Ergun Korkmaz

Tüm Yazıları


Abd'li Rahip Anderw Brunson

  • 10 Ekim 2018 Çarşamba


Ne gu­du­bet bir il­çe­de ya­şı­yoz be kar­de­şim. Didim için genel ba­sın­da bir kere ha­yır­lı haber çıksa, haber ya­pa­na bir yıl tatil ve­recek du­ru­ma düş­tük.
- ABD’li Rahip And­rew Brun­son’un Gizli ta­nık­la­rı­nın Didim de ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çıktı.- "Kılıç" ve "Kama" kod adlı ki­şi­ler, Brun­son'un dini fa­ali­yet­ler kı­lı­fı al­tın­da, eski ki­li­se ça­lı­şan­la­rı üze­rin­den Didim’de de ça­lış­ma­lar yü­rüt­müş- İddi­aya göre, Brun­son'un olu­şu­mu içe­ri­sin­de yer alan­lar­la eşi No­ri­ne Lyn Brun­son, Alevi ve dar ge­lir­li Kürt va­tan­daş­la­rı et­ki­le­ye­rek kendi amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­le­ri­ni sağ­la­mak kas­tıy­la ayin­ler dü­ze­miş.- Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün 100 metre ar­ka­sın­da top­lan­tı dü­zen­le­miş- Ka­fa­la­rı­na göre Didim Ki­li­se oluş­tur­muş­lar- Didim’de yeni bir olu­şum baş­lat­mış­lar- Bed­roz isim­li pa­pa­zın Pazar gün­le­ri saat 11.00’de Didim Alevi Bek­ta­şi Kül­tür Der­ne­ğive Cem Evi’nde ayin yap­mış­lar- Didim’i kur­ta­rıl­mış bir bölge ola­rak ad­le­di­yor­lar­mış.Genel ba­sın­da çıkan ha­be­ri aynen şöyle : “Tür­ki­ye ile ABD ara­sın­da­ki iliş­ki­ler­de ge­ri­li­me neden olan ABD’li Rahip And­rew Brun­son’a iliş­kin gö­rü­len da­va­nın 4. du­ruş­ma­sı 12 Ekim Cuma günü gö­rü­lecek. Du­ruş­ma ön­ce­si dos­ya­da yer alan gizli ta­nık­lar, Aydın’ın Didim il­çe­sin­de ya­şar­ken Rahip Brun­son’a iliş­kin olu­şu­mun fa­ali­yet­le­ri­ne tanık ol­du­ğu­nu an­lat­tı. Or­ta­ya çıkan gizli ta­nık­lar­dan "Kılıç" ve "Kama" kod adlı ki­şi­ler, Brun­son'un dini fa­ali­yet­ler kı­lı­fı al­tın­da, eski ki­li­se ça­lı­şan­la­rı üze­rin­den Didim’de de ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü­nü ileri sürdü. İddi­aya göre, Brun­son'un olu­şu­mu içe­ri­sin­de yer alan­lar­la eşi No­ri­ne Lyn Brun­son, Alevi ve dar ge­lir­li Kürt va­tan­daş­la­rı et­ki­le­ye­rek kendi amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­le­ri­ni sağ­la­mak kas­tıy­la ayin­ler dü­zen­le­di. Yine gizli ta­nık­lar, söz ko­nu­su ki­şi­le­rin Tür­ki­ye’yi etnik ola­rak ay­rış­tır­ma­ya ça­lış­tık­la­rı öne sü­rü­len bir takım fa­ali­yet­le­ri de an­lat­tı.
Brun­son'un Tür­ki­ye’yi etnik ola­rak ay­rış­tır­ma­da önem­li rol oy­na­ya­cak si­ner­ji­yi oluş­tur­ma­ya yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı­nı iddia eden gizli ta­nık­lar, daha önce Rahip Brun­son’un ki­li­se­sin­de görev yap­mış Bed­roz isim­li bir papaz ve No­ri­ne Lyn Brun­son ile kar­şı­laş­tı­ğı an­la­rı da an­lat­tı.
"YENİ BİR OLU­ŞUM­DAN BAH­SEDİYOR­LAR­DI”Didim’de Kürt asıl­lı Sür­ya­ni­ce ko­nu­şan bir es­na­fın yön­len­dir­me­si ve ken­di­si­ne ver­di­ği bir da­ve­ti­yey­le olayı fark et­ti­ği­ni an­la­tan Kılıç ve Kama, "Da­ve­ti­ye­de­ki ad­re­se iki ar­ka­da­şım F.M.B ve M.B ile bir­lik­te git­tim. Bu yer Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün 100 metre ar­ka­sın­da ‘Sanat Ga­le­ri­si’ isim­li bir yerdi. Bu­ra­da bizi ‘Bed­roz’ isim­li, son­ra­dan papaz ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ğim kişi kar­şı­la­dı. Bize çok iyi, güler yüzlü dav­ran­dı, hatta çı­kış­ta kitap he­di­ye ede­ce­ği­ni söy­le­di. Son­ra­sın­da bize gös­te­ri­len yere otur­duk. Sonra ‘Bed­roz’ isim­li papaz kür­sü­ye çı­ka­rak bize ko­nuş­ma yaptı. Ko­nuş­ma­sı hem benim hem de ya­nım­da bu­lu­nan ar­ka­daş­la­rı­mın dik­ka­ti­ni çekti. Sık sık ko­nuş­ma­sı için­de Didim Ki­li­se­si ismi ge­çin­ce ra­hat­sız­lık duy­dum. Yeni bir olu­şum­dan bah­se­di­yor­lar­dı, fakat bu or­ga­ni­zas­yo­nun ne ol­du­ğu­nu bize söy­le­me­di­ler. Bunun se­be­bi ben ve ya­nım­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mın bu­ra­ya ilk defa gel­me­si ve bize gü­ven­me­me­le­rin­de kay­nak­lı diye dü­şü­nü­yo­rum” dedi.Ga­le­ri­de Papaz Bed­roz’un yanı sıra Rahip Brun­son’ın eşi No­ri­ne Lyn Brun­son’ı da gör­dü­ğü­nü dile ge­ti­ren ta­nık­lar, ga­le­ri­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar üze­rin­den fark­lı bir olu­şum ol­du­ğu­nu, bu olu­şu­mun her yerde fark­lı uy­gu­la­ma­lar ya­pa­rak bu­lun­duk­la­rı yö­re­nin nüfus yo­ğun­lu­ğu ve ya­pı­sı­na göre nabza göre şer­bet ve­re­rek ha­re­ket et­tik­le­ri­ni öne sürdü.
"ALEVİLİĞİN BİR İSYAN HA­RE­KETİ OL­DU­ĞU SÖY­LENİYORDU”Ga­le­ri­de ko­nuş­ma­lar bit­tik­ten sonra Bed­roz isim­li pa­pa­zın ken­di­le­ri­ni Pazar gün­le­ri saat 11.00’de Didim Alevi Bek­ta­şi Kül­tür Der­ne­ği ve Cem Evi’nde ayin yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek davet et­ti­ği­ni be­lir­ten ta­nık­lar, amaç­la­rı­nın fark­lı ol­du­ğu­nu an­la­ma­la­rı üze­ri­ne da­ve­te ka­tıl­ma­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Bu şa­hıs­la­rın bu­lun­duk­la­rı yerde nüfus kit­le­si­ne göre ha­re­ket et­ti­ği­ni, Didim’de hedef kit­le­le­ri­nin Sür­ya­ni­ler, Kürt gö­rü­nüm­lü Er­me­ni­ler, Ale­vi­ler, dar ge­lir­li Kürt va­tan­daş­lar ol­du­ğu­nu gör­düm. Didim Tür­ki­ye’de kur­ta­rıl­mış bir bölge ola­rak ya­ban­cı­lar ta­ra­fın­dan ad­le­di­lir. Ay­rı­ca şu an is­mi­ni ha­tır­la­ya­ma­dı­ğım bir pro­fe­sör de ‘Gezi Olay­la­rı’ sı­ra­sın­da Ale­vi­lik üze­ri­ne 11 seans kon­fe­rans ver­miş­ti ve bu­ra­da üstü ka­pa­lı ola­rak Ale­vi­li­ğin bir isyan ha­re­ke­ti ol­du­ğun­dan bah­se­de­rek, sanki gezi olay­la­rı­na psi­ko­lo­jik temel oluş­tu­ru­yor­du. Bu kon­fe­rans­lar Av­ru­pa­lı­la­rın fi­nan­se et­ti­ği bir Alevi Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­miş­ti. Bir va­tan­daş ola­rak sanat ga­le­ri­sin­de gör­dü­ğüm man­za­ra ve fa­ali­yet­ler daha çok Tür­ki­ye’deki etnik ya­pı­nın ay­rış­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da pa­ra­lel­lik arz edi­yor­du..” diye bi­ti­yor.
Mil­let ho­ca­yı bı­rak­mış, pa­pa­zın pe­şin­den koş­ma­ya baş­la­mış. As­lın­da biz mil­let ola­rak Ho­ca­la­rı çok se­ve­riz, hatta ta­pa­rız ama. Didim zin­cir­le­ri­ni kır­mış, papaz sever olmuş. Didim ne­re­le­re gel­miş, biz geri kal­mı­şız ha­be­ri­miz yok..!
ABD’li Rahip And­rew Brun­son’a as­lın­da te­şek­kür borç­lu­yuz!.. Dünya ça­pın­da Didim’in rek­la­mı yap­tı­ğı için. Eşiy­le bir­lik de Rahip And­rew Brun­son’u Fari Hem­şeh­ri ya­pa­lım. Olsun bit­sin!..Bun­dan daha büyük rek­lam dü­şü­ne­mi­yo­rum(!)