le­nen top­lan­tı, Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Şerif Erul ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.
5 Kasım Cumartesi günü ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya İlçe Kay­ma­ka­mı Meh­met Tür­köz, Didim Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yusuf De­ve­ci, Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Şerif Erul ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nihat Öz­çe­vik ve ilçe de bu­lu­nan basın men­sup­la­rı ka­tıl­dı.Sa­mi­mi or­tam­da ger­çek­le­şen kah­val­tı­da ko­nu­şan İlçe Kay­ma­ka­mı Meh­met Tür­köz, her ay dü­zen­le­dik­le­ri bu kah­val­tı­la­rın il­çe­nin so­run­la­rı­nın ko­nu­şul­ma­sı ve çözüm aran­ma­sı nok­ta­sın­da önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek basın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı.Didim gün­de­min­den hiç düş­me­yen Su Ürün­le­ri Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si hak­kın­da bilgi veren Kay­ma­kam Tür­köz “Va­li­li­ğe bir ön sunum ha­zır­lan­dı. Son ha­liy­le bir­lik­te rapor su­nul­ma­sı bek­le­ni­yor. Rapor so­nu­cu Didim Halkı ile pay­la­şı­la­cak ve son­ra­sın yol ha­ri­ta­sı çi­zi­lecek” dedi.
Yeşil Vadi Ko­ope­ra­ti­fi­ne olum­suz yanıt ve­ril­diGün­dem­den düş­me­yen bir diğer konu da Ma­vi­şe­hir böl­ge­sin­de ku­ru­lan Yeşil Vadi Ko­ope­ra­ti­fi ile il­gi­li basın men­sup­la­rı­na bilgi veren Kay­ma­kam Tür­köz “Ko­ca­eli def­ter­dar­lı­ğın­dan eli­mi­ze bir yazı ulaş­tı. Def­ter­dar­lı­ğa bir mik­tar para ya­tı­rıl­mış. Yeşil Vadi Ko­ope­ra­ti­fi ile il­gi­li biz­den bilgi is­te­di­ler. Yeşil Vadi’nin doğ­ru­dan biz­den bir ta­le­bi yok. Arsa ile satış ta­lep­le­ri ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Bu konu bize An­ka­ra’dan geldi. Bizde sa­tı­şa açıl­mak is­te­ni­len bölge ile il­gi­li olum­suz ola­ca­ğı­nı yaz­dık çünkü bah­se­di­len böl­ge­nin bir kısmı sit alanı bir kısmı da tu­rizm ge­liş­me alanı ve diğer alan­la­rın­da sa­tıl­ma­ya uygun ol­ma­dı­ğı­nı hem An­ka­ra’da ki yet­ki­li­le­re hem de Yeşil Vadi Ko­ope­ra­ti­fi­ne bil­dir­dik” dedi.
Fidan Dikim alan­la­rı be­lir­len­diKay­ma­kam Tür­köz, 11 Kasım Pa­zar­te­si günü saat 11:11’de 81 ilde eş za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan “Ge­le­ce­ğe Nefes 11 mil­yon ağaç” kam­pan­ya kap­sa­mın­da Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı kar­şı­sın­da bu­lu­nan or­man­lık alan ve Polis Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü Orman dikim ala­nı­na fi­dan­la­rın di­ki­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Di­ki­lecek fi­dan­lar, Söke Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan te­da­rik edi­lir­ken 11 Kasım Pa­zar­te­si günü bütün ku­rum­lar­la bir­lik­te fi­dan­la­rın di­ki­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.