Selma Erdal

Tüm Yazıları


Bayan mı Kadın mı?...

  • 23 Ekim 2019 Çarşamba


Bazı Havva kız­la­rı hoş­lan­mı­yor­muş ken­di­le­ri­ne BAYAN de­nil­me­sin­den...​ On­la­ra KADIN de­nil­me­liy­miş. Ör­ne­ğin yolda giden birisi ve de kendisi insan türünün dişi olanı, demek ki ses­le­nirken ona; "Hey KADIN!" diye hay­kı­ra­cak­sı­nız.Herkes yabancı dil biliyor, yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşuyor bilindiği gibi, bu nedenle örneklememiz de İngilizce'den gelmeli... Ki bu bağlamda Türkçemiz'deki Bay; Mr...​ Bayan; Mrs kar­şı­lı­ğı­dır, Cum­hu­ri­yet'in ku­ru­lu­şun­dan beri ve bu ünvanlar Atamız'ın önerisidir. Üs­te­lik geç­miş­de (e-ma­il sa­nall­lı­ğı ya­şam­la­rı­mı­za bu­laş­ma­dan önce) mek­tup yazıp, bir­bi­ri­mi­ze gön­der­di­ği­miz gün­ler­de; zar­fın üze­ri­ne ya­zar­dık Bay ve Bayan ni­te­le­me­le­ri­ni ve önüne de SAYIN sö­zü­nü ek­ler­dik.Bı­ra­kın sözde fe­mi­nist­ler­le, dön­me­le­rin ille de KADIN de­necek söy­lem­le­ri­ni; Bay ve Bayan ön ek­le­ri, saygı ve res­mi­yet içe­rir. KADIN ve ERKEK ta­nım­la­ma­la­rı da cin­si­yet kim­lik­le­ri için­dir. Eğer gö­ğüs­ler yerli ye­rin­de, 35 nu­ma­ra ayak­lar ve mi­ni­cik eller varsa gör­dü­ğün bi­rey­de; KADIN ol­du­ğu bes­bel­li­dir. ​Ola ki gö­ğüs­ler bomba, eller mala gibi, ayak­lar en az 42 nu­ma­ra ve de boy­un­da da ADEM EL­MA­SI varsa...​ Bu gö­rü­nen cisim; dön­me­nin da­nis­ka­sıdır. Sen buna KADIN desen ne olur, BAYAN desen ne olur?... Ya­ra­dan ve ya­ra­dı­lış ko­nu­la­rı bir yana; tıb­bın in­din­de, he­kim­le­rin gö­zün­de bal gibi de ERKEK olur ken­di­le­ri...​Ve KA­DIN­LIK bi­lin­ci­ne ere­me­miş, cin­sel kim­li­ğin­den kuş­ku­lu şu fe­mi­nist has­pa­sı da illa ki BAYAN ye­ri­ne KADIN den­me­si­ni is­ti­yor­sa ken­di­si­ne (belli ki bir ek­sik­lik var ben­li­ğin­de); ve­re­lim bir paye, belki ula­şır "yitirmiş olduğu" cin­sel kim­li­ği­ne...

Her şey dir­li­ğin­de, dü­ze­nin­de... Ülke dört, dört­lük...​ Bol­luk, be­re­ket sar­mış her yanı...​Aman efen­dim ne de çok sı­kı­lı­yor­muş ba­zı­la­rı­nın canı; ken­di­si­ne BAYAN di­yen­le­re... Gülüp, geç­me­li mi?...​ Acaba ne so­run­la­rı var diye; bir psi­kaytr eş­li­ğin­de, bi­lin­çal­tı­nı deş­me­li mi?...​Ata­türk İlke ve Dev­rim­le­ri'nin ken­di­si­ne sağ­la­dı­ğı ka­za­nım­la­rı gün geç­tik­çe yi­tir­di­ği­ne al­dır­mak, hak­la­rı­nı elin­den alan­la­ra sal­dır­mak ye­ri­ne; gü­nü­mü­zün si­li­kon­lu dil­ber­le­ri ne­le­re ka­fa­la­rı­nı ta­kı­yor­lar ne yazık ki...
*Ve güncel sorunlar bağlamında bir soru...En büyük kim?... Amerika mı, Rusya mı yoksa daha da büyüğü var mı?...Maaşa zam, işe son mu yoksa işte on madde, bundan böyle barış, sulh, sükun mu?...
Putin'in potinleri, Trump'ın kovboy çizmelerinden daha mi üstün ?...
Yeşil çarıklısı da yeşil sarıklısı da suskun, neden yetmediler küffara?...
Gazi Mustafa Kemal'in Askerlerinin ayarı bozulursa, işte böyle olunur madara...
Bu arada; Mustafa Kemal'in Askerleri, dünyanın 3 büyük ordusundan biriydi 80'li yıllara kadar... Başına çuval geçirtildiği gibi, bu askerin Devleti'nin de başına çuval geçirmeye cüret edenler fink atıyor bütün dünyada...Nasıl ki Yeniçeri çökertildi, Osmanlı'nın çöküşü başladı; Asker, Başkomutan Mustafa Kemal'den uzaklaştıkça, Türk Ulusu'nun da çöküşü gerçekleşsin diye iştahla bekleşenler var.