Atatürk Neden 29 Ekim Tarihini Seçti ..! 2 yıl sonra, yani Ekim 1925’te Fahrettin Altay Paşa Çankaya’da Atatürk’ün misafiridir. Zihnini hep meşgul eden bir soru vardır. ‘Acaba Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti neden 29 Ekim’de ilan etmiştir. Neden 27 Ekim veya 1 Kasım değil?’ Çankaya Köşkünde yemek sonrdevamı +

Tarihten İki Anekdot

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı, Bu destansı zafer her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. ... Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Büydevamı +

Atatürk Çiçeğinin Hikayesi

Atatürk Çiçeği  (Latince adı “euphorbia pulcherrima”) Hikayesi; “28 Temmuz 1933 gününün Cumhuriyet gazetesinden bir haber... Hani bir çiçek alıyoruz, kırmızı renkte, hediye götürüyoruz ve adına da ‘ATATÜRK Çiçeği’ diyoruz. O ATATÜRK çiçeğinin adını biz koyduk zannediyorduk ama bakın gadevamı +

Sevgi ve Emek

  Bu alıntı hikâyenin Yazarını bilmiyorum, ancak oldukça ilgimi çekti. Yazarımızın hoşgörüsüne sığınarak siz okurlarla paylaşmak istedim. Gelelim hikâyeye: aşağıdaki yazı ardıç kuşunun ardıç ağacı ile birbirine bağlı yaşamını oldukça farklı bir yorumla aktarıyor! ARDIÇ KUŞU Ankara' dadevamı +

TARİH KİTAPLARINDA OLMAYAN ÇOK AZ KİŞİNİN BİLDİĞİ KUŞADASI HADİSESİ...   “Tarihini Unutanların Coğrafyasını Başkaları Çizer”     Bu kadar zengin tarihi olaylarımızın çok az kısmı vatandaşımıza anlatılıyor. Çünkü insanlarımızın ciddi bir tarih şuurunun oluşmasına müdevamı +

“Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.”   36 Osmanlı padişahının 27’i çeşitli hastalıklar sonucu ölürken, biri savaş meydanında şehit olmuş, 4’ü öldürülmüş, biri zehirle intihar etmiş, biri devamı +

İlginç Bilgiler

  YENİDEN DOĞUŞ: Kartallar, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadırlar. Kartalların yaşı 40′a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslendevamı +

KİLİS: Kilis adı Yu­ka­rı Me­zo­po­tam­ya da Pel­la­da Cyrr­hus denen bir kent ile aynı adı ta­şı­dı­ğı ve Os­man­lı kay­nak­la­rın­da Kilis ka­le­si ola­rak geç­ti­ği gö­rül­mek­te­dir. Bu söz­cü­ğün oku­nu­şu "Kiris" olup "Kilis" söz­cü­ğü­ne fo­ne­ti­ği ba­kı­mıdevamı +

ÇORUM: Ri­va­ye­te göre Ço­ğu­rum ke­li­me­sin­den tü­re­til­miş­tir. Bu da böl­ge­de za­ma­nın­da Rum­la­rın ço­ğun­lu­ğu oluş­tur­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.DENİZLİ: De­niz-ili ke­li­me­le­ri­nin bir­leş­me­sin­den oluş­muş­tur. İl eski Türk­çe'de ülke, mdevamı +

Baş­ba­kan­lık Cum­hu­ri­yet Ar­şi­vi, TBMM Ar­şi­vi, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ar­şi­vi, Os­man­lı Ar­şi­vi, Resmi Ga­ze­te Ar­şi­vi, Milli Kü­tüp­ha­ne Kay­nak­la­rı­na Göre İlle­ri­mi­zin Eski İsim­le­ri ADANAAdana'yı kim­le­rin nasıl kur­duk­la­rı ko­nu­sun­devamı +

“Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.”             Günümüzde Yunanistan, bize ait olan 17 Ada ve 1 Kayalıka el koymuştur ve bu da yetmezmiş gibi Türkiye’ye aba altından sopa göstermektedir.  İşin doğdevamı +

Denizcilik Bayramı

    “Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını soysuzlaştırmak kafidir."  Peyami Safa Temmuz ayının ilk günü takvimimize “DENİZCİLİK ve KAPOTAJ BAYRAMI” olarak girmidevamı +

Taksim’de 91 yıldır meydanı süsleyen meşhur Taksim Anıtı hakkında ne biliyoruz? Hiç orada yer alan heykellere yakından baktık mı? Acaba Atatürk, İnönü ve Fevzi Çakmak dışındaki diğer askerler kimler? Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda "ne var, niye var" gibi soruları merak etmeyen, orada "kim"lerin olduğundan hadevamı +

Cumhuriyet ilanı

“Tarih 29 Ekim 1923, saat 20.30’du Cumhuriyet’in İlanı 96,bayramı 94 yaşında”   “Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.”   23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile Milli Egemenliğe dayalı yedevamı +

Bunları hatırlayalım…

“Tarih bir milletin hafızasıdır. Hafıza kaybı yaşayan milletler önce köle, daha sonra da yok olmaya mahkum olurlar. Tarih aynı zamanda bizleri geçmişimizle yüzleştirerek bu güne kadar belki de doğru olarak bildiğimiz birçok şeyin yeniden değerlendirmesine fırsat verir. Tarihin belgelerle tespiti ise bir bakımdevamı +

Mizah

Bu ya­zım­da mi­za­hı ele almak is­ti­yo­rum. Çünkü gü­nü­müz dün­ya­sın­da stres de­di­ği­miz ruh­sal kav­ram her şe­yi­mi­zi yön­len­dir­mek­te, öyle ki başta sağ­lı­ğı­mız olmak üzere, ya­şa­mı­mı­zın her di­li­min­de ken­di­ni his­set­tir­mek­te. De­ğer­li okurdevamı +

Osmanlının yıkılış nedenleri…

“Tarihini Unutan Milletlerin Coğrafyasını Başkaları Çizer”               Değerli dostum olan Doktor ve yazar arkadaşım Zafer Eren ile bu konuyu yıllar önce uzun uzun tartışmıştık. Bu konuda bana çok yardımı olmuştu. Huzurlarınızda bir kez daha tdevamı +

Bir insanın mazisi ele geçirilirse, geleceği o kişi tarafından yönlendirilir. Tarih emperyalizmin anahtarıdır. Tarihimize sahip çıkmalı ve en iyi şekilde onu bilmeliyiz." Mehmet Niyazi               Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturmayı amaçlayandevamı +

Yazı devriminin kilometre taşları

“Türkçe giderse Türkiye gider!” ( Oktay Sinanoğlu)   Bu sürecin ilk başlangıcına bakarsak, alfabe ile ilgili ciddi tartışmaları Osmanlı’da Tanzimat dönemi (1839–1876) ile başladığını görmekteyiz. 1851 yılında Ahmet Cevdet Paşa, yayınladığı KAVAİD-İ OSMANİYE adlı kitap da Türkçede bulundevamı +

Dil bir ülkenin ses bayrağıdır

Dilimiz türkçe            Her dilin kendine özgü bir alfabe (abece) si vardır. Alfabe, bir dilin ses birimlerini şekillerle gösterilmesinden oluşur. Bu şekillere harf denir. Alfabelerin harf sayıları çeşitli şekillere göre değişir. Örneğin, Sanskrit alfabesi 50, Slavca 38, Rumca35,devamı +

Osmanlı da nüfus sayımı.

TAVANARASINDAN İKİ ANEKDOT     Osmanlıda her 30 yılda bir nüfus sayımı yapıldığı yazılır. Oysa bu gerçek değildir. Osmanlı 'da ilk nüfus sayımı 1831 yılında askeri ve vergi toplama amaçlı olarak; II. Mahmut zamanında yapılmıştır. Bu dönemden sonra da yapılan sayımlar genelde aynı amaçdevamı +

  Tarih emperyalizmin anahtarıdır. Tarihimize sahip çıkmalı ve en iyi şekilde onu bilmeliyiz..." Mehmet Niyazi Biri Osmanlı Devleti’ni cihan İmparatoru yapan, Fatih Sultan Mehmet Han, diğeri de bitmiş imparatorluğunun külleri içinden yepyeni çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Ulusal liderimidevamı +

Hancer (fesli naziler)

MÜSLÜMAN NAZİLER – HANDSCHAR (HANÇER TÜMENİ)   “Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.” İkinci Dünya Savaşı’ da küresel boyutta bir vahşet yarattı. Savaşın temel unsurları zamanla çemberi büyüttüler. Akan kan nehirlere yayıldı, geçtiği todevamı +

Cihan harbi ve mondoros mütarekesi

“Tarihini unutan milletlerin coğrafyasını başkaları çizer”               Dünyanın yeniden paylaşımından pay almak için 11 Kasım 1914’te resmen Birinci Dünya Savaşı’na ( o dönemde ki adıyla Cihan Harbi’ne) giren Osmanlı İmparatorluğu, savaşdevamı +

bunları biliyormusunuz?

Bir Milletin tarihi bilinmez ise, yaşamasına, ilerlemesine ve de gerekli olan sebeplerin varlığı ya da yokluğu o zaman nerden öğrenilecek?  (Namık Kemal)   TASI TARAĞI TOPLAMAK DEYİMİ   Osmanlı İstanbul'unda elit kesimin gittiği meyhanelere "Gedikli" denirdi. Bunlar loncaya bağlı legal yerlerdidevamı +

Tavanarasından tarihi notlar

“Türk Milleti'nin, Türk gencinin tarihini bilmeme, öğrenmeme lüksü yok!" Prof. Dr. İlber Ortaylı   Çoğunuzun Muhtemelen ilk kez okuyacağınız konuları elden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım.   ŞAMAR OĞLANI"NIN İLGİNÇ HİKAYESİ   16. ve 17. yüzyıllarda feodal düzenin hakimiyedevamı +

Türk savunma sanayisinin temellerini atan, unutulmuş bir kahraman: Nuri Killigil Paşa’nın tarihimizin tozlu raflarında saklı olan sararmış sayfaları arasında bulduğumuz ve az bilinen ders kitaplarında anlatılmayan bir Osmanlının kahramanı ve Cumhuriyetin iş adamı olan  Nuri Killiğil’in  garipdevamı +

Tarihte kurulan ilk türk devleti

İsmin­de Türk geçen İlk Türk dev­le­ti Gök­türk­ler değil, TU­RUK­KU KRAL­LI­ĞIBiz Türk­ler Ana­do­lu’ya 1071’de girdi diye bi­li­yo­ruz ama… Ancak Ön-Türk uy­gar­lı­ğı okul­lar­da öğ­re­til­mi­yor. Çünkü okul­lar­da oku­tu­lan tarih ki­tap­la­rı, 1939’dan iti­ba­redevamı +

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)”   Milli Eğitimimiz 27 Aralık 1947' de imzalanan ve ''FULBRİGHT ANTLAŞMASI'' ile ABD'ye teslim edildi. Bu antlaşmanın 5.Maddesi şu şekildeydi:  "Komisyon, ddevamı +

Sefire yolu gösterin!

Fransa'da çok meşhur bir sözlük vardır, Larousse. Burada bir kelime var, "décapiter". Bu kelime 1931 yılındaki sözlükte boynunu vurmak diye ifade ediliyor. Kelimenin bir başka anlamı daha var. Kazığa oturtmak, yani sivri bir kazık hazırlamak ve insanları kazığın bir ucu ağzından çıkacak şekilde üzerine otudevamı +

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Osmanlı Devletine pek çok büyük hizmeti bulunmasına rağmen tarihte pek fazla ismi anılmayan, hayatının her anı aksiyonla geçmiş, sıradan bir çocuğun Sadrazamlığa yükseldiği film gibi bir hayat öyküsü. CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1710’lu yıllarda Dündevamı +

Pabucu dama atılmak

Türk Dil Kurumu’na göre “pabucunu dama atmak” bir deyim ve anlamı da; Kendinden üstün birini gözden düşürmek şeklinde de kullanımı yaygın olan pabucunu dama atmak deyiminin özeti; gözden düşmek, popülerliğini yitirmek ve değer kaybetmektir. Sözün çıkış hikayesinde de yarenlerin geleneğine benzer ticdevamı +

"Kendimizi yüceltmek için değil, düzeltmek için tarih bilmeliyiz. Kendi tarihimiz diye kendimize yontarak değil, olup bitenleri çıplak aklın ve ilmin gerektirdiği şekilde analiz ederek anlamamız lazım. Bu çok zor bir iştir. Biz henüz yapmadık, yapamadık, yapamıyoruz. Ben kendi tarihçiliğimizi hiçbir şekilde ydevamı +

Vagon li olayları

25 Şubat 1933 yılında "Vagon Li olayları" nedeniyle Taksim Meydanı'nda bir gösteri Vagon-Li Olayı, 1933 yılında Vagon-Li Şirketi'nin müdürünün Türkçe konuşan memuruna şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirilerek, para ve işten uzaklaştırma cezaları vermesiyle başlamış olaylardır. Yataklı ve ydevamı +

Çin devletinde ki saklı türk tarihi

“Karız  Ka­nal­la­rı”Uy­gur­la­rın kul­lan­dık­la­rı söz­cük ve de­yim­le­rin çoğu Ana­do­lu Türk­çe­si olup, an­la­şı­lı­yor. Ka­rız­cı Uygur Türk­le­ri, kız ço­cuk­la­rı doğ­duk­la­rın­da isim­le­ri­nin so­nu­na “GÜL” eki ko­yu­yor­lar. Örnek Ba­ddevamı +

            “Dünya tarihinin en önemli emperyalist güçlerinden biri olan Çin, “arkeoloji” ve “tarihin” nasıl tehlikeli bir silah olarak kullanılabileceğini çok iyi bildiğinden, bazı tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasının kendi açısından birtakım olumsuz sonuçlar doğuracağdevamı +

Bir takım eşyaların, güncel kullanımları bittikten sonra, kimi sandık odasında, kimi bir tavan arasında, kimi de eskicilerin mahzenlerinde yıllarca tek başına beklerler. Sonra birileri gelir, onlara, bilgi, emek ve göz nuru, sunarak geri eski hallerine kavuşturur. Bu yeni yaşamın başlangıcı gibidir. Sanki nesneledevamı +

Formun Üstü “Mustafa Kemal, 29 Ekim’i, 30 Ekim’e karşı ‘Mazlum milletin ahı, öcü’ olarak tam o gün ilan ettiğini, 1925 yılında cumhuriyet bayramı kutlamaları sırasında Ankara’da Çankaya’da 10 gün boyunca misafir ettiği Fahrettin Altay Paşa’ya açıklamıştır. Altay Paşa, 9 Eylül’de İzmdevamı +

Zeynep Hanım ile Yusuf Kamil Paşa’nın büyük aşkının hâlâ yaşadığı yerin.. Genelde masallarda olur böyle aşk öyküleri ya da eski Türk filmlerinde.. Yoksul delikanlı, güzeller güzeli prensese aşık olur. .Bizimki de böyle bir öykü ve gerçek! Tarihin sevgi bahçesinde yeşeren, sürgünlere, tehditldevamı +

Kartallar, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadırlar. Yaşı 40′a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavraydevamı +