Erol Yıldız

Tüm Yazıları


Abd snki babamın oğlu

  • 06 Mayıs 2019 Pazartesi


Nasıl oldu da henüz Ame­ri­ka’dan izin al­ma­dı­nız. Bence büyük bir kayıp bu. Rah­met­li Bü­lent Ece­vit, bu ül­ke­de belki de Ata­türk’ten sonra bir ilke imza at­mış­tı. “Bu ülke bizim. Ben is­ter­sem her şeyi eke­rim. Keten de eke­rim, ke­ne­vir de eke­rim. Bizim ne eke­ce­ği­mi­ze hiç­bir dev­let ka­rı­şa­maz” de­miş­ti. İşte alın size tam ba­ğım­sız­lık dü­şün­ce­si­nin ör­ne­ği. Ül­ke­si­nin so­run­la­rı­nı hiç­bir ül­ke­ye çark et­me­den dü­şün­mek ge­re­kir. Bizim hiç­bir kay­bı­mız olmaz. Onlar dü­şün­sün dur­sun. Sanki bu top­rak­lar ba­ba­la­rı­nın ma­lıy­dı da be­ye­fen­di­ler­den izin is­te­necek. Şunu eksem olur mu bunu eksem ye­ti­şir mi diye. Ne­re­dey­se ne yiyip ne ye­me­ye­ce­ği­mi­zi de so­ra­ca­ğız. Hal­bu­ki bu ülke öyle bir st­ra­te­jik ko­num­da ki, topu gelse mü­ca­de­le ede­mez­ler. Yeter ki biz­le­rin si­ya­set­çi­le­ri dik du­ra­bil­sin­ler. Eli­miz­de bir çok koz ola­rak kul­la­na­ca­ğı­mız avan­ta­jı­mız var. Halen boyun bü­kü­yo­ruz.Mem­le­ke­ti­mi­zin top­rak­la­rı o kadar büyük ol­du­ğu­nu cümle alem bi­li­yor. Bir tek der­di­miz neden iş­le­me­di­ği­mi­zin so­ru­su­dur. Biz halen neden bu top­rak­la­rı iş­le­mi­yo­ruz so­ru­su­nu sor­ma­dan önce, biz neden hala bi­ri­le­ri­ne sor­ma­dan iş ya­pa­mı­yo­ruz so­ru­su ol­ma­lı­dır. Bun­dan henüz bir yıl kadar önce ba­sın­da bir yazı gö­zü­me çarp­mış­tı. El­bet­te bunu da söy­le­yen sı­ra­dan biri değil, ül­ke­nin yö­ne­ti­ci­le­rin­den bi­ri­nin ağ­zın­dan çık­mış­tı. “Bu ül­ke­de sa­tı­lan ilaç­la­rın %80’lik kıs­mı­nı ül­ke­miz­de üre­ti­yo­ruz. Bunu daha da yük­sel­te­ce­ğiz” söz­le­ri­ni oku­du­ğum­da şa­şır­mış ve adeta bey­nim dön­müş­tü. Biz eğer ilaç sek­tö­rün­de bu denli iyi ol­say­dık. Ül­ke­mi­zin eko­no­mi­si­nin büyük bö­lü­mü­nü Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne ve Ame­ri­ka’ya ya­tı­ra­rak ilaç al­maz­dık. Kan­ser ilaç­la­rı­nın henüz bu­lun­ma­dı­ğı bir ül­ke­de sı­kın­tı­lar çe­ki­li­yor­sa, büyük ve tam ba­ğım­sız bir ülke olan ül­ke­miz si­ya­si­le­ri­nin boşa ko­nu­şu­yor an­la­mı or­ta­ya çıkar. Bu da hiç hoş ol­ma­sa gerek.Gün­de­me bu gün­ler­de otu­ran önem­li bir konu var. Bu konu çıkar ol­ma­dan de­ğer­len­di­ril­se ül­ke­mi­ze büyük çapta gelir sağ­la­ya­cak­tır. Başta Konya ovası olmak üzere ül­ke­nin bir çok tarım alanı bom­boş bek­li­yor. Keten ve ke­ne­vir ekimi gayet de güzel ola­rak ya­pı­la­bi­lir. Neden ke­ne­vi­rin Güney Ame­ri­ka’da çok daha yoğun ekil­di­ği­ni bana söy­le­yecek var mı? Ben söy­le­ye­yim. ABD sa­na­yi­si­ne çok yakın ora­lar ondan. Ma­li­yet düşük ola­rak ya­kı­nın­da­ki ül­ke­ler­den ham mad­de­yi ala­rak ke­yif­le ilaç sek­tö­rün­den para ka­za­nı­yor. Biraz yürek biraz da bu işe el atmak ye­ter­li. Şimdi di­ye­cek­si­niz ki, ke­ne­vir ekmek sı­kın­tı­lı. Ge­rek­çe­si uyuş­tu­ru­cu ko­nu­su. Peki biz bu ül­ke­de yıl­lar­ca dev­le­tin gü­ven­ce­sin­de tekel mad­de­si üret­me­dik mi? Sa­de­ce bun­dan 0n yedi yıl ön­ce­si­ni dü­şü­nür­sek in­hi­sar mad­de­le­ri ile il­gi­li yasa vardı. Dev­le­tin dı­şın­da hiç­bir özel ve tüzel ki­şi­lik içki, si­ga­ra gibi mad­de­le­ri üre­te­mi­yor­du. Ke­ne­vir için de bu dev­let ta­ra­fın­dan kont­rol­lü bi­çim­de ha­ri­ka olur. Ke­ne­vir de­ni­lin­ce mil­le­tin ak­lı­na uyuş­tu­ru­cu bu deyip de ka­fa­la­rı­nı ka­rış­tır­ma­ya gerek yok. Ke­ne­vir özel­lik­le ilaç ya­pı­mın­da kul­la­nı­lan en önem­li ham mad­de­dir. Üs­te­lik de kan­ser ilaç­la­rı ile ame­li­yat ön­ce­si anes­te­zi ürün­le­ri­nin ya­pı­mın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. El­bet­te bu ürün­le­rin ken­di­le­ri dı­şın­da üre­til­me­si­ni is­te­me­yen başta ABD ve diğer em­per­ya­list güç­le­rin iş­le­ri­ne gel­mi­yor. Bı­ra­kın on­lar­dan her şeyi bek­le­me­yi. Başta gıda üre­ti­mi­ni eski norm­la­ra ge­ti­rin. Ay­rı­ca bu ürün­le­ri de on­la­ra da­nış­ma­ya gerek duy­ma­dan eke­lim. Dev­le­tin dı­şın­da varsa ekme işi ge­re­ği­ni ya­par­sı­nız olur biter.