Açık deniz balık avı yarışması Didim'de yapılacak


 D-Ma­rin Didim ve Didim Offs­ho­re Sport­fis­hing To­ur­na­ment (DOST), spor­tif ve ama­tör ba­lık­çı­lık tut­kun­la­rı­nı yeni bir ya­rış­ma ile bir araya ge­ti­recek. Her yıl he­ye­can­la

 Paylaş


D-Ma­rin Didim ve Didim Offs­ho­re Sport­fis­hing To­ur­na­ment (DOST), spor­tif ve ama­tör ba­lık­çı­lık tut­kun­la­rı­nı yeni bir ya­rış­ma ile bir araya ge­ti­recek.Her yıl he­ye­can­la bek­le­necek Didim Açık Deniz Spor­tif Balık Avı Ya­rış­ma­sı’nın ilki, 27- 30 Ha­zi­ran 2019 ta­rih­le­rin­de D-Ma­rin Didim ev sa­hip­li­ğin­de Gül­lük Kör­fe­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­lecek.Ya­rış­ma­da uygun do­na­nı­ma sahip tek­ne­ler, spor­tif ba­lık­çı­lık ekip­man­la­rıy­la yö­re­de bu­lu­nan Mavi Kanat Or­ki­nos, Kılıç Ba­lı­ğı, Si­na­rit, Tran­ça, Fang­ri, Akya, Lam­bu­ka gibi ba­lık­la­rı av­la­ya­cak. Tur­nu­va ku­ral­la­rı da­hi­lin­de pu­an­la­nan ba­lık­lar ekip­le­re sürp­riz ödül­ler ka­zan­dı­ra­cak.
Son yıl­lar­da dün­ya­nın en po­pü­ler doğa spor­la­rı ara­sın­da sa­yı­lan “spor­tif ba­lık­çı­lık” ül­ke­miz­de de bin­ler­ce kişi ta­ra­fın­dan takip edi­li­yor. Bu spor için ol­duk­ça el­ve­riş­li de­niz­le­re sahip olan ül­ke­miz­de bir­çok doğa ve deniz sever, dü­zen­le­nen balık avı tur­nu­va­la­rı­na büyük bir il­giy­le ka­tı­lı­yor. Bu et­kin­lik­le önem­li bir deniz tu­rizm çe­şi­di olan spor­tif ba­lık­çı­lı­ğın tu­riz­me, eko­no­mi­ye ve çev­re­ye olan önem­li kat­kı­la­rın­dan yola çıkan DOST, Doğu Ak­de­niz ça­na­ğın­da ma­ri­na­cı­lık ve yat­çı­lık sek­tö­rü­nün ge­li­şi­mi­ne ve bü­yü­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak; iş or­tak­la­rı­na değer oluş­tu­ra­cak, sür­dü­rü­le­bi­lir çevre ve ba­lık­çı­lık ko­nu­sun­da önem­li bir far­kın­da­lık oluş­tur­ma­yı amaç edi­ni­yor.
Tür­ki­ye’de spor­tif ba­lık­çı­lı­ğa yeni bir kapı daha açan ya­rış­ma­nın Didim tur­nu­va­sı­na bu yıl D-Ma­rin Didim ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor ve des­tek ve­ri­yor.(MB-S)