Belediye meclisi ilk toplantısını yaptı


31 Mart seçimleri sonrası oluşan meclis aritmetiği sonrası 16 CHP’den, 9 AK Parti’den olmak üzere 25 meclis üyesi ile Belediye meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. 31 Mart se­çim­le­ri son­ra­sı olu­ş

 Paylaş


31 Mart seçimleri sonrası oluşan meclis aritmetiği sonrası 16 CHP’den, 9 AK Parti’den olmak üzere 25 meclis üyesi ile Belediye meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.
31 Mart se­çim­le­ri son­ra­sı olu­şan mec­lis arit­me­ti­ği son­ra­sı 16 CHP’den, 9 AK Parti’den olmak üzere 25 mec­lis üyesi ile Be­le­di­ye mec­li­si ilk top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di.
13 Nisan 2019 Cu­mar­te­si günü saat 11.00 da, 16 CHP, 9 AK Parti mec­lis üye­si­nin ka­tı­lı­mı ile Be­le­di­ye Mec­li­si 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun 19. mad­de­si ge­re­ğin­ce, 21 mad­de­den olu­şan gün­dem ile Be­le­di­ye mec­lis top­lan­tı­sın­da ya­pıl­dı.
1. 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 19. mad­de­si ge­re­ğin­ce 2 yıl­lı­ğı­na 1. ve 2. Mec­lis Baş­kan Ve­ki­li Se­çi­mi ya­pıl­dı. Gizli oy, açık tas­nif / 2 yıl süre ile CHP aday­la­rı, Ce­la­let­tin Erol Baş­kan Ve­ki­li ve Yusuf De­ve­ci 2. Baş­kan ve­ki­li ola­rak 17 oy ile se­çil­di­ler. AK Parti aday­la­rı Er­dinç Ülker ve Metin Çakır 9 oy aldı.
2) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 19. mad­de­si ge­re­ğin­ce 2 yıl­lı­ğı­na 2 asil ve 2 yedek Katip Üye Se­çi­mi Gizli oy, açık tas­nif ile ya­pıl­dı. seçim so­nu­cun­da CHP aday­la­rı 2 yıl süre ile 17 oy ile Kerim Küs­mez ve Se­vinç Ka­ra­taş katip üye se­çil­di­ler. AK Parti aday­la­rı Yakup Şen­can ve Meh­met Tek­de­mir 9 oy al­dı­lar.
3) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 33. mad­de­si ge­re­ğin­ce 1 yıl­lı­ğı­na 2 adet En­cü­men Üyesi Se­çi­mi Gizli oy, açık tas­nif ya­pıl­dı. 1 yıl süre ile CHP aday­la­rı, Mus­ta­fa Yar­ma­cı-Si­nan Yal­çın 17 oy ile se­çil­di­ler. AK Parti aday­la­rı Eda Yücel ve Metin Çakır 9 oy al­dı­lar.
4) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 24. mad­de­si ge­re­ğin­ce 5 adet Bütçe Ko­mis­yon Üyesi Se­çi­mi Açık oy, açık tas­nif / 1 yıl süre ile be­lir­le­nen se­çim­de. 1 yıl süre ile CHP’den Vefa Berk Tez­se­ze­ner, Ali Çağ­lar ve Ce­ren Tu­ran. AK Parti’den Meh­met Tek­de­mir, Eda Yücel İlhan se­çil­di­ler.
5) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 24. mad­de­si ge­re­ğin­ce 5 adet İmar Ko­mis­yon Üyesi Se­çi­mi. Açık oy, açık tas­nif / 1 yıl süre ile CHP’den Zey­nel Şe­ner-Mu­am­mer Ka­nat- Ali Çağ­lar. AK PArti’den Şakir Sa­ru­han- Cemal Engil se­çil­di­ler.
6) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 24. mad­de­si ge­re­ğin­ce 5 adet Sağ­lık Ko­mis­yon Üyesi Se­çi­mi. Açık oy, açık tas­nif / 1 yıl süre ile CHP’den Tah­sin Kurt-Ce­ren Tu­ran-Ke­rim Küs­mez. AK Parti’den Er­dinç Ül­ker- Mev­lüt Kan­dil se­çil­di­ler.
7) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 24. mad­de­si ge­re­ğin­ce 5 adet Hukuk Ko­mis­yon Üyesi Se­çi­mi. Açık oy, açık tas­nif / 1 yıl süre ile CHP’den Ersan Ka­ra-Cen­giz Kı­zıl­dağ- Ceren Tu­ran. AK Par­ti­2­den Şa­kir Sa­ru­han-Me­tin Çakır se­çil­di­ler.
8) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 24. mad­de­si ge­re­ğin­ce 5 adet Genç­lik, Spor ve En­gel­li­ler Ko­mis­yo­nu Üye­li­ği Se­çi­mi. Açık oy, açık tas­nif / 1 yıl süre ile CHP’den Gül Ül­ker-Er­san Ka­ra-Yu­suf De­ve­ci. AK Parti’den Yakup Şen­can- Meh­met Tek­de­mir se­çil­di­ler.
9) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 56. mad­de­si­ne göre 2018 yılı fa­ali­yet ra­por­la­rı­ okun­du. Fa­ali­yet ra­por­la­rı­nın okun­ma­sın­dan sonra ya­pı­lan oy­la­ma­da. CHP 17. AK Parti 9 oy ver­me­si so­nu­cun­da oy çok­lu­ğu ile fa­ali­yet ra­po­ru onay­lan­dı.10) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 25. mad­de­si­ne göre 2018 Yılı De­ne­tim Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­nun okun­ma­sın ar­dın­dan ya­pı­lan oy­la­ma­da. CHP 17. AK Parti 9 oy ver­me­si so­nu­cun­da oy çok­lu­ğu ile fa­ali­yet ra­po­ru onay­lan­dı. ,11) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 20. mad­de­si ge­re­ğin­ce mec­lis top­lan­tıları her ayın ilk çar­şam­ba günü saat 14.00'de ya­pı­la­cak. İkici top­lan­tı­lar ise Cuma günü saat 14.00'da ya­pı­la­cak.2019 yılı içe­ri­sin­de mec­li­sin tatil edi­le­ce­ği Ha­zi­ran ayı top­lan­tı­sı tatil ola­rak be­lir­len­di.
12) Kıyı Ege Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği Tü­zü­ğü­nün 10. mad­de­si­ne göre Be­le­di­ye­yi tem­si­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı doğal üye olmak üzere 3 asil 3 yedek üye se­çi­mi ya­pı­dı. Seçim son­ra­sı CHP’den Gül Ül­ker- Ersan Kara ve Tah­sin Kurt 9'a karşı 17 oy ile se­çil­di­ler.
13) Ege Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği Tü­zü­ğü­nün 8. mad­de­si­ne göre Be­le­di­ye­mi­zi tem­si­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye se­çi­mi ya­pıl­dı. Seçim son­ra­sı CHP’dem Kerim Küs­mez Asıl, Ceren Turan Yedek ola­rak 9'a karşı 17 oy ile se­çil­di­ler.
14) Ta­ri­hi Kent­ler Bir­li­ği Tü­zü­ğü­nün 8. Mad­de­si­ne göre Be­le­di­ye­mi­zi tem­si­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye se­çi­mi ya­pıl­dı. CHP’den Asil Üye; Gül Ülker, Yedek Üye; Cen­giz Kı­zıl­dağ 9'a karşı 17 oy ile se­çil­di­ler.15) Tür­ki­ye Sağ­lık­lı Kent­ler Bir­li­ği Tü­zü­ğü­nün 15. mad­de­si­ne göre Be­le­di­ye­mi­zi tem­si­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı doğal üye olmak üzere 1 asil (baş­kan­la bir­lik­te top­lam 2 asil) üye se­çi­mi ya­pıl­dı. CHP’den Zey­nel Şener 9'a karşı 17 oy ile se­çil­di­ler.
16) 4081 Sa­yı­lı Çift­çi Mal­la­rı­nı Ko­ru­ma Ka­nu­nu­nun 4. mad­de­si ge­re­ği “Mu­ra­ke­be He­ye­ti” için 5 asil 5 yedek, “Çift­çi Mal­la­rı­nı Ko­ru­ma Mec­li­si” için 5 asil 5 yedek üye se­çi­mi, Gizli oy, açık tas­nif ile ya­pıl­dı. 9'a karşı 17 oy ile CHP’den Mu­ra­ke­be He­ye­ti; Meh­met Yay­la-Rıf­kı Tu­ran-Mus­ta­fa Çı­nar- Meh­met Gök­çe- Refik Turan se­çil­di.Çift­çi Mal­la­rı­nı Ko­ru­ma Mec­li­sine ise ; 17 oy alan Erhan Dolu- Ali Tü­tün­cü­oğ­lu- Soner Kı­lıç- Ahmet Mu­rat- Hü­se­yin Demir se­çil­di.
17) Didim Tu­rizm Alt­ya­pı Bir­li­ği’nde görev yap­mak üzere 3 adet asil, 3 adet yedek üye se­çil­mi ya­pıl­dı. Asil Üye­ler; Se­vinç Ka­ra­taş- Vefa Berk Tez­se­ze­ner- Cen­giz Kı­zıl­dağ, Yedek Üye­ler; Kerim Küs­mez- Ersan Kara- Sinan Yal­çın 9'a karşı 17 oy ile se­çil­di­ler.
18) 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49. mad­de­si ge­re­ği gö­rev­len­di­ri­lecek Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ma­aşı­nın be­lir­len­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si. Kanun ge­re­ğin­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı ma­aşı­nın 3’te 2’si kadar Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı­na ve­ril­me­si için ya­pı­lan oy­la­ma­da 9'a karşı 17 oy ile kabul edil­di.
19) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü’nün 03.04.2019 Tarih 401 sa­yı­lı ‘‘Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay’a borç­lan­ma yet­ki­si ve­ril­me­si’’ ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si so­nu­cu ya­pı­lan oy­la­ma­da 9'a karşı 17 oy ile kabul edil­di.Ata­bay’a borç­lan­ma yet­ki­si oy çok­lu­ğu ile kabul edil­di.
20) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü’nün 04.04.2019 tarih 408 sa­yı­lı ‘‘Öde­nek Ak­tar­ma­sı’’ ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.Oy çok­lu­ğu ile kabul edil­di.
21) Gay­ri­men­kul satış ko­mis­yo­nu Mus­ta­fa Yar­ma­cı- Sinan Yal­çın 9'a karşı 17 oy ile se­çil­di­ler.