Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


36. Kurultayın sonuç bildirgesi

  • 08 Şubat 2018 Perşembe


Kurultay sonrasında CHP’nin sonuç bildirgesini bekledim ama hiçbir yerde göremedim. Bildirge, hayır cephesini oluşturan muhalefet kesimi için önemlidir. Muhalefette yer alan kesimler bu bildirgede kendi talepleriyle karşılaşır ise, bildirge aracılığı ile bir birlikteliğe yönelecektir.
Emre Kongar, bildirgenin bir kısmını kendi köşesinde yayınlayarak CHP’nin yapması gerekeni yaptı. Kişisel olarak bildirgeyi güzel bulduğumu ifade edebilirim. Muhalefet için bir deniz feneri görevi göreceğini düşünüyorum. Bildirgeyi okurlarımla paylaşmam gerektiğini düşündüm:
1-Tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme geçilecektir.
2- Cumhuriyet ve demokrasinin temeli olan laiklik ilkesinden taviz verilmeyecek, ne dinin siyasallaştırılmasına ne de siyasetin dinselleştirilmesine izin verilmeyecektir.
3- Din, vicdan ve inanç özgürlüğüne müdahalelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır.
4- OHAL derhal kaldırılacak,
Kanun Hükmünde Kararna
meler (KHK) yasama ve yargı denetimine alınacak ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FET֒nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır.
5- Yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü sağlanarak, tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği güvence altına alınacak, seçimler adil ve güvenli olacaktır.
6- Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözülecektir.
7- Çağdaş demokrasilerde
4. güç olarak benimsenen medya özgürlüğü sağlanacaktır.
8- Yüksek katma değerli kapsayıcı büyüme hedeflenecek, eğitim ve sağlık parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olacaktır.
9- Herkes milli gelirden hakkını alacak, açlık ve yoksulluk sıfırlanacak, gelir dağılımı adaletini ve bölgesel kalkınmayı sağlamak devletin temel görevi olacaktır.
10- Tarımsal üretim planlanacak, ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak, çiftçi desteklenerek ithalata karşı korunacak ve Türkiye tarımda tekrar kendi kendine yeten ülke konumuna getirilecektir.
11- Devlet şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olacak, kamuda tüm atamalar liyakate uygun yapılacak, yolsuzluk suçlarında zamanaşımı kaldırılacak, cezaları ağırlaştırılacak ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacaktır.
12- Asgari ücret vergi dışı bırakılacak, taşeronların tümü kadroya alınacak, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına sendikalaşma özgürlüğü tanınacak, sendikalaşma özendirilecek, eşit işe eşit ücret uygulanacaktır.
13- Şehit aileleri ve gazilerimiz arasında uygulanan ayrımlar kaldırılacak, şehit aileleri ve gazilerimiz Milletvekillerine tanınan hak ve imkânlardan yararlanacaktır.
14- Kadınlara ve gençlere hayatın her alanında eşitlik sağlanacak, kadınlar ve çocuklar şiddete karşı korunacak, şiddet uygulayanlara verilen cezalar artırılacaktır.
15- Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımı sağlanacaktır.
16- “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesiyle bütün komşularımızla ulusal çıkarlarımız gözetilerek iyi ilişkiler kurulacak, AB müktesebatına uyum sağlanacak, AB’ye tam üyelik hedeflenecektir.
17- Havamız, toprağımız ve suyumuz korunacak; denizlerimizin, ormanlarımızın ve tarım arazilerimizin yağmalanmasına izin verilmeyecektir. Cumhuriyet ve demokrasi, Laik ve çağdaş yaşam, Eşitlik, özgürlük ve dayanışma, Adalet ve Cesaretle kurtarılacak, korunacak ve yüceltilecektir.”