Erol Yıldız

Tüm Yazıları


Bence sorun İbb'yi kazanmak değil

  • 02 Temmuz 2019 Salı


Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet sev­da­sı işte böyle bir şey. Ya­şa­ma­nın haklı ver­si­yo­nu. Çağ­daş­lı­ğın yü­rek­ler­de­ki ger­çek­li­ği. Bu ulu­sun bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nün sim­ge­si ya­şan­dı geçen hafta pazar günü. Bu gün tarih say­fa­la­rı­na şerh düştü. İptal edi­le­rek ye­ni­den ya­pı­lan se­çim­de sa­de­ce İstan­bul’da bu­lu­nan Cum­hu­ri­yet sev­da­lı­la­rı değil, tüm ül­ke­de­ki cum­hu­ri­yet­çi­le­rin des­te­ğiy­di. Sanki İstan­bul’da ya­pı­lan seçim değil, ül­ke­nin ta­ma­mın­da ya­pı­lan seçim mü­ca­de­le­si­ne dö­nüş­tü. Peki, ko­nu­nun bu hale gel­me­si­nin ne­de­ni neydi?
Her ne kadar ma­hal­li ida­re­ler se­çi­mi olmuş olsa da, geç­miş­te ya­şa­nan­lar artık ka­bu­ğu­na sığ­mı­yor­du. Bu ül­ke­nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’e ait de­ğer­ler be­le­di­ye­ler­den kal­dı­rı­lı­yor, halk buna faz­la­sıy­la si­nir­le­ne­rek içine atı­yor­du. Büyük kesim kor­ku­nun ver­di­ği st­res­ten do­la­yı se­si­ni çı­ka­ra­maz ol­muş­tu. Çok iyi bi­li­yo­rum ki, bir çok dos­tum, se­çim­ler­den adeta ümi­di­ni kesme nok­ta­sı­na gel­miş­ti. Bu ge­li­şe İstan­bul se­çim­le­rin­de­ki ve daha sonra iti­raz­lar so­nu­cun­da be­lir­le­nen 13 bin küsur oy, ce­sa­ret ve­re­rek ye­ni­len­di­ği gün san­dık­ta­ki büyük pat­la­ma­ya neden oldu.
Sa­de­ce bu de­ğil­di el­bet­te tep­ki­nin ne­de­ni. Tür­ki­ye kri­ter­le­ri­nin baş tacı, baş mi­ma­rı olan İstan­bul, mut­lak ka­za­nıl­ma­lıy­dı. Ge­rek­çe­si çok açık ve net or­ta­da du­ru­yor­du. Sa­de­ce se­çi­min er­te­len­me­si­ne neden olan iptal ko­nu­su değil, ya­pı­lan­la­rın ne­de­nin­de mu­hak­kak bir şey­ler oldu söz­le­ri­ni sarf eden si­ya­set­çi­le­rin ve seç­me­nin artık nef­ret et­ti­ği bel­den aşağı po­li­ti­ka­la­rın ver­di­ği ay­rım­cı­lı­ğa dur demek is­te­me­si­nin ne­de­ni­dir.
Tür­ki­ye’nin en büyük met­ro­po­lü olan bu şe­hir­de ya­şa­nan sos­yal ha­yat­ta­ki sı­kın­tı­lar baş prob­lem ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Ula­şım so­ru­nu, su so­ru­nu ve büyük şeh­rin büyük prob­lem­le­ri sırt­la­rı­na yük ola­rak bin­di­ği göz­len­me­ye baş­la­dı. Şehir içi tra­fik­te ya­şa­nan zor­luk­lar, ula­şım için köprü ve pa­ra­lı yol­lar­da­ki eko­no­mik ezi­yet­ler, bu nok­ta­da dur de­ni­len un­sur­la­rı oluş­tur­muş­tur. Başta da yaz­dı­ğım gibi bu İstan­bul seç­me­ni­nin so­ru­nu ola­rak gö­zük­se de, asıl tepki, Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne ya­pı­lan hak­sız­lık­lar, Ata­türk’e ya­pı­lan say­gı­sız­lık­lar, bu şeh­rin artık Cum­hu­ri­yet­çi­ler ta­ra­fın­dan yö­ne­til­me­si ge­rek­ti­ği­ne karar ver­me­si­nin tep­ki­si­dir. Daha doğ­ru­su sı­kın­tı­la­rın bir­le­şi­le­rek or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nın se­be­biy­le or­ta­ya çıkan de­mok­ra­tik bir ha­re­ke­tin ba­şa­rı­sı­dır.