reklam alanı

Aydın'da Cumhuriyet Resapsiyonu


Aydın Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nın 96’ncı yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Cum­hu­ri­yet Re­sep­si­yo­nu dü­zen­len­di.Aydın’ın Efe­ler il­çe­sin­de­ki

 Paylaş


Aydın Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nın 96’ncı yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Cum­hu­ri­yet Re­sep­si­yo­nu dü­zen­len­di.
Aydın’ın Efe­ler il­çe­sin­de­ki Akar­su Park’ta dü­zen­le­nen Cum­hu­ri­yet Re­sep­si­yo­nu si­ya­set ve iş dün­ya­sın­dan bir­çok ismin yanı sıra şehit aile­le­ri ve ga­zi­le­ri bir araya ge­tir­di. Aydın Va­li­si Yavuz Selim Köş­ger ve Eşi Fatma Köş­ger’in ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­le­şen re­sep­si­yon­da Yük­sel Ya­lo­va Güzel Sa­nat­lar Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­nin müzik gös­te­ri­si ile Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Dev­let Kon­ser­va­tu­va­rı 1. Sınıf öğ­ren­ci­si Mu­ham­med Güzel’in pi­ya­no gös­te­ri­si büyük be­ğe­ni top­la­dı.
Cum­hu­ri­yet Re­sep­si­yo­nuna Didim’den, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim AK Parti Meclis Üyesi Ramazan Özalp, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Didim Turizm Derneği sekreteri Talip Özen ve Didim Gazeteciler Derneği Başkanı Ergun Korkmaz katıldı.
Re­sep­si­yon­da Vali Yavuz Selim Köş­ger ve Eşi Fatma Köş­ger da­vet­li­ler­le ya­kın­dan il­gi­le­ne­rek Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı kut­la­dı. Vali Köş­ger ve ço­cuk­lar ge­ce­nin so­nun­da Cum­hu­ri­yet’in 96’ncı yıl dö­nü­mü için ha­zır­la­nan pas­ta­yı bir­lik­te kesti.