reklam alanı

Aydın Şoförler Odası "Tarih ertelendi"


- Baş­kan Öz­me­riç, öne­ri­le­ri dik­ka­te alan yet­ki­le­re şoför es­na­fı adına te­şek­kür ettiAydın Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Semih Öz­me­riç, Ağus­tos Ayı’nın son haf­ta­sın­da ya

 Paylaş


- Baş­kan Öz­me­riç, öne­ri­le­ri dik­ka­te alan yet­ki­le­re şoför es­na­fı adına te­şek­kür etti

Aydın Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Semih Öz­me­riç, Ağus­tos Ayı’nın son haf­ta­sın­da yap­tık­la­rı açık­la­ma ve Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı’ndan ‘Okul Ser­vis Araç­la­rı’ yö­net­me­li­ği­ne iliş­kin ta­lep­le­ri­ne olum­lu yanıt gel­di­ği­ni be­lir­te­rek şoför es­na­fı­nın so­run­la­rı­na iliş­kin talep ve öne­ri­le­ri­ne dik­ka­te alan yet­ki­li­le­re te­şek­kür etti.
Öz­me­riç “27 Tem­muz 2019 tarih ve 30844 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak Eylül 2020’ye er­te­le­nen ‘Okul Ser­vis Araç­la­rı Yö­net­me­li­ği’ne göre 03 Eylül 2020 ta­ri­hin­den iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gi­recek olan bazı mad­de­le­re 12 Eylül 2020 tarih 31242 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan de­ği­şik­lik ka­ra­rı ile bir yıl er­te­le­me ge­ti­ril­di. Ka­ra­rın er­te­len­me­si­nin se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu ancak uy­gu­lan­ma­sı zor olan mad­de­le­rin ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni ifade eden Aydın Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Semih Öz­me­riç, “03 Eylül 2020 ta­ri­hi iti­ba­riy­le, ser­vis araç­la­rın­da ‘Kol­tuk­lar­da üç nokta em­ni­yet ke­me­ri, otur­ma­ya du­yar­lı
sen­sör tüm kol­tuk­la­rı gö­recek şe­kil­de ka­me­ra ve ka­yıt­la­rı en az 30 gün tu­ta­bi­len cihaz ve içeri gös­te­re­bi­len beyaz cam ile aynı yö­net­me­li­ğin 9 mad­de­si­nin F ben­din­de Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si’ yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­ti. Mes­lek odası ola­rak biz­ler 7 aydır kon­tak aç­ma­yan okul ser­vis­le­ri­nin bu yö­net­me­li­ğin ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­ti­re­bil­me­si­ne imkan ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı’na dosya gön­de­rip Vekillerimizden biz­zat yar­dım is­te­miş­tik. Yö­net­me­li­ğin uy­gu­lan­ma ta­ri­hi bir yıl er­te­len­di” di­ye­rek bu kap­sam­da emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ederiz” dedi.