Aydın Valisi Yavuz Köşger'in 15 Temmuz Mesajı


“15 Tem­muz ta­ri­he altın harf­ler­le ya­zıl­mış şanlı bir de­mok­ra­si za­fe­ri­dir” Aydın Va­li­si Yavuz Selim Köş­ger, “15 Tem­muz Şe­hit­le­ri Anma, De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Gün

 Paylaş


“15 Tem­muz ta­ri­he altın harf­ler­le ya­zıl­mış şanlı bir de­mok­ra­si za­fe­ri­dir”

Aydın Va­li­si Yavuz Selim Köş­ger, “15 Tem­muz Şe­hit­le­ri Anma, De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü” do­la­yı­sıy­la mesaj ya­yın­la­dı. Vali Köş­ger “15 Tem­muz ta­ri­he altın harf­ler­le ya­zıl­mış şanlı bir de­mok­ra­si za­fe­ri­dir” dedi.15 Tem­muz Şe­hit­le­ri Anma, De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü’ nün üçün­cü yıl dö­nü­mü­nü kut­la­yan Aydın Va­li­si Yavuz Selim Köş­ger, “15 Tem­muz, Dev­let içine sız­mış, ken­di­si­ne ema­net edi­len dev­le­tin si­lah­la­rı­nı kendi va­tan­daş­la­rı­na kul­lan­mak­tan çe­kin­me­yen, ül­ke­mi­zi par­ça­la­mak ve milli ira­de­yi yok etmek is­te­yen ha­in­le­re karşı, yüce mil­le­ti­mi­zin sar­sıl­maz azmi, yük­sek ira­de­si, va­tan­se­ver­li­ği ve kah­ra­man­lı­ğı ile ka­za­nıl­mış ta­ri­he altın harf­ler­le ya­zıl­mış şanlı bir de­mok­ra­si za­fe­ri­dir. Bu darbe gi­ri­şi­min­de mil­le­ti­miz Ma­laz­girt’te ol­du­ğu gibi, bu coğ­raf­ya­yı vatan ola­rak sa­hip­len­me ko­nu­sun­da­ki ka­rar­lı­lı­ğı­nı or­ta­ya koy­muş­tur. Mil­le­ti­miz 720 yıl önce Söğüt’te, 566 yıl önce İstan­bul’da ol­du­ğu gibi, Ana­do­lu top­rak­la­rı­nı hayat alanı ol­ma­nın öte­sin­de is­tik­ba­li ola­rak gör­dü­ğü­nü tüm dün­ya­ya hay­kır­mış­tır. Mil­le­ti­miz, bu ül­ke­yi ken­di­si­ne yar et­me­mek için sal­dı­ran­la­ra karşı Ça­nak­ka­le’de, Kut’ül Am­ma­re’de, Sa­kar­ya’da, Dum­lu­pı­nar’da ne cevap ver­miş­se, 15 Tem­muz’da da aynı ce­va­bı ver­miş­tir” dedi.Me­sa­jı­na “15 Tem­muz, mil­le­ti­mi­zin; kökü ne­re­de olur­sa olsun, hangi güce da­ya­nır­sa da­yan­sın, ira­de­si­ni hangi odağa tes­lim eder­se etsin, bu mil­le­te ve bu ül­ke­ye ait ol­ma­yan­la­ra karşı ta­ri­hi bir mey­dan oku­ma­sı­dır” diye devam eden Aydın Va­li­si Yavuz Selim Köş­ger, “Türk mil­le­ti bu de­mok­ra­si za­fe­riy­le; top, tank, uçak, he­li­kop­ter ve mer­mi­le­re karşı sa­de­ce imanı ve inan­cıy­la göğ­sü­nü siper etmiş, onur­lu di­re­ni­şiy­le ba­ğım­sız­lı­ğın­dan ve de­mok­ra­si­den asla taviz ver­me­ye­ce­ği­ni tüm dün­ya­ya ka­nıt­la­mış, bir­çok ulusa da yol gös­te­ri­ci ol­muş­tur. Bi­lin­me­li­dir ki, Ül­ke­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne, bir­li­ği­ne ve dir­li­ği­ne yö­ne­lik hain sal­dı­rı­la­ra karşı, aziz Mil­le­ti­miz, geç­miş­ten al­dı­ğı il­ham­la, milli bir­lik ve be­ra­ber­lik şuuru için­de, hür ve ba­ğım­sız ya­şa­ma azim ve ka­rar­lı­lı­ğı­nı ile­le­bet sür­dü­re­cek­tir. Her türlü zor­luk­la­rı aşa­rak kur­du­ğu­muz Dev­le­ti­mi­zi, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de, bin yıl­dan bu yana sür­dür­dü­ğü­müz kar­deş­lik ru­huy­la daha da yü­celt­mek ve güç­len­dir­mek temel so­rum­lu­lu­ğu­muz­dur. Bunun için, sos­yal, kül­tü­rel, eko­no­mik ve diğer alan­lar­da böl­ge­miz­de ve dün­ya­da ge­liş­miş ül­ke­le­ri aşmak için çok ça­lış­ma­lı­yız. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü için can­la­rı­nı seve seve veren tüm aziz şe­hit­le­ri­mi­zi, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yor, Ay­dın­lı hem­şe­ri­le­ri­min ve aziz mil­le­ti­mi­zin Şe­hit­le­ri Anma, De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik gü­nü­nü en içten duy­gu­la­rım­la kut­lu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

“15, Tem­muz, ta­ri­he, altın, harf­ler­le, ya­zıl