Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Akbük'lü ne istiyor...

  • 17 Mayıs 2020 Pazar


Evet, Akbük Ma­hal­le­si daha düne kadar bir be­le­di­ye yö­ne­ti­mi eliy­le yö­ne­ti­len şirin bir sahil Bel­de­si idi,AKP hü­kü­met­le­ri­nin si­ya­si ma­nev­ra­la­rı­na kur­ban edi­len yer­ler­den bir ta­ne­si­dir,AKP si­ya­si bek­len­ti­le­ri ge­re­ğin­ce Bütün şehir, Büyük şehir pro­je­si ge­re­ğin­ce bizi yani AKBÜK Bel­de­miz oldu de­va­sa büyük bir Ma­hal­le,Ge­le­lim şimdi gel­di­ği­miz nok­ta­da biz AKBÜK’ lü­le­rin ne is­te­dik­le­ri or­ta­ya koy­mak.Didim Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı için­de bir ma­hal­le­yiz artık is­te­sek de is­te­me­sek de,Biz­le­rin oy­la­rı ile seç­ti­ği­miz bir muh­tar­lı­ğı­mız ve muh­ta­rı­mız var,İlçede bizi tem­sil et­mek­te­dir,Yap­tı­rım gücü var mı yok,Hatta bir şey­ler is­te­me­nin öte­sin­de hiç et­ki­si ve yet­ki­si yok­turŞimdi COVİD-19 Pan­de­mi’si ne­de­ni ile allak bul­lak olan yaşam tar­zı­mız­da ye­ni­ler oluş­mak­ta,Es­ki­si gibi bir ya­şa­mı­mı­zın ola­ma­ya­ca­ğı et­ki­li ve yet­ki­li­ler­den duy­mak­ta­yız,Tabi ki çe­liş­ki­ler yu­ma­ğı için­de ya­şa­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz desek daha doğru olur,Tut­tur­du­lar bir 65 yaş üstü ve 20 yaş altı,Şunun bi­lin­cin­de de­ği­liz ama,Co­ro­na’ nın yaşı başı yok, zen­gi­ni fa­ki­ri ayı­rı­mı yok,Ka­dı­nı er­ke­ği yok, genci ih­ti­ya­rı yok,Var olan nedir her­kes bi­li­yor ama CİDDİYE al­mı­yo­ruz o kadar.Nedir o,Bilim İnsan­la­rı­mı­zın öner­di­ği,Yakın te­ma­sın ol­ma­ma­sı,yani fi­zi­ki te­ma­sın en az 2 metre me­sa­fe­li olun­ma­sı,Maske kul­la­nıl­ma­sıVe birde Te­miz­lik,yani hij­yenAkbük’de göz­le­mi­mi söy­le­ye­yim mi?Bu söy­le­dik­le­ri­mi­zin hiç­bi­ri uy­gu­lan­mı­yor,Uy­ma­yan­lar kim­ler bi­li­yor mu­su­nuz, hem de cid­di­ye al­ma­yan­lar kim­ler bi­li­yor mu­su­nuz?Ma­ale­sef kimse kız­ma­sın,da­rıl­ma­sın Akbük’ e dı­şa­rı­dan ge­len­ler, yaş­lı­sı, genci ve hem de çoluk çocuk ve ka­dın­lar.İnanın benim evim bir cadde üze­rin­de tam ta­mı­na 2 ay benim Bahçe ka­pı­mın ki­li­di sa­de­ce çöp at­ma­ya açıl­dı, baş­ka­ca hiç açıl­ma­dı hep ka­pa­lıy­dı, peki bunu Akbük’de ya­şa­yan kaç kişi uydu, uyu­yor !!!Yol­dan gelip ge­çen­le­ri gö­rü­yo­rum,ge­ce­nin saat 03,15’inde gurup ola­rak gü­rül­tü­lü toplu yü­rü­yüş­ler.Gü­ven­lik var mı yok mu Akbük de belli değil.Ge­le­lim so­ru­nu­mu­za,Şimdi şu Co­ro­na ne­de­ni ile allak bul­lak olan ya­şa­mı­mı­zın bir par­ça­sı olan sokak’a çıkma hü­kü­met ka­ra­rı ve emri,Evde kal, sokak’a çıkma ve mas­ke­ni takÇok güzel ol­ma­yan mas­ke­yi nasıl ta­ka­cak­sın,Ha pa­ran­la Ec­ja­ne’den al­sa­na,Evet aynen öyle yap­tık her­ke­sin gücü var mıdır ki,in­san­lar Mut­fak­la­rı­nı ge­çin­dir­me­nin der­din­de,iki mas­ke­yi da­ğıt­ma­yı be­ce­re­me­yen­le­rin bu ül­ke­yi, bu ye­re­li yö­net­tik­le­ri­ni söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir.CHP ör­gü­tü Maske da­ğıt­mış bir ha­yır­se­ve­rin te­mi­ni ile,Kaç ki­şi­ye ve kim­le­re,Araş­tır­dı­ğı­nız­da gö­re­cek­si­niz ki AKP’den fark­lı bir man­tık­la ya­pıl­ma­mış bu maske da­ğı­tım işi,Ne far­kı­nız oldu şimdi bunu ya­pan­la­ra sor­mak lazım.İkinci sorun, Muh­ta­rı­mız or­ta­ya koydu.Yıl­lar­dır Akbük’ün ka­na­yan ya­ra­sıy­dı,in­şal­lah çözüm bu­lu­nur.Akbük Pa­za­rı bir hafta çar­şam­ba­ya,bir başka hafta per­şem­be­ye devam edip gi­di­yor,Bunu ka­lı­cı ola­rak bir tek­lif or­ta­ya atıl­dı ma­hal­le­miz Muh­ta­rı­nın tek­li­fi ile, Salı mı olsun, Per­şem­be mi olsun di­ye­rek,Hatta halk oy­la­ma­sı ile ya­pıl­sın daha de­mok­ra­tik olur der­ce­si­neBe­le­di­ye hiz­met bi­na­sı­na sü­re­li bir şe­kil­de san­dık koy­muş, doğ­ru­dur,yan­lış­tır tar­tı­şı­lır…Pek bu sokak’a çıkma ya­sak­la­rı al­tın­da nasıl gi­di­lecek halk oy­la­ma­sı için oy ver­me­ye,Ba­kı­nız benim öne­rim, bu Pazar ola­yı­nı Be­le­di­ye karar ver­sin SALI diye, çünkü esnaf da arta kalan mal­la­rı­nı Çar­şam­ba DİDİM pa­za­rın­da de­ğer­len­di­re­bi­lir.Akbük halkı da Taze meyve ve Sebze yeme hak­kı­na sahip ol­ma­lı­dır ki Hakkı dır SALI günü olsun AKBÜK Pa­za­rı,Ha kum­ken pa­za­rı ne ola­cak di­yen­le­re de Cuma yada Pa­za­ra ya­pı­la­bi­li­nir…Aklın yolu bir­dir sayın Be­le­di­ye yö­ne­ti­mi,bu hakkı da AKBÜK’lüye çok gör­me­yin…Bir başka öne­rim de Me­zar­lı­ğı­mız,Me­zar­la­rı­mız ot çöp için­de kal­mış,Be­le­di­ye ola­rak Me­zar­lı­ğı­mız hiç ba­kıl­mı­yor,te­miz­len­mi­yor ve yet­mi­yor birde Su hor­tu­mu yok olmuş su ih­ti­ya­cı için,
İlgi bek­li­yor me­zar­lı­ğı­mız…Çok şey is­te­mi­yor Akbük’lü,Eğer is­ter­ler­se ya­pa­lar dört mec­lis üye­miz var Be­le­di­ye yö­ne­ti­min­de…