Aydın milletvekili süleymen Bülbül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soruyor


Aydın 1. Ağır Ceza Mah­ke­me­sin­de iha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma, gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma ile sah­te­ci­lik suç­la­ma­sıy­la yar­gı­la­nan 17 sa­nı­ğın da­va­sın­da sa­nık­lar­da

 Paylaş


Aydın 1. Ağır Ceza Mah­ke­me­sin­de iha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma, gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma ile sah­te­ci­lik suç­la­ma­sıy­la yar­gı­la­nan 17 sa­nı­ğın da­va­sın­da sa­nık­lar­dan Erkan Ka­ra­as­lan, 14.05.2019 ta­ri­hin­de ya­pı­lan üçün­cü du­ruş­ma­da “14.03.2019 ta­ri­hin­de avu­kat gö­rü­şü adı al­tın­da ce­za­evin­de beni gö­rüş­me­ye çı­kart­tı­lar. Bu gö­rüş­me­ye çı­kart­ma­dan önce psi­ko­lo­ğa gö­tür­dü­ler. Bir baskı olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du­lar, Bir baskı ol­ma­dı­ğı­na dair be­yan­da bu­lun­dum. Avu­kat gö­rü­şü­ne gir­di­ğim­de ceza evin­de gir­me­si müm­kün ol­ma­yan Aydın ilin­de ga­ze­te­ci­lik yapan Ser­han Sey­han isim­li ga­ze­te­ci­yi gör­düm, bu kişi avu­kat de­ğil­dir. 14.03.2019 ta­rih­li ken­di­si­nin bana yap­tı­ğı gö­rüş­me­de başta Özlem Çer­çi­oğ­lu ve Ekrem İma­moğ­lu hak­kın­da CHP baş­kan­la­rı hak­kın­da be­yan­da bu­lun­mam ha­lin­de o gün iti­ba­riy­le tah­li­ye ola­ca­ğı­mı, bu du­ruş­ma dahil başka du­ruş­ma­lar­da da tah­li­ye ola­ca­ğı­mı, aksi tak­dir­de hüküm gi­ye­ce­ği­mi bana beyan et­miş­tir. Bu gö­rüş­me­nin ar­dın­dan yar­gı­lan­ma­mın be­le­di­ye baş­kan­la­rı ile il­gi­si­nin ol­ma­dı­ğı söy­le­di. Ken­di­si­ne faks gön­de­re­ce­ği­ni be­lirt­tim. 15.03.2019 ta­ri­hin­de An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı beni oda­sı­na davet etti. Çek­ti­ğim fak­sın dev­let ku­rum­la­rın­dan çık­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı, is­te­di­ğim kişi ile beni gö­rüş­tü­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Tu­ta­nak­la­ra is­mi­ni geç­me­si­ni is­te­me­di­ğim ba­kan­lar bana ve aile­me ula­şa­rak be­le­di­ye baş­kan­la­rı aley­hin­de be­yan­lar­da bu­lun­ma­mı is­te­di­ler. Da­va­lar­dan be­ra­at et­me­mi ve tah­li­ye ol­ma­mı da bu be­yan­lar ile iliş­ki­li ola­ca­ğı­nı söy­le­di­ler. Bu süreç devam et­miş­tir. 18-19-20-27 Mart'ta ce­za­evi­ne ta­le­bim ol­mak­sı­zın ge­len­ler ol­muş­tur. Bun­lar­la il­gi­li An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na baş­vu­ru yap­tım” şek­lin­de ifade ver­miş­tir.
Sanık Ka­ra­ars­lan 25 Nisan 2019’da ya­pı­lan ikin­ci du­ruş­ma­da da ben­zer şe­kil­de ifade ver­miş, "Ben 17 Ocak 2019 ta­ri­hin­de tu­tuk­lan­dım. Yerel se­çim­ler ön­ce­sin­de ce­za­evi­ne be­nim­le gö­rüş­me­ye Aydın'dan gelen ki­şi­ler oldu. Benim bu dos­ya­lar­la il­gi­li ola­rak başta Özlem Çer­çi­oğ­lu ve bazı CHP'li be­le­di­ye baş­kan­la­rı aley­hi­ne olmak üzere ifa­de­ler­de bu­lun­mam kar­şı­lı­ğın­da tu­tuk­lu bu­lun­du­ğum dos­ya­dan be­ra­at ede­ce­ği­me dair söy­lem ve teh­dit­ler­de bu­lun­du­lar. Benim ailem be­nim­le gö­rü­şe­mez­ken, bu ki­şi­ler sü­rek­li ce­za­evin­de zi­ya­re­ti­me gel­di­ler. Aile­mi ba­kan­lar­la gö­rüş­tür­dü­ler. Avu­ka­tı­mı da ba­kan­lar­la gö­rüş­tür­dü­ler. Bun­lar­la il­gi­li ya­zı­lı be­yan­la­rı­mın hep­si­ni ha­zır­la­dım il­gi­li mah­ke­me­le­re tek tek gön­de­re­ce­ğim; ay­rın­tı­ya gir­mek is­te­mi­yo­rum. Ben bütün bun­la­ra di­ren­dim ve ger­çek­le­ri söy­le­me­ye devam et­ti­ğim için halen ce­za­evin­de tu­tuk­lu ola­rak bu­lu­nu­yo­rum” de­miş­tir.
Sanık Ka­ra­as­lan’ın id­di­ala­rı doğru ise, dev­let hü­kü­met eliy­le si­ya­se­te alet edil­miş, san­dık de­mok­ra­si­si ve seç­men ira­de­si hiçe sa­yı­la­rak her türlü kirli iliş­ki içine gi­ril­miş de­mek­tir. Ay­rı­ca bu id­di­alar FETÖ’nün kirli si­ya­si oyun­la­rı­nı, CHP’li be­le­di­ye­le­re yö­ne­lik ya­pı­lan kum­pas­la­rı bir kere daha ha­tır­lat­mış­tır.
31 Mart yerel se­çim­le­rin­de CHP Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Ekrem İma­moğ­lu yüzde 48,80 ile İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı, Sayın Özlem Çer­çi­oğ­lu ise yüzde 53,94 ile Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı ala­rak se­çim­ler­den büyük bir ba­şa­rı ile çık­mış­lar­dır.Ancak YSK, İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si se­çim­le­ri­ni ya­sa­ya ay­kı­rı, somut de­lil­ler ol­ma­dan iptal etmiş, ye­ni­len­me­si­ne karar ver­miş­tir. İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si se­çim­le­ri­nin en azın­dan yu­ka­rı­da bah­se­di­len şa­ibe­ler­den uzak ya­pı­la­bil­me­si için bu id­di­alar bir an önce so­ruş­tu­rul­ma­lı ve sonuç ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­ma­lı­dır.
Bu bağ­lam­da;
1- Sanık Erkan Ka­ra­as­lan’ın mah­ke­me he­ye­te kar­şı­sın­da, da­va­nın ikin­ci ve üçün­cü du­ruş­ma­la­rın­da, ver­di­ği bu ifa­de­ler son­ra­sı sanık Ka­ra­as­lan’ın dile ge­tir­di­ği isim­ler ve id­di­alar­la il­gi­li yeni bir so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­mış mıdır? Baş­la­tıl­mış­sa hangi ta­rih­te baş­la­tıl­mış­tır?

2- Yük­sek gü­ven­lik­li bir ceza infaz ku­ru­mu­na, avu­kat ol­ma­yan ya da tu­tuk­lu olan sa­nı­ğın isim ola­rak bil­dir­di­ği ki­şi­ler­den biri ol­ma­yan ve sanık Erkan Ka­ra­as­lan ile gö­rüş­tü­ğü­nü kabul eden Ser­han Sey­han isim­li şahıs nasıl gir­miş­tir? Bu gö­rüş­me­ye kim­ler aracı ol­muş­tur? Ce­za­ev­le­ri­ne tu­tuk­lu ve hü­küm­lü zi­ya­re­ti ve gö­rüş­me­le­riy­le il­gi­li yasal dü­zen­le­me­ler­de bir de­ği­şik­lik ya­pıl­mış mıdır?

3- Tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler­le avu­kat, tu­tuk­lu ya­kın­la­rı, so­ruş­tur­may­la yet­ki­li ve gö­rev­li yargı men­sup­la­rı dı­şın­da ya­pı­la­cak gö­rüş­me­le­rin iz­ni­ni hangi makam ver­mek­te­dir?

4- Sanık Erkan Ka­ra­as­lan’ın ce­za­evin­de gö­rüş­tü­ğü­nü iddia et­ti­ği ki­şi­ler kim­ler­dir? Hangi makam bu gö­rüş­me­le­re izin ver­miş­tir?

5- Bir ihmal ya da gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma suçu ol­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor­sa, bu ko­nu­da yet­ki­li­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­mış mıdır?

6- Tu­tuk­lu sanık Ka­ra­as­lan, avu­kat gö­rü­şün­den önce neden ce­za­evi psi­ko­lo­ğu ile gö­rüş­tü­rül­müş­tür? Gö­rü­şe çık­ma­dan önce her tu­tuk­lu sanık ce­za­evi psi­ko­lo­ğu­na gö­tü­rü­le­rek “Baskı al­tın­da olup ol­ma­dı­ğı” şek­lin­de gö­rüş­me­ye tabii tu­tul­mak­ta mıdır?