Bir lastik botta 36 kişi


Ölüm yol­cu­lu­ğu­nu Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri ön­le­diDidim’de 6’sı çocuk 36 dü­zen­siz göç­men sahil gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı.Didim’de Te­ka­ğaç Burnu açık­l

 Paylaş


Ölüm yol­cu­lu­ğu­nu Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri ön­le­di
Didim’de 6’sı çocuk 36 dü­zen­siz göç­men sahil gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı.
Didim’de Te­ka­ğaç Burnu açık­la­rın­da las­tik bot ile yurt dı­şı­na çıkış yap­mak is­te­yen bir grup ol­du­ğu yö­nün­de ihbar alan Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri ha­re­ke­te ge­çe­rek ope­ras­yo­na baş­la­dı. Ope­ras­yon­da ha­re­ket ha­lin­de­ki las­tik botun ye­ri­ni tes­pit ede­rek böl­ge­ye giden Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri las­tik botu dur­du­rul­du. Kü­çü­cük botta So­ma­li uy­ruk­lu 15’i kadın, 15’i erkek 6’sı çocuk 36 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı. Ka­ra­ya çı­kar­tı­lan ya­ban­cı uy­ruk­lu­lar, iş­lem­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Aydın İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­di.